Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy, objednávky, faktúry

Zmluvy » subjekt: Mesto Zlaté Moravce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 1323
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
GEN_279/2018DEPONIA SYSTEM s.r.o.MANDÁTNA ZMLUVAMandatár sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve bude vykonávať: 2.1.1 autorský dozor na stavbe: „Zlaté Moravce - skládka odpadov, 11. etapa - 1. časť 2.1.2 autorský dozor na stavbe „Zlaté Moravce - skládka odpadov - rekultivácia, 1. etapa - 1. časť„ .4 938,00 €22.6.2018nestanovený
GEN_188/2018 Valach MilošDOHODA O SPLÁTKACHDlžník týmto v zmysle ustanovenia § 558 Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov /ďalej len ako „Občiansky zákonník"/ uznáva svoj záväzok voči Veriteľovi čo do právneho dôvodu, výšky a splatnosti, ktorý mu vznikol z titulu užívania bytu v celkovej výške 483 ,4 7 Eur /slovom štyristoosemdesiattri eur a štyridsaťsedem centov/ /ďalej len ako „Dlh" alebo „Záväzok"/ a zároveň vyhlasuje, že nepopiera dôvod ani výšku tohto Dlhu. 483,47 €22.6.2018nestanovený
GEN_278/2018Vema s.r.o.LICENČNÁ ZMLUVAPredmetom tejto zmluvy je poskytnutie oprávnenia na užívanie programového vybavenia Poskytovateľa pre spracovanie dát Užívatel'a v rozsahu špecifikovanom v prílohe č. 1 k tejto zmluve (ďalej jen „aplikácie") za úplatu.0,00 €21.6.2018nestanovený
GEN_276/2018Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republikyZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUPredmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Názov projektu: Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu0,00 €19.6.2018nestanovený
GEN_275/2018Nitriansky samosprávny krajZMLUVA o vzájomnej spolupráciPredmetom tejto ZmluVy je dohoda zmluvných strán o združení finančných prostriedkov a vzájomnej spolupráci na dosiahnutie spoločného diela - realizácie stavby: „Úprava križovatky ciest 11/511, 111/1626 a MK ul. 1. mája Zlaté Moravce", podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby vypracovanej projekčnou kanceláriou Ing. Štefan Lisý, autorizovaný stavebný inžinier- Inžinierske stavby, Dunajská ul. č. 18, 94901 Nitra. 186 994,98 €16.6.2018nestanovený
GEN_274/2018Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republikyZMLUVA o poskytnutí dotácie na obstaranie bytovPredmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu formou dotácie podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") na účel obstarania nájomných bytov podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona, špecifikovaných v článku II zmluvy, z rozpočtovej kapitoly ministerstva v rozpočtovom roku 2018. 560 620,00 €16.6.2018nestanovený
GEN_263/2018Západoslovenská distribučná, a.s.ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIENPovinný ako vlastník zaťažených nehnuteľností zriaďuje touto zmluvou v prospech oprávneného vecné bremená in personam, predmetom ktorých je povinnosť povinného ako vlastníka zaťažených nehnuteľností strpieť na časti zaťažených nehnuteľností v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne ako koridor vecných bremien0,00 €16.6.2018nestanovený
GEN_273/2018Slovenská agentúra životného prostrediaZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUPredmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP 164 789,40 €15.6.2018nestanovený
ŠK_112/2018OBEC ZlatnoZmluva O poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detíPoskyto vateľ v zmysle citovaného uznesenia poskytuje finančnú dotáciu príjemcovi na rok 2018 na jedno dieťa vo výške 36,- Eur. Výška finančnej dotácie sa poskytuje podľa zoznamu detí prijatých do CVČ.96,00 €15.6.2018nestanovený
GEN_271/2018manželia Kordošoví a manželia VišňákovíZmluva o zriadení vecného bremenaOprávnený z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti pozemku parcely KN registra „E", číslo parcely 4435, druh pozemku: trvalé trávnaté porasty, o celkovej výmere 739 m2, ktorá sa nachádza v obci Zlaté Moravce v katastrálnom území Zlaté Moravce, ktorá je zapísaná na Okresnom úrade Zlaté 1 parcely 2790/2, druh pozemku: záhrady, o celkovej výmere 209 m2, ktorá sa nachádza v obci Zlaté Moravce v katastrálnom území Zlaté Moravce, ku ktorej nie je založený list vlastníctva a v prospech ktorej sa zriaďuje vecné bremeno „in rem" spočívajúce v práve prechodu na tento pozemok (ďalej len „oprávnený pozemok")0,00 €13.6.2018nestanovený
GEN_270/2018ViOn, a. s.Záložná zmluvaZáložcal, Záložca2 dávajú do zálohy nehnuteľnosti vo svojom vlastníctve uvedené v Článku I. Záložnej zmluvy (ďalej ako „Predmet záložného práva alebo „Záloh) a zriaďujú k nim záložné právo v prospech Záložného veriteľa, ktorý toto právo prijíma.0,00 €12.6.2018nestanovený
GEN_257/2018Lukáš StanoDodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorovZmluvné strany, rešpektujúc zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Zlaté Moravce SM_OOl/2017 účinné od 01.01.2017, sa dohodli na uzavretí tohto DODATKU č. 1 k Zmluve o nájme 1 nebytových priestorov č. GEN_ 648/2017 podľa ustanovenia § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia nasledovné ustanovenia0,00 €12.6.2018nestanovený
GEN_159/2018TERRA BONA, o.z.Zmluva o nájme nebytových priestorovPrenajímateľ je výlučným vlastníkom nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v nehnuteľnosti - budove so súpisným číslom 1572 („Stredisko občianskej vybavenosti), na Ul. Duklianskej 2/A v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C, č. parcely 2490/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria). Nehnuteľnosť je zapísaná na L V č. 3453, okres: Zlaté Moravce, obec: Zlaté Moravce, katastrálne územie: Zlaté Moravce, vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom.1,00 €9.6.201811.3.2023
PAB_090/2018Slovenská sporiteľňa, a. s.Zmluva o Elektronických službách0,00 €5.6.2018nestanovený
GEN_268/2018Kvalitka s.r.o.Zmluva o nájme nebytových priestorovPrenajímateľ je výlučným vlastníkom nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v nehnuteľnosti - budove so súpisným číslom 1330 /Daňový úrad/ na Hviezdoslavovej ulici č. 183 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku parcely KN registra „C", č. parcely 1129/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria). Nehnuteľnosť je zapísaná na LV č. 3453, okres: Zlaté Moravce, obec: Zlaté Moravce, katastrálne územie: Zlaté Moravce, vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom. 653,08 €5.6.201831.5.2021
Položky 1-15 z 1323

dnes je: 22.6.2018

meniny má: Paulína

ÚvodÚvodná stránka