Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN archív-všetky VZN

VZN archív-všetky VZN-kliknite pre zobrazenie

VZN digitálne mesto


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi, sociálnej pôžičky a spoločného stravovania.

Schválené: 12.2.2004

Vyhlásené: 13.2.2004

Účinnosť: 1.3.2004

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce
č. 2/2004
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, sociálnej pôžičky a spoločného stravovania
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach v zmysle § 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 16 ods. 2 a § 39 ods. 1 písm. a) zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a § 24 ods. 1 písm. a) bodu 10 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
sa uznieslo na vydaní
všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 2/2004 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, sociálnej pôžičky a spoločného stravovania.
§ 1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta (ďalej len VZN) upravuje pôsobnosť mesta Zlaté Moravce, ktoré rozhoduje o:
a)
podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, sociálnej pôžičky a spoločného stravovania (ďalej len „dávka“)
b)
o výške dávky
c)
o povinnosti občana vrátiť dávku alebo jej časť vyplatenú neprávom alebo vo vyššej sume, ako patrila
d)
vykonávaní kontrolnej činnosti
§ 2
Dávka v hmotnej núdzi
1.
Dávka je jednou z foriem riešenia hmotnej núdze občana a je upravená ustanovením § 10 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon).
2.
Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú nedosahuje životné minimum ustanovené osobitným predpisom ( zákon 601/2003 Z. z. § 3,4 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
3.
Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi podľa § 15 zákona č. 599/2003 Z. z. a sociálnu pôžičku podľa § 39 ods. 1 písm. a) zákona č. 195/1998 Z. z. možno poskytnúť občanovi, ktorý sa ocitol v hmotnej núdzi, t.j. kedy príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum a občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením.
2
4.
Dávku na spoločné stravovanie podľa § 16 ods. 2 zákona č. 195/1998 Z. z. možno poskytnúť občanovi, ktorý sa ocitol v hmotnej núdzi, t.j. kedy príjem občana nedosahuje životné minimum a občan si príjem nemôže zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením.
5.
Dávku možno poskytnúť do výšky preukázaných skutočných nákladov.
6.
Dávku je možné poskytnúť na úhradu mimoriadnych výdavkov.
7.
Poskytovanie dávky a príspevkov a poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa navzájom nevylučuje.
8.
Dávku možno poskytnúť len v prípade vyrovnaných záväzkov voči mestu.
§ 3
Dávky pre rodiny s nezaopatrenými deťmi, pre nezaopatrené dieťa
a pre jednotlivca
Za mimoriadne výdavky na účely poskytovania dávky sa považujú výdavky spojené:
a)
so záujmovou činnosťou dieťaťa, s vybavením dieťaťa do detského tábora, do školy v prírode, na lyžiarsky výcvikový kurz
b)
na kúpeľnú liečbu dieťaťa a rodiča (okrem cestovných výdavkov)
c)
s kúpou vybavenia do školy pre nezaopatrené dieťa do dovŕšenia 16 rokov veku
d)
s kúpou nevyhnutného ošatenia pre nezaopatrené deti navštevujúce MŠ a ZŠ
e)
do vybavenia dávky a príspevkov pri návrate z výkonu trestu
§ 4
Spoločné stravovanie
1.
Spoločné stravovanie sa poskytuje občanom, ktorí si uplatnili nárok na zabezpečenie základných životných podmienok v rozsahu jednej polievky denne (okrem sobôt, nedieľ a sviatkov).
2.
Dávka vo forme jednej polievky denne sa poskytuje spoločensky neprispôsobivým občanom, ktorí poberajú dávku a príspevky v hmotnej núdzi podľa § 11 a §13 zákona 599/2003 Z. z.
§ 5
Sociálna pôžička
1.
Sociálnu pôžičku možno poskytnúť občanovi, ktorému sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi na úhradu výdavkov na kúpu základného vybavenia domácnosti ( vykurovacie teleso, sporák, chladnička, práčka, ak nie sú súčasťou vybavenia bytového domu).
2.
Sociálna pôžička je bezúročná.
3
§ 6
Výška dávky
O výške dávky rozhoduje primátorka mesta s prihliadnutím na objem finančných prostriedkov určených na poskytovanie sociálnej pomoci v rozpočte mesta schválených mestským zastupiteľstvom.
Maximálna hranica poskytnutej dávky podľa VZN č. 2/2004 je:
podľa § 3 písm. a) je do 2.000,-Sk
podľa § 3 písm. b) je do 1.500,-Sk
podľa § 3 písm. c), d), e) je do 1.000,-Sk
podľa § 4 ods. 2 v sume 20,-Sk za jednu polievku
podľa § 5 ods. 1 je do 10.000,-Sk
§ 7
Kontrolná činnosť
Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva:
a) útvar hlavného kontrolóra
b) komisia sociálno-zdravotná
c) vedúca oddelenia pre ľudské zdroje Mestského úradu v Zlatých Moravciach
§ 8
Zrušovacie ustanovenia
Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN mesta Zlaté Moravce č. 2/1999 o poskytovaní sociálnej pomoci v znení dodatku č. 1 a 2 zo dňa 07.07.1999 v plnom rozsahu.
§ 9
Záverečné ustanovenie
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN č. 2/2004 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, sociálnej pôžičky a spoločného stravovania dňa 12. 02. 2004 a toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ v Zlatých Moravciach, t.j. 01. 03. 2004.

Sms, e-mail služba

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka