Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN archív-všetky VZN

VZN archív-všetky VZN-kliknite pre zobrazenie

VZN digitálne mesto


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č.1/96 o parkovaní a státí vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách a plochách.

Účinnosť: 17.5.1996

Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Zlaté Moravce
č.1/96
o parkovaní a státí vozidiel na pozemných komunikáciách
a ostatných verejných priestranstvách a plochách.
..
Mestské zastup teľstvo v Zlatých Moravciach na základe § 6 a § 11 ods. 3. písm. g zákona
369/90 Zb.o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov lúplné znenie vyhlásené
pod č.481192 Zb.!, sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení o parkovaní a státí
vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách a plochách.
§1
Úvodné ustanovenie
l . Účelom tohoto všeobecne záväznéhoje na Území Mesta Zlaté Moravce upraviť spôsob
parkovania alebo státia vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách.

2. Parkovanie - umiestnenie vozidiel mimo jazdné pruhy /zamestnanie, zásobovanie, návšteva/o

3. Odstavenie - po dobu, kedy sa vozidlo nepoužíva.
4. Státi - zahrňuje parkovanie a odstavovanie.
§2
Parkovanie a státie na území Mesta Zlaté Moravce
Parkovanie a státie na pozemných komunikáciách a verejných priestranstvách Mesta Zlaté
Moravce je povolené motorovým vozidlám, ak to nevylučujú ustanovenia vyhlášky o pravidlách
cestnej premávky, vyhlášky FMV . 99/89 Zb. a iné nariadenia upravujúce parkovanie a
státie motorových vozidiel.
§3
Užívanie parkovacích plôch na pozemných komunikáciách
a ostatných verejných priestranstvách
11 Na parkovanie motorových a ostatných vozidiel slúžia tieto druhy parkovacích a odstavných
plôch :
a/ nestrážené verejné parkoviská /bez organizovanej
bi vyhradené parkovacie miesta lna základe povolenia
cl neverejné parkoviská vybudované na vlastnom pozemku,
prevádzkyl,
primátora mesta,
dl vyhradené priestory Iparkoviská, parkovacie pruhy a pásy pozdÍž komunikácií,
el ostatné komunikácie Isíd1iskové - medziblokové/, ktoré nie sú označené dopravnou,
značkou - zákaz zastavenia a zákaz státia
fi parkovacie miesta vybavené parkovacími automatmi.
21 Za údržbu, stráženie, prevádzkovanie, čistotu a vzhľad parkovísk zodpovedá fyzická
alebo právnická osoba, ktorá má parkovisko v správe, prenájme alebo užívaní.
31 Vozidlá, ktoré neoprávnene parkujú na vyhradenom parkovisku, budú odstránené poverenou
osobou a voči vlastníkom alebo užívateľom bude zavedené priestupkové konanie v
zmysle platných predpisov.
2
41 Odstavenie nákladného motorového vozidla a autobusu na verejnom priestranstve, ktoré
patrí do vlastníctva mesta, je možné len na základe povolenía primátora mesta.
§4
Verejné platené parkoviská Is organizovanou prevádzkou!
Na parkovisku s organizovanou prevádzkou je táto upravená prevádzkovým poriadkom,
ktorý so súhlasom primátora vydáva prevádzkovateľ .
Prevádzkový poriadok musí obsahovať :
al názov prevádzkovateľa,
bi trvanie organizovanej prevádzky parkoviska,
cl ceny za parkovaníe
dl práva a povinnosti prevádzkovateľa,
el práva a povinnosti užívateľa.
Počas organizovanej prevádzky sú parkoviská spoplatnené, mimo organizovanej prevádzky
sú parkoviská voľné a nespoplatnené.
§5
Časovo obmedzené parkovanie
Časovo obmedzené parkovaníe /krátkodobé do 2 hod., dlhodobé nad 2 hod.! sa zriaďuje v
tých častiach mesta, v ktorých požiadavky na parkovanie prevyšujú parkovacie možnosti. Vozidlo
musí byť vybavené parkovacím kotúčom vi diteľným na vozidle, na ktorom odič nastaví
dobu začiatku státia, ktorú nesmie až do odchodu meniť .
§6
Vyhradené parkovacie miesta
1/ Parkovacie miesto je možné vyhradiť na verejných parkoviskách a chodníkoch.
21 Parkovacie miesto vyhradzuje a podmienky žiadateľa určuje primátor mesta s predchá-
dzajúcim súhlasom oddelenia dopravnej polície v zmysle vyhl. FMV Č. 99/89 Zb ..
31 Pri viacerých záujemcoch o vyhradenie jedného i viac parkovacích miest môže mesto o
pridelení rozhodnúť formou dražby.
V prípade, že jeden záujemca je invalid, je mu prednostne pridelené parkovacie miesto bez
dražby.
3
41 Parkovacie miesto možno vyhradiť na dennú dobu v obmedzenom časovom rozsahu,
najdlhšie však v čase od 6.00 hod. do 18.00 hod .. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na dni pracovného
pokoja a na dni pracovného voľna, na telesne postihnuté osoby pouŽÍvajúce zvláštne
označenie vozidla.
51 V odôvodnených prípadoch, najmä ak žiadateľ porušuje zásady ochrany životného prostredia,
pravidlá cestnej premávky, zákon o pozemných komunikáciách a pod., primátor mesta
zruší povolenie na užívanie vyhradeného parkovacieho miesta bez vrátenia pomernej časti poplatku
za uŽÍvanie.
§7
Poplatky za vyhradené parkovacie miesto
II Za vyhradenie jedného parkovacieho miesta na verejnom parkovisku, parkovacom pruhu
alebo páse sa určuje poplatok v.zmysle všeobecne záväzného nariadenia mestského zastupiteľ­
stva o miestnych poplatkoch Č. 2/1992.
21 Termín splatnosti poplatku začne dňom písomného povolenia primátora mesta, pričom
žiadateľ pred prevzatím parkovacieho preukazu musí predložiť potvrdenie o zaplatení stanoveného
poplatku.
31 Po predložení dokladu o zaplatení poplatku vydá na základe poverenia primátora Mesta
Zlaté Moravce, odd. pre výstavbu, ÚP a ŽP Mestského úradu Zlaté Moravce, žiadateľovi
" Parkovací preukaz" . Pri zaparkovaní a opustení vozidla je vodič povinný parkovací preukaz
umiestniť na viditeľnom mieste, napr. za predným, prípadne zadným sklom vozidla. Iný doklad
než parkovací preukaz neoprávňuje k parkovaniu.
41 Za .vyhradenie parkovacieho miesta pre garáže typu VOGA a iných prenosných garáží sa
určuje poplatok v zmysle všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce . 2/1992.
51 Od poplatku sú oslobodení majitelia osobných motorových vozidiel, ktorí sú držiteľmi
označenia . Ol a . 02 - vyhláška o cestnej premávke . 99/1989 Zb ..
61 V odôvodnených prípadoch môže primátor mesta znížiť, resp. odpustiť poplatok za vyhradenie
parkovacieho miesta.

4
§8
Prekážka cestnej premávky
II Prekážkou cestnej premávky je opustené, alebo odstavené motorové vozidlo, taktiež i
nepojazdné vozidlo ponechané na ms. komunikácii.
2/ Prekážkou cestnej premávky sú aj opustené vraky motorových vozidiel ako i dlhodobé,
prípadne trvale nepojazdné vozidlá odstavené na komunikáciách a parkoviskách.
3/ Skutočnosť, či vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky posudzuje člen oddelenia dopravnej
polície v zmysle vyhlášky . 99/1989 Zb ..
§9
Odstavovanie vrakov a ich odstraňovanie
II Odstavovanie vrakov, trvale alebo dlhodobo nepojazdných motorových vozidiel na pozemných
komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách je zakázané.
2/ V prípade nerešpektovania § 9 odst. 1, bude vrak na náklady prevádzkovateľa, prípadne
majiteľa odstránený poverenou právnickou alebo fyzickou osobou.
§ IO
Záverečné ustanovenia
II Porušenie tohoto všeobecne záväzného nariadenia sa posudzuje ako priestupok podľa
zákona . 372/1990 Zb. o priestupkovom konaní, pokiaľ toto porušovanie nemožno posudzovať
ako trestný čin .
2/ Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa rušia všetky povolenia na vyhradenie
parkovacích miest vydané MsNV Zlaté Moravce.
3/ Týmto sa dopÍňa § 3, odst. 4 VZN mesta . 1/96 o parkovaní a státí vozidiel na pozemných
komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách a plochách.
4/ Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 17. 5.1996.
Ing. Peter O R BAN, v.r.
primátor mesta Zlaté Moravce
Novelizácia č. 1
VZN mesta č. 1/96
o parkovaní a státí vozidiel na pozemných komunikáciách a
ostatných verejných priestranstvách a plochách.
5
§ 3 Užívanie parkovacích plôch na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách

4/ Odstavenie nákladného motorového vozidla a autobusu na verejnom priestranstve, ktoré
patrí do vlastníctva mesta, je možné len na základe povolenia primátora mesta.
Záverečné ustanovenia
Týmto sa dopÍna § 3, odst. 4 VZN mesta . 1/96 o parkovaní a státí vozidiel na pozemných
komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách a plochách.
Ing. Peter O RB A N, v.r.
primátor mesta
ZLATÉMORAVCE

Sms, e-mail služba

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka