Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy, objednávky, faktúry

Zmluvy » subjekt: Mesto Zlaté Moravce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 1256
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
GEN_231/2018František Kabát VIDEOEXPRESSZMLUVA O DIELOVybudovanie plotu na miestnom cintoríne, mestská časť Prílepy3 860,00 €25.4.2018nestanovený
GEN_226/2018Karin HasprováDohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorovPredmetom tejto dohody je ukončenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. GEN_061/2018 zo dňa 15.01.2018 (ďalej len ako „nájomná zmluva") uzatvorenej medzi zmluvnými stranami, predmetom ktorej je prenájom nebytového priestoru- o celkovej výmere 22,20 m2 /nebytový priestor č. 107 o výmere 18,40 m2 a ostatné nebytové priestory o výmere 3,80 m2/ nachádzajúce sa v nehnuteľnosti- stavbe so súpisným číslom 1330 /Daňový úrad/ na Hviezdoslavovej ulici č. 183 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku parcely KN registra „C ", č. parcely 1129/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria). Nehnuteľnosť je zapísaná na L V č. 3453, okres: Zlaté Moravce, obec: Zlaté Moravce, katastrálne územie: Zlaté Moravce, vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom. 125,80 €24.4.2018nestanovený
GEN_227/2018Katarína GregušováZmluva o nájme nebytových priestorovPrenajímateľ je výlučným vlastníkom nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v nehnuteľnosti - budove so súpisným číslom 1330 /Daňový úrad/ na Hviezdoslavovej ulici č. 183 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku parcely KN registra „C", č. parcely 1129/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria). Nehnuteľnosť je zapísaná na LV č. 3453, okres: Zlaté Moravce, obec: Zlaté Moravce, katastrálne územie: Zlaté Moravce, vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom. 755,00 €24.4.201830.4.2021
PTS_085/2018Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadatela do distribučnej sústavyzáväzok Prevádzkovateľa na základe žiadosti Ziadatela o pripojenie do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa (ďalej len „OS") zo dňa 29. 3. 2018 zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve a umožniť pripojenie Ziadatel'a do DS po splnení povinností Žiadateľa uvedených v Obchodných podmienkach pripojenia (viď odsek 3.3 tejto Zmluvy), v Technických podmienkach prevádzkovatela distribučnej sústavy a v Technických podmienkach pripojenia (Príloha č. 1 tejto Zmluvy),0,00 €19.4.2018nestanovený
GEN_225/2018PAKE, spol. s.r.o.Rámcová dohodaOriginálne a kompatibilné tonery5 988,00 €14.4.2018nestanovený
ŠK_103/2018OBEC OBYCEZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detíObec v zmysle citovaného uznesenia obecného zastupiteľstva poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu na rok 20 1 8 na jedno dieťa navštevujúce centrum voľného času vo výške 80,00 eur. Výška finančnej dotácie sa poskytuje podľa zoznamu detí prijatých do centra voľného času.0,00 €14.4.2018nestanovený
ŠK_104/2018Obec Kostoľany pod TribečomZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detíPoskytovateľ v zmysle citovaného uznesenia poskytuj e finančnú dotáciu príjemcovi na rok 2018 na j edno dieťa vo výške ?,00 Eur mesačne. Výška finančnej dotácie sa poskytuj e podľa zoznamu detí prijatých do CVC.0,00 €14.4.2018nestanovený
GEN_218/2018Jana MaláZmluva o nájme nebytových priestorovPrenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - stavby súpisné číslo 1572 („Stredisko občianskej vybavenosti"), nachádzajúcej sa na Ul. Duklianskej 2/B v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C", č. parcely 2490/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na L V č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce.1 241,82 €12.4.201831.3.2021
GEN_224/2018Orange Slovensko, a. s.Dohoda o náhrade za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnostíÚčelom tejto Dohody je úprava spôsobu vykonávania práv vyplývajúcich zo zák()na č. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 351/2011) k častiam pozemkov špecifikovaných v Prílohe č. 2 v rozsahu podla trasy uvedenej v Prílohe č. 1 a to tak, aby bol Vlastník obmedz ený na svojich právach len v nevyhnutnej miere a poskytnutie primeranej jednorazovej ná hrady za nútené obmedzenie v obvyklom užívaní nehnutelnosti.9 262,50 €12.4.2018nestanovený
GEN_223/2018Marcel GAŽIKúpna zmluvabyt č. 16 ! H2 / na 2. podlaží bytového domu, vchod číslo 51, súpisné číslo 3027, na Ulici Tekovská, orientačné číslo 51 v Zlatých Moravciach v celosti.46 800,00 €12.4.2018nestanovený
GEN_221/2018STAMPA s.r.o.Zmluva o nájme nebytových priestorovPrenajímateľ prenajíma nájomcovi za podmienok ustanovených touto zmluvou nebytový priestor nachádzajúci sa v nehnuteľnosti uvedenej v bode 1 tohto článku zmluvy, a časť pozemku, a to: a) nebytový priestor o výmere 135,00 m2 /príloha č. 1/ b) ostatné plochy o výmere 197,10 m2 /prislúchajúca časť pozemku/2 328,21 €1.4.201831.3.2021
ŠK_097/2018Katarína PáleníkováZMLUVA O POSKYTOVANÍ STRAVYZmluvné strany sa dohodli v zmysle § 2 ods. 1 písm f) vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania, že Mesto prostredníctvom Zariadenia školského stravovania pri Materskej škole Parková 2 zabezpečí počas prevádzky Materskej školy Parková 2 poskytovanie stravy pre odberateľa stravy, a to v rozsahu 1 obed.0,00 €1.4.2018nestanovený
ŠK_100/2018ESAM s.r.o.Dodatok č. 2Výška finančného limitu na jedno hlavné jedlo pre cudzích stravníkov je 2,20 eur, z toho: a) 1, 19 eur - finančný limit na nákup potravín, určený podľa záväzných MSN pre vekovú skupinu stravníkov 15-18 r. b) 1,01 eur- reálne režijné náklady na výrobu hlavného jedla.0,00 €1.1.2018nestanovený
GEN_087/2018Angela Juríková Vlna-galantéria- text. tov. priem.DOHODA O UŽÍVANÍ VEREJNÉHO PRIESTRANSTVAPredmetom užívania verejného priestranstva na základe „Dohody o užívaní verejného priestranstva umiestnením predajného stánku s trvalým stanovišťom a stojanov s tovarom pred predajným stánkom s trvalým stanovišťom na Mestskom trhovisku na Ul. Sama Chalúpku - sektor A je verejné priestranstvo, ktoré sa nachádza na Ul. S. Chalúpku v Zlatých Moravciach1 084,60 €1.1.201831.12.2018
GEN_114/2018Erik ŠtrbaNájomná zmluvaPrenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania 3-izbový byt, 1. kategórie byt č. 9 na S.podlaží , Tekovská číslo 49 , súpisné číslo 3027, Zlaté Moravce o celkovej rozlohe 83,62 m2, pozostávajúceho z kuchyne, 3 izieb a nasledovného zariadenia 240,21 €10.4.201831.12.2018
Položky 1-15 z 1256

dnes je: 24.4.2018

meniny má: Juraj

ÚvodÚvodná stránka