Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zariadenie opatrovateľskej služby

Zmluvy - archív

Zmluvy, objednávky, faktúry - kliknite na text pre zobrazenie

Ekonomicky oprávnené náklady

Vedúca zariadenia:

Mgr. Jana Bošiaková
tel: 037/6422390, mobil: 0905848025,email: zoszlm@gmail.com

Dom opatrovateľskej služby (DOS) a opatrovateľská služba

DOS sa nachádza na Rovňanovej ul. č. 1, 3, 5 a  Kalinčiakovej ul. c. 6, 8 a  10. Dom s opatrovateľskou službou slúži na ubytovanie starých a osamelých občanov, ktorých zdravotný stav a sociálne pomery odôvodňujú potrebu opatrovateľskej služby a  tých, u  ktorých možno odôvodnene predpokladať, že budú v  krátkom čase potrebovať takúto službu vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav. V  DOS sa poskytuje občanom trvalé bývanie dovtedy, kým sú schopní zabezpečovať si životné potreby za pomoci opatrovateľskej služby. Nemožno sem prijímať duševne chorých, alkoholikov a toxikomanov. Počet klientov opatrovateľskej služby sa v  roku 2014 pohyboval mesačne okolo 90 opatrovaných. Opatrovateľskú službu zabezpečovalo 10 pracovníkov v  dome opatrovateľskej služby a 8 opatrovateliek v teréne. Jednalo sa o poskytovanie opatrovateľskej služby v  domácnosti klienta, a  to o samoobslužné úkony, úkony starostlivosti o  domácnosť, základné sociálne aktivity a dohľad pri klientoch.

Zariadenie opatrovateľskej služby

Zariadenie opatrovateľskej služby je účelové zariadenie Mesta Zlaté Moravce s kapacitou 15 miest pre ťažko postihnutých a  starých občanov, zriadené dňa 1. decembra 1992 na základe zriaďovacej listiny vydanej Okresným úradom v Nitre dňa 10.11.1992. V zariadení opatrovateľskej služby (ďalej len „zariadenie“) sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o  sociálnych službách a  o  zmene a  doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o  živnostenskom podnikaní v  znení neskorších predpisov, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy o  poskytovaní sociálnej služby. K  žiadosti o  uzatvorenie zmluvy o  poskytovaní sociálnej služby v  zariadení fyzická osoba priloží právoplatné rozhodnutie o  odkázanosti na sociálnu službu, ktoré bolo vydané príslušným samosprávnym orgánom.

Dĺžka pobytu v zariadení je určená poskytovateľom sociálnej služby na určitý čas (spravidla 6 mesiacov) a ďalej v prípade potreby predlžená podľa individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby.

V Zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje podľa § 36 zákona 448/2008 Z. z:

pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí,zabezpečuje sa ošetrovateľská starostlivosť. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje 24 hodinová starostlivosť a  zabezpečovalo ju 5 zdravotných sestier, 1 staničná sestra, 2 opatrovateľky


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka