Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy, objednávky, faktúry

Zmluvy » subjekt: Mesto Zlaté Moravce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 1407
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
GEN_354/2018Nikodém OndrejmiškaZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEBPoskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje, že pre objednávateľa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve poskytne služby súvisiace s vykonaním odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení a vypracovaním revízií elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia podľa platných vyhlášok a noriem v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len ako „zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci/. Prehľad jednotlivých elektrických zariadení, spotrebičov a náradia nachádzajúcich sa v objektoch Mesta Zlaté Moravce sú bližšie špecifikované v prílohe č. la tejto zmluvy.8 832,00 €18.8.201830.11.2018
GEN_353/2018Slavomír DukayZmluva o finančnej zábezpekePredmetom tejto zmluvy je záväzok budúceho nájomcu uhradiť finančnú zábezpeku na osobitný účet budúceho prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy a záväzok budúceho prenajímateľa uzavrieť s budúcim nájomcom nájomnú zmluvu. 500,00 €17.8.2018nestanovený
GEN_356/2018Komunálna poisťovňa, a.s.ÚRAZOVÉ POISTENIE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIEÚRAZOVÉ POISTENIE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE81,25 €16.8.2018nestanovený
GEN_355/2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodinyDohodaPredmetom tejto dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti (ďalej len „aktivačná činnost"') na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov UoZ.0,00 €16.8.2018nestanovený
GEN_357/2018ViOn, a. s.ZMLUVA O DIELOZhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tej to zmluve pre obj ednávateľa vykoná dielo - „ Rekonštrukcia miestnych komunikácií spevnených plôch0,00 €16.8.2018nestanovený
PTS_087/2018Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyzáväzok Prevádzkovateľa na základe žiadosti Žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa (ďalej len „OS") zo dňa 2. 8. 2018 zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve a umožniť pripojenie Žiadateľa do DS po splnení povinností Žiadateľa uvedených v Obchodných podmienkach pripojenia (viď odsek 3.3 tejto Zmluvy), v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy a v Technických podmienkach pripojenia (Príloha č. 1 tejto Zmluvy),0,00 €15.8.2018nestanovený
PTS_086/2018Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyzáväzok Prevádzkovateľa na základe žiadosti Žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa (ďalej len „DS") zo dňa 1. 8. 2018 zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve a umožniť prip ojenie Žiadateľa do DS po splnení povinností liadateľa uvedených v Obchodných podmienkach pripojenia {viď odsek 3.3 tejto Zm luvy), v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy a v Technických podmienkach pripojenia (Príloha č. 1 tejto Zmluvy),0,00 €15.8.2018nestanovený
GEN_351/2018SPORT NITRA s.r.o.ZMLUVA O DIELOZhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná dielo - „Rekonštrukcia základnej školy Mojmírova 2, Zlaté Moravce I. etapa - SO 01 školské dielne"26 636,24 €14.8.2018nestanovený
GEN_350/2018RM Gastro-JAZ s.r.o.Kúpna zmluvaPredmetom tejto Zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar vyšpecifikovaný v bode 2.2 Zmluvy na miesto montáže, vykonať jeho montáž, uviesť Tovar do prevádzky a zaškoliť zamestnanca kupujúceho podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a záväzok Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú v článku III. tejto Zmluvy.15 810,79 €14.8.2018nestanovený
GEN_316/2018Občianske združenie Atletika pre detiZMLUVA o poskytnutí dotácieMesto Zlaté Moravce v súlade s Uznesením č. 898/2018 z 36. zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 20.06.2018 sa touto zmluvou zaväzuje poskytnúť prijímateľovi dotáciu na úhradu nákladov na podporu pre oblasť : športu nasledovne1 000,00 €11.8.2018nestanovený
GEN_324/2018AGRO Hosťovce, s.r.o.Dodatok č.1 k Zmluve o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podnikuZmluvné strany, rešpektujúc zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Zlaté Moravce SM _ 001/2017 účinné od 01.01.2017 sa dohodli na uzavretí tohto DODATKU č. 1 GEN_ 324/2018 k Zmluve o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku č. 759/24963/2012 podľa ustanovenia § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia nasledovné ustanovenia1 961,89 €11.8.2018nestanovený
GEN_347/2018Dominik a Jolana RafaelovíDOHODA O SPLÁTKACHDlžník v I. rade a Dlžník v II. rade týmto v zmysle ustanovenia§ 558 Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov /ďalej len ako „Občiansky zákonník"/ uznávajú svoj záväzok voči Veriteľovi čo do právneho dôvodu, výšky a splatnosti, ktorý im vznikol z titulu užívania bytu v celkovej výške 3.064,43 Eur /slovom: tritisícšesťdesiatštyri eur aj štyridsaťtri centov/ /ďalej len ako „Dlh" alebo „Záväzok"/ a zároveň vyhlasujú, že nepopierajú dôvod ani výšku tohto Dlhu.3 064,43 €9.8.2018nestanovený
GEN_348/2018Karvayová VeronikaDOHODA O SPLÁTKACHDlžník týmto v zmysle ustanovenia § 558 Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov /ďalej len ako „Občiansky zákonník"/ uznáva svoj záväzok voči Veriteľovi čo do právneho dôvodu, výšky a splatnosti, ktorý mu vznikol z titulu užívania bytu v celkovej výške 1.126,10 Eur /slovom jedentisícjednostodvadsaťšesť eur a desaťť centov/ /ďalej len ako „Dlh" alebo ,,Záväzok"/ a zároveň vyhlasuje, že nepopiera dôvod ani výšku tohto Dlhu.1 126,10 €9.8.2018nestanovený
GEN_295/2018Ivana HruškováNájomná zmluvaPredmetom tejto zmluvy je dočasný odplatný prenájom 2. - izbového bytu, kategórie 2, bytu č. 18, nachádzajúceho sa na 3. podlaží bytového domu na ulici 1. mája 56 v Zlatých Moravciach, súpisné číslo 976 o celkovej výmere 47,40 m2 (ďalej len ako „nehnuteľnosti" alebo „predmet nájmu") vrátane spoločných priestorov.73,00 €9.8.2018nestanovený
GEN_346/2018Slovak Telekom, a. s.DOHODA O JEDNORAZOVEJ NÁHRADE ZA NÚTENÉ OBMEDZENIE UŽÍVANIA NEHNUTEĽNOSTIPovinný je výlučným vlastníkom nehnutel'ností nachádzajúcich sa v Zlatých Moravciach, ktoré sú zapísané v katastri nehnutel'ností vedenom Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym odborom , na liste vlastníctva 3453, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, katastrálne územie Zlaté Moravce0,00 €8.8.2018nestanovený
Položky 1-15 z 1407

dnes je: 18.8.2018

meniny má: Elena, Helena

ÚvodÚvodná stránka