Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zlatomoravecký jarmok

INFORMÁCIE pre záujemcov o predaj alebo poskytovanie služieb na Zlatomoraveckom jarmoku 2019

Mesto Zlaté Moravce oznamuje záujemcom o predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb na príležitostných trhoch v meste Zlaté Moravce, že Zlatomoravecký jarmok 2019 sa uskutoční v dňoch 27.09.2019 (od 9:00 hod. do 22:00 hod.) - 28.09.2019 (od 8:00 hod. do 22:00 hod.). v centre mesta Zlaté Moravce (Námestie Andreja Hlinku, Župná ul., Ul. Janka Kráľa, Migazziho ul., Ul. Sama Chalúpku).

V prípade, že má predajca alebo poskytovateľ služby záujem zúčastniť sa uvedeného podujatia, je povinný včas a správne vyplnenú prihlášku vrátiť spolu so všetkými prílohami v zmysle zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a VZN mesta Zlaté Moravce č. 4/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Zlaté Moravce (viď. Príloha č. 2 – Trhový poriadok trhového miesta mesta Zlaté Moravce – ZLATOMORAVECKÝ JARMOK,...) do 31. júla 2019.

Sadzby dane za osobitné užívanie verejného priestranstva umiestnením zariadenia na predaj výrobkov, poskytovanie služieb a umiestnením zariadenia ĽTZ (ľudovej technickej zábavy) počas príležitostných trhov sú určené v závislosti od zóny umiestnenia uvedených zariadení v § 5, Tabuľka č. 2 VZN mesta Zlaté Moravce č. 3/2015 o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce účinného od 01.01.2016.

Prihlášky na jarmok sú dostupné v priložených súboroch. Adresa na zasielanie prihlášok: MsÚ Zlaté Moravce, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce.

K prihláške je potrebné doložiť nasledovné doklady:
Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie:
kópiu oprávnenia na podnikanie, ak sa jedná o žiadateľa oprávneného na podnikanie podľa osobitných predpisov (živnostenský list, výpis z obchodného registra, osvedčenie o zápise do evidencie SHR),

fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len „ERP“), na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu ERP, alebo fotokópiu potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice → ak je žiadateľ povinný používať ERP,

čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať ERP alebo virtuálnu pokladnicu → ak žiadateľ nemá povinnosť používať ERP,

kópiu rozhodnutia o povolení stánkového a ambulantného predaja vydaného príslušným RÚVZ → ak žiadateľ predáva potravinárske výrobky,

Fyzická osoba bez oprávnenia na podnikanie, ktorá:

-predáva výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti:

čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny,

čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať ERP alebo virtuálnu pokladnicu,

doklad preukazujúci vzťah k pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku (potvrdenie z obecného úradu, list vlastníctva alebo nájomná zmluva a pod.),

-predáva vlastné výrobky - remeselníci:

čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou,

čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať ERP alebo virtuálnu pokladnicu,

Záujemca o predaj alebo poskytovanie služby na Zlatomoraveckom jarmoku 2019 uvedie aj požiadavku na pripojenie na elektrickú sieť (platí pre predajcov občerstvenia alebo pochutín a pri predvádzaní remeselnej výroby):

230 V áno / nie, prípadne 400 V áno / nie (z dôvodu obmedzených kapacít)

Záujemca o predaj alebo poskytovanie služby na Zlatomoraveckom jarmoku 2019 uvedie aj požiadavku na pripojenie na vodovodnú sieť (platí pre predajcov občerstvenia alebo pochutín: - áno / nie (z dôvodu obmedzených kapacít)

U P O Z O R N E N I E

Mesto Zlaté Moravce, ako organizátor príležitostného trhu „ZLATOMORAVECKÝ JARMOK 2019“ akceptuje len úplné žiadosti (vyplnené náležitosti žiadosti a doložené všetky prílohy v zmysle zákona) podané do vyššie uvedeného termínu, t.j. do 31. júla 2019.

Adresa na zasielanie prihlášok: Mestský úrad Zlaté Moravce, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, prípadne na emailovú adresu: jana.meskova@zlatemoravce.eu Kontakt:
Tel.: 037/69 239 22, mobil: 0904 681 343, prípadne 037/69 239 28

ORGANIZAČNÝ VÝBOR ZLATOMORAVECKÉHO JARMOKU 2019 SA TEŠÍ NA VAŠU ÚČASŤ!

fotofoto2

 


 

Sms, e-mail služba

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka