Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN archív-všetky VZN

VZN archív-všetky VZN-kliknite pre zobrazenie

VZN digitálne mesto


 

VZN č. 7-2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Účinnosť: 1.1.2006

Nahradené: 5-2004

Mesto Zlaté Moravce
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 7/2005
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach, na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 39 ods. 4 zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“).
Čl. I
Účel nariadenia
1.
Účelom tohto nariadenia je stanoviť podrobnosti o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobným stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností (ďalej len „KO a DSO a EO“) na území mesta Zlaté Moravce, práva a povinnosti občanov, právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie z hľadiska odpadového hospodárstva, o spôsobe zberu a preprave KO, o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek KO, o spôsobe nakladania s DSO a EO z domácností, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odapdov s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov mesta, chrániť životné prostredie a čistotu v meste.
2.
Toto VZN je záväzné pre celé katastrálne územie mesta Zlaté Moravce (k. ú. Zlaté Moravce, Prílepy , Hoňovce).
Čl. II
Základné pojmy
1.
Odpadom je hnuteľná vec uvedená v prílohe č. 1 zákona o odpadoch , ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť, alebo je v súlade so zákonom o odpadoch v znení neskorších predpisov alebo osobitným predpismi povinný sa jej zbaviť.
2.
Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
3.
Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.
4.
Komunálne odpady sú odpady z domácností, vznikajúce na území mesta pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri
bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácností, najmä garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v meste pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom mesta alebo v správe mesta, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení . Zoznam odpadov, ktoré tvoria komunálne odpady je uvedený v prílohe č. 1 tohto VZN, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou .
Zoznam odpadov , ktoré je povolené zneškodňovať na skládke komunálnych odpadov Zlaté Moravce, je uvedený v prílohe č.2 tohoto VZN, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou.
5.
Drobné stavebné odpady sú odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou v množstve 1m3/osobu/rok, ktoré nepodliehajú stavebnému povoleniu, ani ohláseniu stavebnému úradu alebo pri stavebnej činnosti podliehajúcej povoleniu ako odpady označené v uvedenom povolení.
6.
Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu, alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona o odpadoch a v prílohe č. 3 tohto nariadenia.
7.
Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb. Elektroodpad z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a množstvom podobný tomu je odpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.
8.
Objemný odpad je komunálny odpad alebo drobný stavebný odpad, ktorý nie je možné pri jeho veľký rozmer uložiť do štandardnej zbernej nádoby, alebo jeho množstvo presahuje objem, ktorý je možné vyviesť štandardnou zbernou nádobou v rámci pravidelného zberu.
9.
Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania odpadov.
10.
Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa ich druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré je možné po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
Čl . III
Účel odpadového hospodárstva
Účelom odpadového hospodárstva je :
a)
predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä rozvojom technológií šetriacich prírodné zdroje, výrobou výrobkov, ktorá rovnako ako výsledné výrobky, čo možno najmenej zvyšuje množstvo odpadov a čo možno najviac znižuje znečisťovanie životného prostredia, vývojom vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch určených na zhodnotenie,
b)
zhodnocovať odpady ich recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena a) Čl. III. tohto VZN,
c)
využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný postup podľa písm. a) alebo b) Čl. III,
d)
zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmen a), b) alebo c).
Čl. IV
Prevencia vzniku odpadov
Prevenciou chápeme opatrenia, ktoré sú zamerané na zníženie množstva komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov a elektroodpadov z domácností, ako aj materiálov a látok, ktoré sa v nich nachádzajú a ich škodlivých účinkov na životné prostredie.
Mesto Zlaté Moravce v rámci odpadového hospodárstva predchádza vzniku odpadov a obmedzuje ich tvorbu najmä realizáciou osvety o znižovaní vzniku odpadov – minimálne 1x ročne vydaním a distribúciou informačných materiálov právnickým a fyzickým osobám na území mesta.
