Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy, objednávky, faktúry

Zmluvy » subjekt: Mesto Zlaté Moravce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 1457
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
PAB_096/2018Slovenská sporiteľňa, a. s.Zmluva o úvereZmluva o úvere1 076 231,43 €20.10.2018nestanovený
GEN_410/2018STRABAG s.r.o.ZMLUVA O DIELOZhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná dielo - „ Rekonštrukcia miestnych komunikácií prvý obvod - stavebné objekty ul Vajanského SOOJ, ul Vajanského S002, ul Kollárova SOOJ, ul Kollárova S002" 136 162,02 €20.10.2018nestanovený
GEN_389/2018Ing. Branislav Kordoš s manželkou a Rudolf Višňák s manželkouDodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena0,00 €19.10.2018nestanovený
GEN_173/2018Eva LaurincováDohoda o užívaní verejného priestranstvaPredmetom osobitného užívania verejného priestranstva na základe tejto „Dohody o užívaní verejného priestranstva umiestnením prenosnej dočasnej garáže je verejné priestranstvo, ktoré sa nachádza za bytovým domom súpisné číslo 1125 na Ul. 1. mája 10,12,14 v Zlatých Moravciach špecifikované v ods. 1.2 tejto zmluvy /na ktorom sú umiestnené prenosné garáže - garáže bez pevného základu/. Jedná sa o časť pozemku v k. ú. Zlaté Moravce, parcela KN registra „C, číslo parcely 1588/1 o celkovej výmere 3 292 m2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (L V č. 3453).27,37 €18.10.201831.12.2018
GEN_401/2018Mgr. Fejfárová AndreaNájomná zmluva 234,97 €17.10.201830.6.2019
ŠK_110/2018Simona HavettováZMLUVA O POSKYTOVANÍ STRAVY1. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 2 ods. 1 písm f) vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania, že Mesto prostredníctvom Zariadenia školského stravovania pri Materskej škole Kalinčiakova 12 zabezpečí počas prevádzky Materskej školy Kalinčiakova 12 poskytovanie stravy pre odberateľa stravy, a to v rozsahu 1 obed.2,47 €17.10.20181.6.2018
ŠK_111/2018Michaela ŠabováZMLUVA O POSKYTOVANÍ STRAVY1. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 2 ods. 1 písm f) vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania, že Mesto prostredníctvom Zariadenia školského stravovania pri Materskej škole Kalinčiakova 12 zabezpečí počas prevádzky Materskej školy Kalinčiakova 12 poskytovanie stravy pre odberateľa stravy, a to v rozsahu 1 obed.2,47 €17.10.20181.6.2018
GEN_382/2018Stojka Ivan, Bandová IvanaDOHODA O SPLÁTKACHÚčastníci dohody sa dohodli na nasledovnom splátkovom kalendári, pričom Dlžník v I. rade a Dlžník v II. rade vyhlasujú, že s jeho podmienkami výslovne súhlasia a na jeho základe splatia svoj Záväzok vo výške 2.465,71 Eur riadne, včas2 465,71 €12.10.2018nestanovený
GEN_371/2018Max Green s.r.o.Zmluva o nájme nebytových priestorov a pozemkovPrenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľností: budovy so súpisným číslom 3345 (sklad), na Tekovskej ulici č. 37 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C'', č. parcely 3430/8 o výmere 34 7 ,00 m2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453 824,56 €11.10.2018nestanovený
GEN_406/2018KANGO, spol. s r.o.ZMLUVA O DIELOZhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa kompletné zabezpečenie prác na stavbe v rozsahu podľa článku 2 tejto zmluvy a prílohy č. 1 ocenený výkaz výmer. 344 685,74 €11.10.2018nestanovený
GEN_404/2018Bytové družstvo Zlaté MoravceDodatok č.2 k Zmluve o prevode vlastníctva družstevného bytu a mestského pozemkuPredávajúci Bytové družstvo Zlaté Moravce predáva a nadobúdateľ Božena Šimková kupuje nehnuteľnosť uvedenú v Čl. 1 bod 2. písm. a) v podiele 111 a prislúchajúci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v podiele 4835/442384 a predávajúci Mesto Zlaté Moravce predáva a nadobúdateľ Božena Šimková kupuje prislúchajúci podiel k pozemkom opísaným v Čl. 1 bod 2 písm. c) v podiele 4835/442384.0,86 €10.10.2018nestanovený
GEN_394/2018Bytové družstvo Zlaté MoravceDODATOK č. 1 K ZMLUVE O PREVODE VLASTNÍCTVA DRUŽSTEVNÉHO BYTU A MESTSKÉHO POZEMKUByt pozostáva z jednej obytnej miestností a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, predsieň, kúpeľňa, WC a pivnica č. 48.0,86 €10.10.2018nestanovený
GEN_397/2018Metalux Corp s.r.o.Dohoda o ukončení Zmluvy o podnájme nebytových priestorovDohoda o ukončení Zmluvy 8/20100,00 €9.10.2018nestanovený
GEN_395/2018Nikola RafaelováNájomná zmluva Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do dočasného užívania 2-izbový byt, 2. kat. byt č. 17 na 3.podlaží , 1.mája číslo 49 , súpisné číslo 1311, Zlaté Moravce o celkovej rozlohe 50,92 m2, pozostávajúceho z kuchyne, 2 izieb vrátane príslušenstva60,00 €5.10.2018nestanovený
GEN_396/2018Rudolf PerskýNájomná zmluva Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do dočasného užívania 2-izbový byt, 2. kat. byt č. 15 na 2.podlaží , 1.mája číslo 56 , súpisné číslo 976, Zlaté Moravce o celkovej rozlohe 47,40 m2, pozostávajúceho z kuchyne, 2 izieb vrátane príslušenstva56,40 €5.10.2018nestanovený
Položky 1-15 z 1457

dnes je: 20.10.2018

meniny má: Vendelín

ÚvodÚvodná stránka