Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy, objednávky, faktúry

Zmluvy » subjekt: Mesto Zlaté Moravce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 1504
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
PTS_089/2018Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadatela do distribučnej sústavyZmluva o pripojení odberného el. zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - spoločné priestory 1. mája 62 v Zlatých Moravciach 167,76 €8.12.2018nestanovený
PTS_090/2018Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadatela do distribučnej sústavyZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy ZsD, a.s. - 1. mája 64, ZM - spoločné priestory 167,76 €8.12.2018nestanovený
GEN_453/2018Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republikyDodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného,príspevkuPríloha č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP sa ruší a v celom rozsahu nahrádza Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku.0,00 €8.12.2018nestanovený
GEN_449/2018Košútová HelenaNájomná zmluvaPrenajímateľ prenecháva nájomcovi do dočasného užívania 2- izbový byt, 1.kat. byt č. 41 na 4.podlaží , Rovňanova číslo 3, súpisné číslo 2012, Zlaté Moravce o celkovej rozlohe 48,15 m2, pozostávajúceho z kuchyne, 2 izieb vrátane príslušenstva 118,00 €1.12.201831.12.2018
GEN_443/2018Helena KošútováZmluva o finančnej zábezpekePredmetom tejto zmluvy je záväzok budúceho nájomcu uhradiť finančnú zábezpeku na osobitný účet budúceho prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy a záväzok budúceho prenajímateľa uzavrieť s budúcim nájomcom nájomnú zmluvu 700,00 €6.12.2018nestanovený
GEN_452/2018Jaroslav Šurda PLYN-VODA-KÚRENIEZMLUVA O DIELOOprava ležatej kanalizácie - Bytový dom, Rovňanova 5, Zlaté Moravce11 465,46 €6.12.2018nestanovený
GEN_440/2018Škola.sk, s. r. o.Kúpna zmluvaPredávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto Tovaru a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za Tovar kúpnu cenu podľa tejto Zmluvy. 2.2 Tovarom pre účely tejto Zmluvy je ,,NÁ BYTOK", podrobne špecifikovaný v Špecifikácii predmetu zmluvy, ktorý je pn1ohou č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „Tovar"). 2.3 Dodanie Tovaru zahŕňa jeho výrobu na mieru, dodanie do miesta plnenia , jeho inštaláciu, odskúšanie a uvedenie do prevádzky, zaškolenie osôb poverených Kupujúcim, predloženie príslušnej technickej a sprievodnej dokumentácie a to: vyhlásenia o zhode, návody na obsluhu, záručné listy, preberací protokol, inštalačný protokol. 2.4 Predávajúci prehlasuje, že je vlastníkom Tovaru a je oprávnený s ním nakladať za účelom jeho predaja podľa tejto zmluvy.37 660,02 €6.12.2018nestanovený
GEN_447/2018František Kabát VIDEOEXPRESSZMLUVA O DIELOZhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná dielo - „Demolácia objektov nemocnice - garáže"13 955,90 €5.12.2018nestanovený
GEN_439/2018ObčaniaKúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiprevod parcely C-KN č. 1588/11 v k.ú. Zlaté Moravce19 853,60 €5.12.2018nestanovený
PAB_104/2018Komunálna poisťovňa, a.s.Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - súborZaradenie motorového vozidla do súboru 386,51 €5.12.2018nestanovený
PAB_098/2018Komunálna poisťovňa, a.s.Poistná zmluvaUpravená poistná suma 247,51 €4.12.2018nestanovený
PAB_757/2017Komunálna poisťovňa, a.s.Poistná zmluvaUpravená poistná suma-0,89 €4.12.2018nestanovený
GEN_448/2018manželia ŠtrbovíKúpna zmluvaprevod vlastníctva bytu45 900,00 €1.12.2018nestanovený
GEN_444/2018ALL-SIG, spol. s r.o.ZMLUVA O DIELOZhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná dielo - „Rozšírenie verejného osvetlenia v Zlatých Moravciach"38 457,94 €1.12.2018nestanovený
GEN_441/2018ba kieho, s.r.o.Kúpna zmluvaObstaranie záhradných kompostérov pre domácnosti 161 000,00 €30.11.2018nestanovený
Položky 1-15 z 1504

dnes je: 10.12.2018

meniny má: Radúz

ÚvodÚvodná stránka