Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy, objednávky, faktúry

Zmluvy » subjekt: Mesto Zlaté Moravce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 1117
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
GEN_156/2018Jozef ĎurčoZmluva o nájme nebytových priestorovPrenajímateľ je výlučným vlastníkom nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v nehnuteľnosti - budove so súpisným číslom 1330 /Daňový úrad/ na Hviezdoslavovej ulici č. 183 v Z latých Moravciach, postavenej na pozemku parcely KN registra „C", č. parcely 1129/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria). Nehnuteľnosť je zapísaná na LV č. 3453, okres: Zlaté Moravce, obec: Zlaté Moravce, katastrálne územie: Zlaté Moravce, vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom.17,90 €23.2.201828.2.2018
GEN 066/2018Vladimír UhreckýDOHODA O UŽÍVANÍ VEREJNÉHO PRIESTRANSTVAPredmetom užívania verejného priestranstva na základe „Dohody o užívaní verejného priestranstva umiestnením predajného stánku s trvalým stanovišťom a stojanov s tovarom pred predajným stánkom s trvalým stanovišťom na Mestskom trhovisku na U L Sama Chalúpku - sektor A je verejné priestranstvo, ktoré sa nachádza na U L S. Chalúpku v Zlatých Moravciach1 944,65 €22.2.201831.12.2018
GEN_169/2018Slovenská republika - dočasný správca Okresný úrad NitraDohoda o prechode vlastníctva nehnuteľného majetkuPredmetom odovzdania je pozemok parcela CKN č.4 776/17 ostatné plochy s výmerou 45 m2 v celosti nachádzajúci sa na Družstevnej ulici v Zlatých Moravciach. Na pozemku sa nachádza miestna komunikácia v správe mesta Zlaté Moravce, ktorá je zaradená do siete miestnych komunikácií v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.0,00 €22.2.2018nestanovený
GEN_102/2018HAVETTAB spol. s r.o.DOHODA O UŽÍVANÍ VEREJNÉHO PRIESTRANSTVAPredmetom užívania verejného priestranstva na základe „Dohody o užívaní verejného priestranstva umiestnením predajného stánku s trvalým stanovišťom na Mestskom trhovisku na Ul. Sama Chalúpku - sektor A je verejné priestranstvo, ktoré sa nachádza na Ul. S. Chalúpku v Zlatých Moravciach 985,50 €22.2.201831.12.2018
GEN 103/2018Hoa Nguyen Thi PhuongDOHODA O UŽÍVANÍ VEREJNÉHO PRIESTRANSTVAPredmetom užívania verejného priestranstva na základe „Dohody o užívaní verejného priestranstva umiestnením predajného stánku s trvalým stanovišťom na Mestskom trhovisku na Ul. Sama Chalúpku - sektor A je verejné priestranstvo, ktoré sa nachádza na Ul. S. Chalúpku v Zlatých Moravciach1 562,10 €21.2.201831.12.2018
GEN_163/2018Elektrosystémy, spol. s r.o.DODATOK č.3 k ZMLUVE o nájme nebytových priestorov č.50/2008V článku VI. Vzájomné vzťahy zmluvných strán sa na konci dopÍňajú nové odseky 15 a 16, ktoré znejú: „15. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca bude zabezpečovať efektívnu reguláciu vykurovania predmetu nájmu v nízkotlakovej kotolni nachádzajúcej sa na ul. Viničná 1, Zlaté Moravce podľa potrieb nájomcu. A. Za týmto účelom sa Nájomca zaväzuje0,00 €21.2.2018nestanovený
GEN_154/2018MK hlas, s.r.o.ZMLUVA O DIELOPredmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zrealizovať pre objednávateľa Dielo v rozsahu a špecifikácii definovanom v Prílohe č.1 k tejto Zmluve.2 386,79 €20.2.2018nestanovený
GEN_149/2018STARS, s.r.o.ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN V PROSPECH TRETEJ OSOBYZRIADENIE VECNÝCH BREMIEN0,00 €17.2.2018nestanovený