Čl. V
Práva pôvodcu odpadu
Pôvodca odpadu má právo
a)
na poskytnutie zbernej nádoby, resp. jej pomernej časti v množstve a druhu zodpovedajúcom zvolenému systému zberu,
b)
na pravidelný odvoz zmesových komunálnych odpadov, využiteľných zložiek odpadov, podľa podmienok zvozu jednotlivých druhov odpadov,
c)
ukladať objemový odpad 2x ročne do veľkoobjemových kontajnerov v súlade so spracovaným harmonogramom,
d)
na náhradné plnenie oprávnenou osobou v prípade nedodržiavania jej povinností,
e)
na informácie o systéme a rozsahu triedeného zberu odpadu, ostatných zložiek odpadu, o zberných miestach a termínoch odvozu odpadu.
Čl. VI
Povinnosti pôvodcu odpadu
1.
Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom o odpadoch. Ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe
zákona o odpadoch povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi, alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.
2.
Pri nakladaní s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov a sú uvedené v prílohe č. 1 uvedeného VZN.
3.
Pôvodca resp. držiteľ komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je povinný:
a.
zapojiť sa do zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území mesta podľa tohto VZN,
b.
triediť komunálny odpad a drobný stavebný odpad na jednotlivé zložky odpadu a zhromažďovať ukladaním do predpísaných zberných nádob, vriec,
c.
ukladať zmesový komunálny odpad do zberných nádob tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia stanovíšť kontajnerov,
d.
ukladať komunálny odpad a drobný stavebný odpad do hmotnosti 5 kg do zberových nádob tak, aby bol obsah vysypateľný do zvozového vozidla bez potreby manuálneho vyprázdňovania,
e.
nenapĺňať zberové nádoby stavebným odpadom, a tým poškodzovať nádobu, resp. znemožniť vývoz zberovým vozidlom,
f.
neprekladať zberové nádoby z miesta určeného na vývoz, chrániť ich pred stratou, poškodzovaním. Stratu a poškodenie zabraňujúce ďalšej prevádzke je nutné nahlásiť oprávnenej osobe, alebo mestu,
g.
zberové nádoby v individuálnej bytovej zástavbe uložiť tak, aby boli ľahko dostupné zberovej technike, nebránili pešej a cestnej doprave. Za ich umiestnenie zodpovedá platiteľ poplatku za odpad,
h.
umožniť prístup kontrolným orgánom mesta na stanovište zberných nádob, poskytnúť mestu pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi,
i.
platiť mestu miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
j.
zneškodňovanie kalu zo septikov sú pôvodcovia povinní zabezpečiť na vlastné náklady v súlade s platnými právnymi predpismi,
k.
v zástavbe rodinných domov a chatových a záhradkárskych osadách zabezpečiť kompostovací zásobník,
l.
v stravovacích prevádzkach trvalých i jednorázových (napr. stánkoch, kioskoch, bufetoch, záhradnom posedení, pojazdných predajniach a podobných zariadeniach) za účelom znižovania vzniku odpadov, uprednostňovať opakované používané riady a príbory.
4.
Zakazuje sa :
a.
uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na tom určenom v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN,
b.
zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN,
c.
zneškodniť odpad vypúšťaním alebo vhadzovaním do vodného recipientu a zneškodňovanie odpadov spôsobmi D4 a D7 prílohy č. 3 zákona o odpadoch,
d.
riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín,
e.
opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností,
f.
vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní odpadových olejov do pôdy,
g.
vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,
h.
zneškodňovať biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a z parkov, vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu.
5.
Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom, a produkuje ročne viac než 500 kg nebezpečných odpadov a 10 ton ostatných odpadov, vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva.
6.
Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program odpadového hospodárstva plní pre komunálne odpady ako aj pre drobné stavebné odpady mesto, na území ktorého tieto odpady vznikajú. Pôvodcovia odpadov, ktorí vypracúvajú program podľa zákona o odpadoch, sa môžu dohodnúť navzájom alebo spolu s mestom na vypracovaní spoločného programu.
7.
Ak nie je ustanovené inak, náklady smerujúce k zneškodňovaniu odpadov a náklady na zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa zneškodňovanie odpadu vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva, ak takýto držiteľ odpadu nie je známy, znáša ich posledný známy držiteľ odpadu alebo výrobca, z ktorého výroby odpad pochádza.
8.
Ak je držiteľ odpadu známy, ale nezdržiava sa na území Slovenskej republiky, zabezpečí zneškodnenie odpadu obvodný úrad životného prostredia (ObÚŽP), na území ktorého sa odpad nachádza, na náklady držiteľa odpadu.
