Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN archív-všetky VZN

VZN archív-všetky VZN-kliknite pre zobrazenie

VZN digitálne mesto


 

VZN mesta Zlaté Moravce č.5-2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Zlaté Moravce

Schválené: 17.12.2015

Vyhlásené: 18.12.2015

Účinnosť: 1.1.2016

Platné do: 20.12.2016

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce

č. 5/2015

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených

na území mesta Zlaté Moravce

Mestské zastupiteľstvo Mesta Zlaté Moravce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z.

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z.z.

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských

zariadení zriadených na území mesta Zlaté Moravce

§1

Predmet úpravy

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšku dotácie na mzdy a prevádzku na

dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, žiaka školského klubu detí, žiaka základnej

umeleckej školy, zariadenia školského stravovania pre dieťa v materskej škole a žiakov základnej školy

zriadených na území mesta Zlaté Moravce, ktorých zriaďovateľom je mesto, cirkev alebo súkromný

zriaďovateľa a ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR

zaradené do siete škôl a školských zariadení.

Na účely tohto VZN sa rozumie:

§2

Vymedzenie pojmov

l. Dotácia na mzdy je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky a zahŕňa :

a) výdavky na tarifný plat, príplatok za riadenie a zastupovanie, osobný príplatok, príplatok za

zmennosť, kreditový príplatok, príplatok za výkon špecializovanej činnosti, výkonnostný

príplatok vyplácaný pedagogickému a nepedagogickému zamestnancovi školy a školského

zariadenia za podmienok a v rozsahu ustanovených osobitným predpisom,

b) výdavky na poistné a príspevok do poisťovní hradené zamestnávateľom za pedagogických

a nepedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia,

c) výdavky na odstupné a odchodné vyplácané podľa osobitných predpisov,

d) výdavky na nemocenské dávky a úrazové dávky hradené zamestnávateľom podfä osobitných

predpisov.

Strana 11

2. Dotácia na prevádzku je finančná dotácia určená na bežné výdavky škôl a školských zariadení

a zahŕňa výdavky za tovary a služby definované ministerstvom financií SR v ekonomickej

klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v kategórii 630 - tovary a služby. Ide o výdavky na energie,

vodu a komunikácie, materiál, cestovné náhrady, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu, nájomné

za nájom a služby špecifikované v položkách 631 - 637 ekonomickej klasifikácie.

§3

Podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení

1 . Finančné prostriedky sú účelovo poskytované na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy,

žiaka základnej umeleckej školy (ďalej len škola), na dieťa a žiaka centra voľného času, školského

klubu detí a zariadenia školského stravovania (ďalej Jen školské zariadenie). Pri ich p9užití sa musí

zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.

2. Príjemcom finančných prostriedkov podľa tohto VZN sú:

a) školy s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,

b) Mesto Zlaté Moravce za materské školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity,

c) zriaďovateľ cirkevnej školy a školských zariadení, zriaďovateľ súkromnej školy a školského

zariadenia (ďalej len neštátny zriaďovateľ), ktoré majú sídlo na území mesta, ak o dotáciu

požiada.

3. Mesto Zlaté Moravce, poskytne finančné prostriedky neštátnemu zriaďovateľovi na základe

žiadosti, ktorá musí obsahovať:

a) názov a sídlo zriaďovateľa

b) názov a sídlo školy alebo školského zariadenia, na ktoré žiadosť predkladá

c) údaje o počtoch detí I žiakov (kópia štatistického výkazu Škôl. MŠVVaŠ SR 40-0 1 )

d) výšku požadovanej dotácie

e) rozpis požadovanej dotácie na mzdy a prevádzku podľa položiek ekonomickej klasifikácie

( 61 o, 620, 630)

f) kópiu rozhodnutia ministerstva

a školských zariadení

g) kópiu zriaďovacej listiny

h) kópiu dokladu o pridelení IČO

o zaradení školy a školského zariadenia do siete škôl

i)

j)

číslo účtu zriaďovateľa a označenie banky, v ktorej má vedený účet

písomné poverenie alebo menovanie, ktoré oprávňuje osobu konať v mene zriaďovateľa

(meno, číslo telefónu, číslo faxu, e-mail a pod.)

k) čestné vyhlásenie, že všetky údaje uvedené v žiadosti a jej prílohách sú úplné, pravdivé

a správne

Neštátny zriaďovateľ pri opakovaných žiadostiach o poskytnutie finančných prostriedkov

predkladá len údaje podľa ods. 3 písm. a)- e).

Strana 12

4. Neštátny zriaďovateľ v prípade zmeny údajov uvedených v ods. 3 písm. f) - j) je povinný

predložiť najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa zmeny údajov aktuálne informácie.

5. Neštátny zriaďovateľ je ďalej povinný do 15 kalendárnych dní oznámiť mestu Zlaté Moravce

informáciu o:

a) ukončení činnosti školy alebo školského zariadenia

b) dlhodobom prerušení činnosti školy alebo školského zariadenia

c) zrušení školy alebo školského zariadenia

d) zmeny sídla školy alebo školského zariadenia

6. Neštátny zriaďovateľ žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov predkladá na adresu: Mesto

Zlaté Moravce, Mestský úrad, oddelenie financií a rozpočtu, 1. Mája 2, Zlaté Moravce.

7. Neštátny zriaďovateľ je povinný označiť originály účtovných dokladov slovami „dotácia

poskytnutá z rozpočtu mesta Zlaté Moravce".

8. Neštátny zriaďovateľ je povinný do 25. januára nasledujúceho kalendárneho roka, ktorý nasleduje

po kalendárnom roku, v ktorom bola dotácia poskytnutá, vykonať vyúčtovanie poskytnutej dotácie.

Vyúčtovanie dotácie musí obsahovať písomnú informáciu o účele použitia poskytnutých

finančných prostriedkov v členení podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie na 610,

620, 631, 632 až 637. Vyúčtovanie doručí mestu na adresu uvedenú v § 3 ods. 6 tohto VZN.

9. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. decembra aktuálneho roka, v ktorom bola dotácia

poskytnutá, je neštátny zriaďovateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mesta do

15. januára nasledujúceho kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom bola

dotácia poskytnutá.

10. Neštátny zriaďovateľ si môže vo vyúčtovaní uplatniť len výdavky, ktoré vynaložil na určený účel

v príslušnom kalendárnom roku, na ktorý boli poskytnuté. Uvedenie nesprávnych, nepravdivých

a neúplných údajov v žiadosti o dotáciu a jej povinných prílohách je považované za porušenie

pravidiel a podmienok, za ktorých sú verejné prostriedky prideľované.

§4

Lehota na predloženie údajov

Písomnú žiadosť o poskytnutie dotácie s údajmi potrebnými na pridelenie dotácie na kalendárny rok

(uvedenými v § 3 ods. 3 tohto VZN) neštátny zriaďovateľ doručí v lehote do 15. októbra kalendárneho

roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa má dotácia poskytnúť.

Strana 13

§5

Určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku

1. Ročná výška dotácie pre školu alebo školské zariadenie sa určí ako súčin počtu žiakov a ročnej

výšky dotácie na mzdy a prevádzku na jedného žiaka určenej podľa jednotlivých kategórií škôl

a školských zariadení podľa tohto VZN. Ročná výška dotácie sa poskytuje v celých eurách.

2. Mesto Zlaté Moravce určuje výšku dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na

žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení:

Dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka v školách a

Kategória škôl a školských zariadení školských zariadeniach (v eurách)

Žiak základnej umeleckej školy - individuálne štúdium

Žiak základnej umeleckej školy - skupinové štúdium

Žiak školského klubu detí

Žiak základnej školy -potenciálny stravník

Žiak centra voľného času

Dieťa materskej školy

Dieťa v zariadení školského stravovania pri MŠ

3. Mesto Zlaté Moravce určuje dotáciu na :

zriaďovateľ

Mesto Zlaté Moravce

758,07

462,81

107,30

126,05

78,89

1960,89

404,53

neštátny zriaďovateľ

-

-

94,42

126,05

-

1 725,58

404,53

a) Dieťa súkromnej materskej školy, dieťa alebo žiak cirkevného školského zariadenia vo výške

88 % z dotácie na žiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

b) Dieťa alebo žiak cirkevného zariadenia školského stravovania, dieťa súkromného zariadenia

školského stravovania vo výške 100 % z dotácie na žiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

4. Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na mzdové

a prevádzkové náklady základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení so

sídlom na území mesta a pri ich použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a

účelnosť ich použitia.

5. Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku sa prideľujú:

a) na dieťa materskej školy podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka

b) na žiaka základnej umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania a v skupinovej forme

vzdelávania od 3 rokov veku do dovŕšenia 25 rokov veku, rozhodujúcim pre pridelenie dotácie

je ich počet k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka

c) na dieťa centra voľného času podľa počtu detí k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho

roka. Započítavajú sa deti vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území mesta Zlaté

Moravce podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje

Strana l 4

d) na potenciálneho stravníka pre zariadenia školského stravovania pri základných školách podľa

stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

e) na stravníka pre zariadenia školského stravovania pri materských školách podľa stavu k 15.

septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ak je v materskej škole zriadené zariadenie

školského stravovania.

t) pre školské kluby detí sa prideľujú podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho

kalendárneho roka.

§6

Poskytovanie finančných prostriedkov

Mesto Zlaté Moravce poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku príjemcom finančných

prostriedkov mesačne vo výške 1 /1 2 z ročnej výšky dotácie podľa tohto VZN určenej na príslušný

kalendárny rok do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Podmienkou na pridelenie dotácie na mzdy a prevádzku cirkevného alebo súkromného školského

zariadenia je písomná žiadosť zriaďovateľa cirkevného alebo súkromného školského zariadenia.

§7

Kontrola použitia dotácie

1. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto

VZN vykonáva Mesto Zlaté Moravce a ostatné oprávnené orgány.

2. Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia je povinný predložiť všetky

doklady preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie finančných

prostriedkov.

§8

Záverečné ustanovenie

1 ) Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach sa uznieslo na vydaní Všeobecne záväzného

nariadenia č. 5/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

zriadených na území mesta Zlaté Moravce dňa 1 7.12.2015.

2) Nadobudnutím účinnosti VZN č. 5/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl

a školských zariadení zriadených na území mesta Zlaté Moravce sa ruší VZN č. 1 1 /2013 o určení

Strana l 5

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy

a školských zariadení so sídlom na území Mesta Zlaté Moravce v znení neskorších dodatkov.

3) Toto nariadenie bolo vyhlásené jeho zverejnením na úradnej tabuli mesta Zlaté Moravce a na

internetovej stránke Mesta Zlaté Moravce www.zlatemoravce.eu od 18.12.2015 do 01.01.2016.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta

Zlaté Moravce.

MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta

Strana 16

 

Sms, e-mail služba

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka