Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy, objednávky, faktúry

Zmluvy » subjekt: Mesto Zlaté Moravce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 1835
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
GEN_280/2019Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NitraDohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služiebMenšie obecné služby pre obec, §52 ods. 10 zákona 5/2004 Z.z1 277,04 €25.5.201931.12.2029
GEN_226/2019Eva HlozákováZmluva o nájme pozemkunájom pozemku - záhradka na Ul. Nitrianska v Zlatých Moravciach8,72 €24.5.201930.4.2022
GEN_266/2019Rajtarová KatarínaZmluva o nájme pozemkunájom pozemku pri Hostianskom potoku v časti pri Ul. 1. mája v Zl. Moravciach8,92 €21.5.201931.5.2022
GEN_175/2019Klub pozemného hokeja HOKO Zlaté MoravceZmluva o nájme pozemku č. OMP - 1792/7506/2019Prenajímateľ touto zmluvou prenecháva za odplatu ( ďalej len „nájomné) a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve nájomcovi do užívania predmet nájmu, a to pozemok uvedený v ods. 1 Čl. I. o výmere 2209 m2 parcely KN registra „C, č. par. 3407/11, druh pozemku: ostatné plochy, ktorý sa nachádza na Továrenskej ulici v Zlatých Moravciach, na ktorom je vybudované ihrisko pre pozemný hokej.0,82 €18.5.201928.2.2034
GEN_264/2019Nemocnica Zlaté Moravce a.s.Zmluva o stravovaníDodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje zabezpečiť prípravu celodennej stravy Zariadeniu opatrovateľskej služby mesta Zlaté Moravce, a to raňajky, obedy a večere. (ďalej aj ako ,,predmet zmluvy).0,00 €17.5.201931.3.2021
ŠK_020/2019OBEC Martin nad ŽitavouZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detíPoskytovateľ v zmysle citovaného uznesenia poskytuje finančnú dotáciu príjemcovi na rok 2019 na jedno dieťa vo výške 101,79 Eur. Výška finančnej dotácie sa poskytuje podľa zoznamu detí prijatých do CVČ. 508,95 €15.5.2019nestanovený
ŠK_022/2019PLANTEX, s. r. o.ZMLUVA O SPOLUPRÁCINa základe tejto zmluvy bude dodávateľ odplatne zabezpečovať pre odberateľa dodávku čerstvého a spracovaného ovocia a zeleniny v rámci programu EÚ, Školské ovocie a zelenina, ktoré budú určené na priamy konzum deťom a žiakom, ktorí využívajú aktivity a činnosť odberateľa.0,00 €15.5.201930.6.2020
GEN_262/2019Pavličková AlenaZmluva o nájme nebytových priestorovprenájom nebytových priestorov v "Centre Žitava" na prízemí 189,33 €14.5.201930.4.2022
GEN_228/2019Ing. Zuzana Valachová - ÚČTOZmluva o nájme nebytových priestorovPrenajímateľ prenajíma nájomcovi za podmienok ustanovených touto zmluvou nebytový priestor o celkovej výmere 26,86 m2 , nachádzajúci sa na 1. poschodí nehnuteľnosti (stavbe) uvedenej v bode 1. tohto článku /viď príloha č. 1/, a to: a) nebytový priestor č. 103 o výmere 18,55 m2 b) ostatné nebytové priestory o výmere 8,31 m2 ( ďalej spolu len predmet nájmu) 464,49 €14.5.201930.4.2022
GEN_227/2019Kováč Architects s.r.oZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIEZhotoviteľ diela sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa vypracovanie prípravnej štúdie a projektovej dokumentácie pre stavebné konanie s názvom: Denný stacionár v Meste Zlaté Moravce na rekonštrukciu budovy na parcelnom čísle 130/1 pre k. ú. Zlaté Moravce. Projektová dokumentácia musí obsahovať: Architektúra, statika, zdravotechnika, vykurovanie, elektroinštalácia, plynoinštalácie, protipožiarna bezpečnosť, energetické hodnotenie, rozpočet.14 472,00 €14.5.2019nestanovený
GEN_212/2019Ing. Jaroslav ŠurdaDohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu cestného motorového vozidla na pracovnú cestuDohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu cestného motorového vozidla na pracovnú cestu0,00 €14.5.2019nestanovený
GEN_224/2019Miadik SlavomírZmluva o finančnej zábezpekezmluva o finančnej zábezpeke - byty 500,00 €3.5.2019nestanovený
GEN_218/2019Štefan BalážZmluva o nájme nebytových priestorovnájom nebytových priestorov v budove CVČ 139,25 €1.5.201930.4.2022
GEN_263/2019Prima banka Slovensko, a.s.,Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetokPredmetom zmluvy je zriadenie záložného práva na zabezpečenie zaplatenia istiny, úrokov, poplatkov, prípadných zmluvných pokút a ďalších pohľadávok záložného veriteľa z úveru poskytnutého na základe Zmluvy o úvere č. 0000000000587257 (ďalej len „Úverová zmluva o úvere") uzatvorenej medzi: Prima banka Slovensko, a.s. a klientom: Mgr. Andrea Fejfárová (ďalej len „klient").0,00 €8.5.2019nestanovený
GEN_261/2019Dobrovoľná požiarna ochrana SRZMLUVA č. 149 473 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníkaÚčelom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (DPO SR).1 400,00 €7.5.2019nestanovený
Položky 1-15 z 1835

dnes je: 24.5.2019

meniny má: Ela

ÚvodÚvodná stránka