Čl. VII
Povinnosti vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľností
1.
Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľností zistí, že na jeho nehnuteľnosť bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch, je povinný to ohlásiť bezodkladne ObÚŽP a mestu, v územnom obvode ktorého sa nehnuteľnosť nachádza.
2.
ObÚŽP na základe oznámenia, z vlastného podnetu alebo z podnetu iného orgánu štátnej správy alebo mesta požiada Policajný zbor o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom o odpadoch , takto zistená osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady. Ak ide o komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zistená osoba je povinná na vlastné náklady zabezpečiť ich zhodnotenie alebo zneškodnenie prostredníctvom Technických služieb mesta Zlaté Moravce.
3.
Ak sa nezistí totožnosť osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom o odpadoch, zabezpečí zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady príslušný obvodný úrad, ak ide o komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zhodnotenie alebo zneškodnenie na vlastné náklady zabezpečí obec, na ktorej území boli tieto odpady umiestnené v rozpore so zákonom o odpadoch, týmto VZN.
4.
Ak fyzická osoba , ktorá nie je podnikateľom nakladá alebo inak zaobchádza s inými ako komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vzťahujú sa na ňu rovnako ustanovenia § 19 ods. 1 písm. b), f), k) a m) citovaného zákona a primerane ustanovenie ods. 1 písm. i) zákona o odpadoch .
Čl. VIII
Komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1.
Náklady na činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi hradí mesto z miestneho poplatku podľa osobitného predpisu okrem prípadov podľa § 18 ods. 7 alebo 9 zákona o odpadoch a okrem nákladov na systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností.
2.
Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.
3.
Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území mesta, zodpovedá mesto.
Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN.
4.
Zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území mesta zabezpečujú Technické služby mesta Zlaté Moravce.
5.
Mesto pre plnenie povinností podľa § 19 ods. 1 písm. g) a h) zákona o odpadoch je oprávnené požadovať od držiteľa komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na území obce, potrebné informácie.
6.
Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa osobitného zákona č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a VZN č. ......... o miestnych poplatkoch, ktorý je priamo úmerný množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.
7.
Mesto na základe žiadosti zavedie množstvový zber u takej právnickej osoby alebo podnikateľa, ktorý preukáže, že
a) množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov je presne merateľné,
b) komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
Čl. IX
Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu
1)
Mesto Zlaté Moravce zavedením vhodného zberu odpadov :
a.
zabezpečuje alebo umožňuje zber a prepravu komunálnych a drobných stavebných odpadov vznikajúcich na jej území za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch prostredníctvom Technických služieb mesta Zlaté Moravce,
b.
v rámci zavedeného systému zberu odpadov zabezpečuje zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v meste prostredníctvom Technických služieb mesta Zlaté Moravce,
c.
zabezpečuje priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu – 1100 l kontajnery na sklo, papier, plasty, textil, železný šrot.
Mesto Zlaté Moravce zabezpečí v spolupráci s firmou Waste Recycling a.s., Továrenská 49, Zlaté Moravce zber a zhromažďovanie odpadov, kde budú môcť občania odovzdávať:

objemné odpady z domácností ,

oddelene vytriedené odpady z domácností s obsahom škodlivín,

elektroodpad z domácností.
Čl. X
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu
1.
Pôvodca komunálnych odpadov ukladá odpad len do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu odpadov v meste podľa prílohy č. 4 tohto VZN, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou.
2.
Pôvodca komunálnych odpadov je povinný separovať z komunálnych odpadov zložky podľa prílohy č. 5 tohto VZN.
3.
Komunálny odpad je možné zhromažďovať len v určených zberných nádobách.
4.
Počet a druh zberných nádob pre odvoz určí majiteľ alebo správca objektu po dohode s Technickými službami mesta Zlaté Moravce podľa očakávaného množstva a frekvencie jeho odvozu.
5.
Ak mesto kontrolou vykonanou u pôvodcu, alebo držiteľa odpadu zistí , že vzhľadom na množstvo ním produkovaných odpadov počet zberných nádob nestačí, môže mu nariadiť obstaranie ďalšej zbernej nádoby.
6.