GEN 004/2018Luboš Drienovský LUKYDOHODA O UŽÍVANÍ VEREJNÉHO PRIESTRANSTVAPredmetom užívania verejného priestranstva na základe „Dohody o užívaní verejného priestranstva umiestnením predajného stánku s trvalým stanovišťom a stojanov s tovarom pred predajným stánkom s trvalým stanovišťom na Mestskom trhovisku na UL Sama Chalúpku - sektor A je verejné priestranstvo, ktoré sa nachádza na UL S. Chalúpku v Zlatých Moravciach1 009,75 €16.2.201831.12.2018
GEN 75/2018Zdena HodošiováDOHODA O UŽÍVANÍ VEREJNÉHO PRIESTRANSTVAPredmetom užívania verejného priestranstva na základe „Dohody o užívaní verejného priestranstva umiestnením predajného stánku s trvalým stanovišťom a stojanov s tovarom pred predajným stánkom s trvalým stanovišťom na Mestskom trhovisku na Ul. Sama Chalúpku - sektor A je verejné priestranstvo, ktoré sa nachádza na Ul. S. Chalúpku v Zlatých Moravciach 566,90 €16.2.2018nestanovený
GEN_148/2018Vema, s. r. o.ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY VÝPLATNÝ LÍSTOK NA MOBILNÝ TELEFÓNPoskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje poskytovať Objednávateľovi službu „Výplatný lístok na mobilný telefón", spočívajúcu v zasielaní výplatných lístkov prostredníctvom aplikácie mVL na mobilné telefóny zamestnancov Objednávateľa alebo formou zašifrovaných PDF súborov na e-mailové adresy zamestnancov Objednávateľa.0,00 €15.2.2018nestanovený
GEN 070/2018Eva DrozdíkováDOHODA O UŽÍVANÍ VEREJNÉHO PRIESTRANSTVAPredmetom užívania verejného priestranstva na základe „Dohody o užívaní verejného priestranstva umiestnením predajného stánku s trvalým stanovišťom a stojanov s tovarom pred predajným stánkom s trvalým stanovišťom na Mestskom trhovisku na Ul. Sama Chalúpku - sektor A je verejné priestranstvo, ktoré sa nachádza na Ul. S. Chalúpku v Zlatých Moravciach1 302,90 €15.2.201831.12.2018
GEN_141/2018Ing. Patrik PačutaZmluva o nájme nebytových priestorovPrenajímateľ je výlučným vlastníkom nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v nehnuteľnosti - budove so súpisným číslom 1330 /Daňový úrad/ na Hviezdoslavovej ulici č. 183 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku parcely KN registra „C", č. parcely 1129/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria). Nehnuteľnosť je zapísaná na LV č. 3453, okres: Zlaté Moravce, obec: Zlaté Moravce, katastrálne územie: Zlaté Moravce, vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom.17,90 €15.2.201818.2.2018
GEN_072/2018Jozef KlikáčZmluva o nájme pozemkuPrenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - pozemku- parcely KN registra „C", č. parcely 3345/3 (druh pozemku: záhrady) o celkovej výmere parcely 1784 m2, zapísanej na Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k. ú.35,74 €14.2.201831.12.2020
GEN 086/2018Marián StudenýDOHODA O UŽÍVANÍ VEREJNÉHO PRIESTRANSTVAPredmetom užívania verejného priestranstva na základe „Dohody o užívaní verejného priestranstva umiestnením predajného stánku s trvalým stanovišťom a stojanov s tovarom pred predajným stánkom s trvalým stanovišťom na Mestskom trhovisku na Ul. Sama Chalúpku - sektor A je verejné priestranstvo, ktoré sa nachádza na Ul. S. Chalúpku v Zlatých Moravciach 358,30 €14.2.201831.12.2018
Položky 1-15 z 1117

dnes je: 25.2.2018

meniny má: Frederik, Frederika

ÚvodÚvodná stránka