Majitelia objektov alebo správcovia sú povinní určiť miesto pre zberné nádoby tak, aby bolo možné bez časových strát a zvláštnych ťažkostí vyprázdniť nádoby, ak nebolo Mestským úradom v Zlatých Moravciach stanovené inak.
7.
Právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ, musí mať zbernú nádobu – kontajner označený logom, alebo názvom firmy a cyklus vývozu musí byť v spolupráci s Technickými službami mesta Zlaté Moravce farebne odlíšený.
8.
Pri zriaďovaní a projektovaní stanovíšť zberných nádob treba hlavne dbať na to, aby :
-
boli dodržané hygienické a estetické zábrany
-
vzdialenosť stanovišťa zberných nádob od miesta nakládky nebola, pokiaľ je
to možné, väčšia ako 10 m
-
bol k nim bezpečný a dostatočne priestranný prístup
-
boli na úrovni prístupovej komunikácie
-
zberné nádoby neboli umiestňované na chodníkoch, parkoviskách, vozovke
-
nádoby boli uložené na spevnenom podklade, prípadne chránené múrikom,
zeleňou
-
bol čo najmenej rušený vzhľad okolia
-
zberné nádoby neboli umiestnené priamo pod oknami budovy, alebo v blízkosti ihrísk
9.
Za odpad umiestnený v zbernej nádobe je zodpovedný do doby odvozu majiteľ – správca objektu, obytného domu, prevádzky t.j. pôvodca odpadu .
10.
Majiteľ alebo správca objektu je povinný postarať sa o to, aby boli odpady v zberných nádobách riadne pripravené na odvoz, t. j. aby :
a) boli riadnym spôsobom uložené v zberných nádobách
b) bol umožnený prístup k zberným nádobám
11.
Do nádob nie je dovolené ukladať hmoty a odpady, ktoré nepatria do komunálnych odpadov. Ďalej nie je dovolené do nádob sypať horúci popol, škváru a zalievať ich vodou, odpady spaľovať, ukladať odpady mimo nádoby alebo používať zberné nádoby na iné účely.
12.
Domové odpady odvážajú Technické služby mesta Zlaté Moravce nasledovne :
1.
IBV – 1 x týždenne
2.
KBV- 2 x týždenne
13.
Prevzatím odpadu na odvoz sa ich držiteľom stávajú Technických služieb mesta Zlaté Moravce.
14.
Je zakázané iným organizáciám a súkromným osobám odvážať a premiestňovať zberné nádoby určené na pravidelný odvoz odpadov, vyprázdňovať ich, alebo akokoľvek s ich obsahom manipulovať, vyberať a prisvojovať si jeho časti, alebo umiestňovať domový dopad do iných, než k tomu určených nádob.
Čl. XI
Systém zberu oddelene vytriedeného odpadu z domácnosti s obsahom škodlivín
1.
Pôvodca odpadu je povinný v mieste vzniku odpadu oddelene zbierať zložky komunálneho odpadu s nebezpečnými vlastnosťami.
2.
Držitelia oddelene vytriedeného odpadu z domácnosti s obsahom škodlivín odovzdajú po vytriedení jednotlivé zložky v zbernom mieste spoločnosti Waste Recycling, a.s., Továrenská 49, Zlaté Moravce (v prevádzkovom čase) .
3.
Iné nakladanie s nebezpečným odpadom sa zakazuje, napr. vhadzovanie do zberných nádob.
Čl. XII
Objemný odpad
1.
Zber a odvoz objemných odpadov sa vykonáva veľkoobjemovými kontajnermi.
2.
Pre tento účel Technické služby mesta Zlaté Moravce zabezpečia umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov na vhodných miestach v meste, spôsob prepravy a zneškodnenie a intervaly vývozu (minimálne 2 x za rok).
3.
Mestský úrad v Zlatých Moravciach zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere objemného odpadu osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému mesta.
4.
Fyzické a právnické osoby si môžu objedať za úplatu odvoz odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch v Technických službách mesta Zlaté Moravce v prípade rôznych drobných rekonštrukcií a búracích prác, prípadne tento odpad odviezť na skládku komunálnych odpadov na vlastné náklady.
5.
Odvoz domových zariadení (kuchynských liniek, radiátorov a pod.), ktoré sú vymieňané v rámci údržby, rekonštrukcie alebo inej stavebnej činnosti je povinný zabezpečiť vykonávajúci subjekt ihneď po vykonaní demontáže.
6.
Zakazuje sa ukladať objemný odpad vedľa nádob na pravidelný zber komunálnych odpadov, resp. iné miesta na verejnom priestranstve.
7.
Pôvodca odpadu je povinný zabezpečiť jeho včasné odvezenie, po naplnení udržiavať v jeho okolí čistotu, ak sa nedohodne so správcom objektu, kde je kontajner
umiestnený inak. Keď pôvodca odpadu nezabezpečí čistotu na stanovištiach zberných nádob, urobia to Technické služby mesta na náklady pôvodcu odpadu.
Čl. XIII
Drobný stavebný odpad
1.
Držitelia drobných stavebných odpadov sú povinní odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky (druhy stavebného odpadu podľa katalógu odpadov: kovy, drevo, sklo, plasty...) a tieto účelne zhodnotiť.
2.
Drobné stavebné odpady do 5 kg je možné ukladať do zberných nádob určených na komunálny odpad. Zneškodňovanie drobných stavebných odpadov s hmotnosťou viac ako 5 kg si môžu právnické alebo fyzické osoby objednať za úplatu vo veľkoobjemových kontajneroch.
3.
Iné nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi sa zakazuje, najmä vhadzovanie do zberných nádob určených pre iných účastníkov systému zberu komunálnych odpadov (nádoby pre bytové domy na verejne dostupných miestach a pod.)
ČL. XIV
Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov)
1.
Každý pôvodca je povinný triediť biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov (kat. č. 20 02 01, 20 02 02 a 20 02 03) oddelene od iných druhov odpadov, zložiek komunálnych odpadov a zabezpečiť jeho skompostovanie vo vlastných, alebo užívaných priestoroch a objektoch, alebo na vlastné náklady odviesť do mestom zriadenej kompostárne.
2.
Zhromažďovanie a prepravu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhradkárskych osád a záhrad sa zabezpečuje prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov minimálne 2x za rok počas jarného a jesenného upratovania, alebo priamym zberom do zberového vozidla.
3.
Do veľkoobjemových kontajnerov na biologicky rozložiteľný odpad je možné dávať trávu, porezané konáre, lístie a zelené časti rastlín zbavené zeminy a pod.
4.
Technické služby mesta Zlaté Moravce zabezpečia rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na zber odpadu zo záhradkárskych osád a záhrad a intervaly vývozu odpadu za účelom jeho zhodnotenia v mestom zriadenej kompostárni.
5.
Je zakázané ukladať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na zmesový komunálny odpad, objemný odpad alebo ho ukladať na iné miesta, než určené, alebo ho spaľovať.
6.
Vianočné stromčeky sa zhromažďujú pri stanovištiach 1100 l kontajnerov. Technické služby mesta Zlaté Moravce zabezpečujú ich postupné odvážanie.
Čl. XV
Kal zo septikov
1.
Vlastníci (užívatelia) septikov sú povinní zabezpečiť zber, prepravu a zneškodňovanie kalov len u subjektov, ktoré majú na túto činnosť príslušné oprávnenie.
2.
Vlastníci (užívatelia) septikov sú povinní zabezpečiť zber, prepravu a zneškodnenie kalov na vlastné náklady.
3.
Miestom zneškodňovania týchto odpadov vznikajúcich na území mesta je čistiareň odpadových vôd v Zlatých Moravciach.
4.
Vlastník (užívateľ) septiku je povinný viesť evidenciu o zbere kalov a po dobu 3 rokov uchovať doklad o zabezpečení vývozu kalu zo septiku oprávnenou osobou.
Čl. XVI
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Výšku poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území mesta Zlaté Moravce určuje všeobecne záväzné nariadenie mesta č. .............. o miestnych poplatkoch.
Čl. XVII
Mesto
Mesto vo veciach správy odpadového hospodárstva :
a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (§ 80 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch) a ukladá pokuty za priestupky,
b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území mesta.
Čl. XVIII
Priestupky
1) Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s § 18 ods. 3 písm. b) zákona o odpadoch a týmto VZN,
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené mestom v tomto VZN a v rozpore s § 18 ods. 3 písm. a) a § 39 ods. 5 písm. c) zákona o odpadoch,
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 18 ods. 6 zákona o odpadoch a č. VII. ods. 1 tohto VZN,
d) neposkytne mestom požadované údaje podľa § 39 ods. 9 zákona o odpadoch a tohto VZN.
2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do 5000 Sk.
3) Priestupky podľa odseku písm. a) až d) prejednáva mesto a výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu mesta.
4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov (zák. č. 372/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov), ak tento zákon neustanovuje inak.
Čl. XIX
Pokuty právnickým osobám
1) Primátorka mesta môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 100 000,- Sk, ak právnická osoba poruší povinnosti vyplývajúce z tohoto všeobecne záväzného nariadenia mesta. Pokuta je príjmom mesta.
2) Pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa primátorka mesta dozvedela o tom, kto sa konania podľa odseku 1 dopustil, najneskôr však do jedného roka od konania opodstatňujúceho uloženie pokuty. Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.
Čl. XX
Záverečné ustanovenia
1. Týmto VZN sa ruší v celom rozsahu VZN č. 5/2004
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2006
Ing. Serafína Ostihoňová, v. r.
primátorka mesta
Príloha č. 1 k VZNm č. ..............
Zoznam komunálnych odpadov podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov
20 KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH ZLOŽIEK ZO SEPAROVANÉHO ZBERU
20 01 SEPAROVANE ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV
(OKREM 15 01 - OBALY (VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV ZO SEPAROVANÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV)
20 01 01 papier a lepenka O
20 01 02 sklo O
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O
20 01 10 šatstvo O
20 01 11 textílie O
20 01 13 rozpúšťadlá N
20 01 14 kyseliny N
20 01 15 zásady N
20 01 17 fotochemické látky N
20 01 19 pesticídy N
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N
20 01 25 jedlé oleje a tuky O
20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N
20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky N
20 01 28 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27 O
20 01 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky N
20 01 30 detergenty iné ako uvedené v 20 01 29 O
20 01 31 cytotoxické a cytostatické liečivá N
20 01 32 liečivá iné ako uvedené v 20 01 31 O
20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie N
20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 6) O
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti N
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 O
20 01 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky N
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O
20 01 39 plasty O
20 01 40 kovy O
20 01 41 odpady z vymetania komínov O
20 01 99 odpady inak nešpecifikované
20 02 ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV (VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV)
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad O
20 02 02 zemina a kamenivo O
20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady O
20 03 00 INÉ KOMUNÁLNE ODPADY
20 03 01 zmesový komunálny odpad O
20 03 02 odpad z trhovísk O
20 03 03 odpad z čistenia ulíc O
20 03 04 kal zo septikov O
20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie O
20 03 07 objemný odpad O
20 03 99 komunálne odpady inak nešpecifikované
Príloha č. 2 k VZNm č. ..........
Zoznam komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zneškodňovaných na Skládke komunálnych odpadov v Zlatých Moravciach
(podľa Rozhodnutia Okresného úradu v Zlatých Moravciach zo dňa 01.07.2003)
03 01 05 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04
10 01 01 popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04)
10 01 02 popolček z uhlia
10 13 14 odpadový betón a betónový kal
15 01 01 obaly z papiera a lepenky
15 01 02 obaly z plastov
15 01 03 obaly z dreva
15 01 04 obaly z kovu
15 01 07 obaly zo skla
15 01 09 obaly z textilu
17 01 01 betón
17 01 02 tehly
17 01 03 obkladačky, klaždice, keramika
17 01 07 zmesy betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
17 02 01 drevo
17 02 02 sklo
17 02 03 plasty
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
17 05 06 výkopová zemina
17 08 02 stavebné materiály na báze sadry
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, a 17 09 03
20 01 01 papier a lepenka
20 01 02 sklo
20 01 11 textílie
20 01 38 drevo
20 01 29 plasty
20 01 40 kovy
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad
20 02 02 zemina a kamenivo
20 02 03 iné biologicky rozložiteľné odpady
20 03 01 zmesový komunálny odpad
20 03 02 odpad z trhovísk
20 03 03 odpad z čistenia ulíc
20 03 07 objemný odpad
Príloha č. 3 k VZNm č. .................
Nebezpečné vlastnosti odpadov
podľa Prílohy č. 4 zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Kód
H1 Výbušnosť: látky a prípravky, ktoré môžu vybuchnúť účinkom plameňa alebo ktoré sú viac citlivé na otrasy alebo trenie ako dinitrobenzén.
H2 Oxidovateľnosť: látky a prípravky, ktoré spôsobujú vysoko exotermické reakcie v kontakte s inými látkami, hlavne s horľavými látkami.
H3-A Vysoká horľavosť
- kvapalné látky a prípravky, ktorých bod vzplanutia je nižší ako 21 stupňov C (vrátane extrémne horľavých kvapalín), alebo
- látky a prípravky, ktoré sa môžu zohriať a v konečnom dôsledku vzplanúť pri styku so vzduchom pri teplote okolia bez akéhokoľvek pôsobenia energie, alebo
- tuhé látky a prípravky, ktoré môžu ľahko vzplanúť po krátkom styku zo zdrojom vznietenia a ktorých horenie alebo spaľovanie pokračuje po odstránení zdroja vznietenia, alebo
- plynné látky a prípravky, ktoré sú zápalné na vzduchu pri normálnom tlaku, alebo
- látky a prípravky, ktoré pri styku s vodou alebo vlhkým vzduchom uvoľňujú vysoko horľavé plyny v nebezpečných množstvách.
H3-B Horľavosť: kvapalné látky a prípravky, ktorých bod vzplanutia sa rovná alebo je vyšší ako 21 stupňov C a rovná sa alebo je nižší ako 55 stupňov C.
H4 Dráždivosť: neleptavé látky a prípravky, ktoré pri okamžitom, predĺženom alebo opakovanom styku s pokožkou alebo sliznicou môžu spôsobiť zápal.
H5 Škodlivosť: látky a prípravky, ktoré pri inhalácii, požití alebo penetrovaní cez pokožku môžu spôsobiť obmedzené zdravotné nebezpečie.
H6 Toxicita: látky a prípravky (vrátane veľmi jedovatých látok a prípravkov), ktoré pri inhalácii, požití alebo penetrovaní cez pokožku môžu spôsobiť vážne, akútne alebo chronické zdravotné nebezpečie a dokonca smrť.
H7 Rakovinotvornosť: látky a prípravky, ktoré pri inhalácii, požití alebo penetrovaní cez pokožku môžu vyvolať rakovinu alebo zvýšiť jej výskyt.
H8 Leptavosť: látky a prípravky, ktoré môžu poškodiť pri styku živé tkanivo.
H9 Infekčnosť: látky obsahujúce živé mikroorganizmy alebo ich toxíny, o ktorých je známe alebo sú podozrivé, že spôsobujú ochorenia ľudí alebo iných živých organizmov.
H10 Vývojová toxicita: látky a prípravky, ktoré pri inhalácii, požití alebo penetrovaní cez pokožku môžu vyvolať nededičné vrodené deformácie alebo zvýšiť ich výskyt.
H11 Mutagénnosť: látky a prípravky, ktoré po vdýchnutí, požití alebo prieniku pokožkou môžu spôsobiť genetické poškodenia alebo zvýšiť ich výskyt.
H12 Látky a prípravky, ktoré pri styku s vodou, vzduchom alebo kyselinou uvoľňujú toxické alebo veľmi toxické plyny.
H13 Látky a prípravky, ktoré akýmkoľvek spôsobom po odstránení spôsobujú uvoľnenie inej látky, napr. výluhu, ktorá má alebo môže mať niektorú z vyššie uvedených charakteristík.
H14 Ekotoxicita: látky a prípravky, ktoré predstavujú alebo môžu predstavovať okamžité alebo oneskorené ohrozenie jednej alebo viacerých zložiek životného prostredia.
Príloha č. 4 k VZN č. ...................
Systém zberu komunálnych odpadov
Zberné nádoby a interval ich zvozu
a)
rodinné domy a obdobné domy do 10 osôb, najmenej 1 kus 110 l/120 l zbernej nádoby s intervalom odvozu minimálne 1 x za týždeň, PE vrecia na PET fľaše
b)
bytové domy a ostatné budovy na bývanie nad 10 osôb najmenej 1 kus 1100 l zbernej nádoby s intervalom odvozu minimálne 1 x za týždeň,
c)
bytové domy a ostatné budovy na bývanie pre 25 bytových jednotiek a viac ( 3 osoby na 1 bytovú jednotku) je najmenej 1 kus 1100 l kontajnera s intervalom odvozu minimálne 1 x za týždeň,
d)
nehnuteľnosť vo vlastníctve, správe fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie alebo právnickej osoby, pôsobiacich na území mesta – počet kontajnerov a interval odvozu sa upresní po dohode s Technickými službami mesta Zlaté Moravce na základe praktických skúseností s reálne produkovaným množstvom zmesového KO a mieru vytriedenia jeho zložiek,
e)
záhrady a chaty v záhradkárskych a chatových osadách – počet 110 až 1100 l kontajnerov, prípadne 6,2 m3 veľkoobjemových kontajnerov, 3 m3 veľkoobjemových kontajnerov, 4,2 m3 veľkoobjemových kontajnerov a interval ich odvozu sa upresní po dohode s Technickými službami mesta Zlaté Moravce na základe praktických skúseností s reálne produkovaným množstvom zmesového KO a mieru vytriedenia jeho zložiek, minimálne v nasledujúcom rozsahu 1 kus 1100 l kontajnera s cyklom zberu najmenej 1 x za 14 dní, s možnou nižšou frekvenciou v zimnom období a vyššou frekvenciou v letnom období.
V individuálnych prípadoch pri preukázanom opakovanom nezaplnení objemu nádoby v intervaloch uvedených v tomto ustanovení je možné použiť nádoby menšieho objemu alebo interval odvozu predĺžiť aj nad lehotu uvedenú v tomto ustanovení.
Príloha č. 5 k VZN č. .......
Separovaný zber odpadov
Zložka komunálneho odpadu
Typ kontajnejra, označenie
Interval zvozu
Papier a lepenka
(noviny, časopisy, knihy, katalógy bez tvrdých obalov, spisy, korešpondencia, zošity, kartónové obaly)
1 100 l kontajner s modrým vekom označený nápisom „PAPIER“
Podľa harmonogramu separovaného zberu
Sklo
(neznečistené sklo napr. z nápojov, oleja, poháre zo zaváraním a ostatné sklené obaly, číre tabuľové sklo, rozbité poháre – všetko bez kovových a plastových uzáverov)
1 100 l kontajner so zeleným vekom označený nápisom „SKLO“
Podľa harmonogramu separovaného zberu
Plasty
(čisté stlačené polyetyténtereftalátové - PET fľaše)
1 100 l kontajner so žltým vekom označený nápisom „PLASTY“
Podľa harmonogramu separovaného zberu
Kovy
(železný šrot – neznečistené predmety zo železa rôznych veľkostí a tvarov do hmotnosti 70 kg, zbavené všetkých nekovových častí)
Veľkokapacitný kontajner alebo vyhradené miesto podľa potreby
Podľa harmonogramu separovaného zberu
Textil (neznečistený textil)
Vrecia na textil
Podľa harmonogramu separovaného zberu
Elektroodpad z domácností
(podľa vyhlášky MŽP SR č. 208/2005 Z.z. – chladničky, mrazničky, televízory, mikrovlnné rúry...)
Prevezme zamestnanec Waste Recycling alebo osobne odviesť do firmy Waste Recycling
Drobné stavebné odpady
(napr. tehly, keramika, sadrová stavebná hmota, drevo, kúsky betónu, kameňa, výkopová zemina)
Veľkokapacitný kontajner alebo vyhradené miesto podľa potreby
Podľa harmonogramu separovaného zberu
Odpad z domácností s obsahom škodlivín
1.
odpadové olovené akumulátory
(štartovacie autobatérie z osobných motorových vozidiel)
2.
drobná chémia
(odpad z domácností s obsahom škodlivín, napr. oleje, tuky, farby, lepidlá, rozpúšťadlá)
3.
ortuťové žiarivky
(dlhé neónové trubice)
4.
liečivá
Prevezme zamestnanec Waste Recycling alebo osobne odniesť do firmy Waste Recycling
Odovzdať do ktorejkoľvek lekárne

Sms, e-mail služba

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka