Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN archív-všetky VZN

VZN archív-všetky VZN-kliknite pre zobrazenie

VZN digitálne mesto


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce Zlaté Moravce

Schválené: 16.12.2004

Vyhlásené: 20.12.2004

Účinnosť: 1.1.2005

Nahradené: 6/2004

MESTO ZLATÉ MORAVCE
č. 9/2004
o miestnych daniach
na území mesta Zlaté Moravce
,
Učinnost~ 01. 01. 2005
Mesto Zlaté Moravce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako aj v súlade s ustanoveniami § 29, § 36,
§ 43, § 51, § 59 a § 76 zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva pre územie mesta Zlaté Moravce toto
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 9/2004
o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce
1. časť
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok 1
1. Toto všeobecne zavazné nariadenie upravuje podrobne podmienky určovania a vyberania
miestnych daní na území mesta Zlaté Moravce.
2. Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach podľa § 11 ods. 4 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zák.
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady z a vád z a s účinnosťou od 01. 01. 2005:
a) daň za psa,
b) daň za užívanie verejného priestranstva,
c) daň za ubytovanie,
d) daň za predajné automaty,
e) daň za nevýherné hracie prístroje,
t) daň za jadrové zariadenie.
3. Zdaňovacím obdobím miestnych daní a to dane za psa, dane za predajné automaty, dane za
nevýherné hracie prístroje a dane za jadrové zariadenie je kalendárny rok.
- I-I-.- -č.a -s· ť__ _..,
DAŇ ZA PSA
Článok2
Predmet dane
1. Predmetom dane za psa Je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
2. Predmetom dane za psa nie je
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby
d) pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím .
.v
Článok 3
Daňovník
1. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa. Ak nie je
možné preukázať kto psa vlastní, daňovníkom je osoba, ktorá je držiteľom psa.
Článok4
Základ dane
1. Základom dane je počet psov, ktorí sú predmetom dane.
VZNm č. 912004 o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce
Článok 5
Sadzba dane
1. Sadzba dane sa stanovuje za jedného psa podľa miesta chovu psa nasledovne:
a) v rodinných domoch 150,- Sk
b) v domácnostiach, ktoré sú v bytových domoch 500,- Sk
c) v chovnom priestore, ktorý vlastní právnická osoba alebo podnikateľ 600,- Sk
Článok 6
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
2. Vznik a zánik daňovej povinnosti (nadobudnutie psa, zánik vlastníctva psa, stratu alebo úhyn
psa, a pod.) preukáže daňovník písomným dokladom „prihlásenie", v prípade úhynu je týmto
dokladom „odhlásenie" resp. potvrdenie veterinárneho lekára.
Článok 7
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti (prihlásiť psa do evidencie
vedenej na finančnom oddelení Mestského úradu v Zlatých Moravciach) do 30 dní od vzniku
daňovej povinnosti a vyzdvihnúť si registračnú známku.
2. Daňovník je povinný písomne oznámiť zánik daňovej povinnosti (odhlásiť psa z evidencie)
do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.
3. Oznamovaciu povinnosť musia splniť aj vlastníci alebo držitelia psov, ktorí podľa článku 2
ods. 2 tohto VZN nie sú predmetom dane z dôvodu prevzatia registračnej známky pre psa.
4. Daňovník, ktorý je fyzickou osobou pri oznamovacej povinnosti uvedie svoje meno,
priezvisko, adresu svojho pobytu, kalendárny mesiac, v ktorom sa stal vlastníkom alebo
držiteľom psa, vek psa a miesto chovu psa.
5. Daňovník, ktorým je právnická osoba alebo podnikateľ pri oznamovacej povinnosti uvádza aj
svoj obchodný názov alebo obchodné meno, IČO, sídlo resp. miesto podnikania.
6. Daň za psa mesto vyrubí platobným výmerom, ktorý je splatný do 15 dní od doručenia. Daň
sa vyberá v hotovosti do pokladne mestského úradu alebo bankovým prevodom na účet mesta.
III. časť
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
Článok 8
Predmet dane
1. Predmetom dane za uz1vanie verejného priestranstva Je osobitné užívanie verejného
priestranstva v meste Zlaté Moravce, ktorým sa rozumie:
a) umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb na
verejnom priestranstve okrem trhoviska na Ul. Sama Chalúpku - sektor B, s výnimkou
predajných zariadení, na ktoré sa vzťahujú trhové poplatky,
b) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
c) použitie verejného priestranstva na stavebné účely - umiestnenie stavebného zariadenia,
postavenie lešenia, stavieb inžinierskych sietí, prekopávok ciest, chodníkov a ostatných
verejných priestranstiev v meste a pod.,
d) umiestnenie skládky stavebného materiálu a tuhého paliva,
e) umiestnenie skládky odpadu,
Strana 2 z IO
VZNm é. 912004 o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce
f) umiestnenie veľkoobjemového kontajnera,
g) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska,
h) umiestnenie prenosnej garáže,
i) zabratie verejného priestranstva pre účely príležitostného ambulantného predaja,
j) krátkodobé využitie verejného priestranstva (napr. jarmoky, trhy, predvádzanie tovarov
/( a pod.).
2. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je dočasné parkovanie motorového
vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva a tým je Ulica Župná a Námestie A.
Hlinku (parkovisko pred poštou) v časoch od 7,00 h do 17,00 h v pondelok až piatok a v čase
od 7,00 h do 12,00 h v sobotu.
Článok 9
Daňovník
1. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá užíva verejné priestranstvo na
účely uvedené v predmete dane.
Článok 10
Základ dane a sadzba dane
l. Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m2
.
2. Pre dočasné parkovanie je parkovacie miesto jedného motorového vozidla.
3. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je určená za každý aj začatý m2 a každý aj
začatý deň nasledovne za:
a) umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poslcvtovanie služieb na
verejnom priestranstve okrem trhoviska na Ul. S. Chalúpku - sektor B 4,50 Sk/m2/deň
b) umiestnenie zariadenia cirkusu. lunaparku a iných atrakcií 10,- Sk/m2/deň
:;... počas konania jarmokov a trhov 60,- Sk/m2deň
c) umiestnenie stavebného zariadenia 4,50 Sk/m2/deň
d) umiestnenie skládlcv stavebného materiálu 4,50 Sk/m2/deň
e) umiestnenie skládlcv tuhého paliva 4,50 Sk/m2/deň
f) umiestnenie skládlcv odpadu 10,- Sk/m2/deň
g) umiestnenie veľkoobjemového kontajnera 50,- Sk/deň
h) umiestnenie prenosnej garáže 2,- Sk/m2/deň
i) krátkodobé využitie verejného priestranstva
:;... jarmoky a trhy - je stanovený vo VZNm č . 1/1998,
:;... predvádzanie tovarov 20,- Sk/m2/deň
j) príležitostný ambulantný predaj je stanovený vo VZNm č. 1/1998 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Zlaté Moravce v znení
noviel
k) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska pre:
:;... osobné, malé úžitkové automobily a prívesy 1,50 Sk/m2/deň
:;... nákladné automobily a autobusy 2,50 Sk/m2/deň
:;... vraky motorových vozidiel 4,50 Sk/m2/deň
4. Sadzba dane za dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva
je 10,- Sk za každú aj začatú hodinu a jedno parkovacie miesto.
5. V prípadoch, ak daňovník uhradí daň za dlhšie obdobie naraz, je sadzba dane určená
nasledovne:
a) 300,- Sk najeden mesiac hodnoty voľnej parkovacej karty,
b) 750,- Sk na jeden štvrt'rok hodnoty voľnej parkovacej karty,
c) 3.000,- Sk na j eden rok hodnoty voľnej parkovacej karty.
Strana 3 z IO
VZNm č. 912004 o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce
Článok 11
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Vznik daňovej povinnosti začína dňom užívania verejného priestranstva alebo dňom
uvedeným v dohode o užívaní verejného priestranstva alebo v povolení vydanom Mestským
úradom Zlaté Moravce, príp. na základe miestneho šetrenia upraveného príslušným právnym
predpisom.
2. Zánik daňovej povinnosti končí dňom užívania verejného priestranstva alebo dňom, ktorý je
uvedený ako posledný deň užívania verejného priestranstva v dohode alebo v povolení, príp.
až do dňa, kedy daňovník oznámil písomne, že užívanie verejného priestranstva skončilo,
zariadenie bolo odstránené a verejné priestranstvo uviedol do pôvodného stavu.
Článok 12
Podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti
1. Daňovník je povinný vopred nahlásiť správcovi dane začatie užívania verejného priestranstva
a požiadať o súhlas k tomuto užívaniu.
2. V prípade užívania verejného priestranstva na základe dohody je daňovník povinný uzatvoriť
Dohodu s Mestom Zlaté Moravce najmenej 3 dni pred začiatkom užívania verejného
priestranstva.
3. V prípade vyhradenia priestoru z verejného priestranstva ako parkoviska je daňovník povinný
požiadať o povolenie Mestský úrad v Zlatých Moravciach najmenej 14 dní pred začiatkom
užívania verejného priestranstva na uvedený účel. Stanovená lehota sa skracuje o 3 dni
v prípade zabratia verejného priestranstva na vykonanie rozkopávky.
Článok 13
Zníženie dane a jej podmienky
1. Sociálne zariadenia, zložky ministerstva obrany, školské zariadenia majú možnosť vydania
parkovacej karty v hodnote 50 % sadzby dane na jeden rok hodnoty voľnej parkovacej karty
s dobou platnosti jeden rok.
2. Žiadateľ o vydanie tejto karty musí doložiť opodstatnenosť parkovania v spoplatnenej zóne.
Článok 14
Oslobodenie od dane a jej podmienky
1. Daň sa neplatí za kultúrnu akciu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez
vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné
účely. V tomto prípade je usporiadateľ povinný tieto skutočnosti uviesť v žiadosti o povolenie
akcie do troch dní a po ukončení akcie preukázať odvod výťažku na účet charitatívnej
spoločnosti, resp. preukázať ako bolo s týmito prostriedkami naložené.
2. Daň sa neplatí tiež za predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie služieb, ak sa
na ich umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné
rozhodnutie.
3. Daň sa neplatí za užívanie verejného priestranstva v osobitných prípadoch na základe
povolenia Mestského úradu v Zlatých Moravciach, počas výstavby na základe právoplatného
stavebného povolenia a pri odstraňovaní porúch zariadení a inžinierskych sietí.
4. Daň sa neplatí, ak právnická alebo fyzická osoba odstráni skládku do 48 hodín od jej
založenia a verejné priestranstvo uvedie do pôvodného stavu.
5. Daň neplatí za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska zdravotne postihnutý
občan, ktorý používa zvláštne označenie vozidiel. Takáto osoba musí mať viditeľne označené
motorové vozidlo.
6. Daň neplatí za dočasné parkovanie vlastného motorového vozidla na vyhradenom priestore
verejného priestranstva primátor mesta, poslanec MZ v Zlatých Moravciach, pracovník Mesta
Strana 4 z IO
VZNm č. 912004 o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce
Zlaté Moravce a člen preventívnych prehliadok DPZ. Svoje vozidlo označí voľnou
parkovacou kartou.
7. Daň neplatí za dočasné parkovanie vozidla občan, ktorý má trvalý pobyt v zóne s vyhradeným
priestorom pre dočasné parkovanie.
8. Daň sa nevzťahuje na zásobovacie vozidlá, no na vyhradenom priestore môžu stáť len po
dobu, ktorá je nevyhnutne potrebná na vyloženie a naloženie tovaru.
Článok 15
Spôsob vyberania dane
1. Ak ide o užívanie verejného priestranstva na základe dohody na celý kalendárny rok, daň sa
vyrubí platobným výmerom, ktorý je splatný do 15 dní od doručenia, príp. v dvoch
rovnomerných polročných splátkach a to do 31. 03. a 30. 09. príslušného kalendárneho roka.
2. Ak ide o užívanie verejného priestranstva na dobu určitú, daň za povolenú dobu užívania je
splatná ku dňu vzniku oprávnenia užívať verejné priestranstvo vyrubeným platobným
výmerom. Pri prekročení povolenej doby užívania verejného priestranstva je daň vyrubená
dodatočným platobným výmerom, ktorý je splatný do 15 dní od doručenia.
3. Daň sa vyberá v hotovosti do pokladne mestského úradu alebo bankovým prevodom na účet
mesta.
4. Pri dočasnom parkovaní motorového vozidla je vydaná správcom dane jednorazová
parkovacia karta s hodnotou 10,- Sk, voľná parkovacia karta s hodnotou 300,- Sk alebo
750,- Sk alebo 3.000,- Sk. Voľné parkovacie karty neprenosné vydáva oddelenie pre
výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie Mestského úradu v Zlatých Moravciach, na
ktorých je uvedené konkrétne motorové vozidlo s jeho evidenčným číslom.
5. Daňovník je povinný parkovaciu kartu po zakúpení umiestniť za predné sklo vozidla na
viditeľné miesto tak, aby kontrolované údaje na nej boli viditeľné kontrolnému orgánu.
IV. čast'
DAŇ ZA UBYTOVANIE
. Článok 16
Predmet dane
1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby na území
mesta v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania.
Článok 17
Daňovník
1. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
Článok 18
Základ dane
1. Základom dane je počet prenocovaní daňovníka v zariadení.
Článok 19
Sadzba dane
1. Sadzba dane je 1 O,- Sk na osobu a prenocovanie.
Strana 5 z IO
VZNm č. 912004 o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce
Článok 20
Vyberanie dane
1. Daň pre správcu dane vyberá platiteľ. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý
odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
Článok 21
Oznamovacia povinnost' platiteľa
I. Platiteľ dane začiatok činnosti prevádzkovania zariadenia oznámi pre účel registrácie
najneskôr do 30 dní od prvého dňa prevádzkovania zariadenia správcovi dane. Prípadné
podst~é zmeny alebo zánik činnosti oznámi do 30 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti
·nastali.
Článok 22
Podrobnosti a náležitosti súvisiace s vyberaním dane
1. Platiteľ dane je povinný viesť preukázateľné dennú evidenciu o poskytovaní prechodného
ubytovania v „knihe ubytovaných".
2. Daň za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia v hotovosti
a v slovenských korunách. O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný
doklad s predpísanými náležitosťami.
2. Daň za ubytovanie platiteľ odvádza mestskému úradu v hotovosti do pokladne alebo
bankovým prevodom na účet mesta najneskôr do 15 dní po ukončení štvrťroka v príslušnej
výške za uplynulý štvrťrok bez vyrubenia dane platobným výmerom.
V. časť
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
Článok23
Predmet dane
l. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za
odplatu.
Článok 24
Daňovník
J. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
Článok 25
Základ dane a sadzba dane
1. Základom dane je počet predajných automatov.
2. Sadzba dane je:
a) 1.500,- Sk za jeden predajný automat a kalendárny rok umiestnený na miestach verejne
prístupných občanom,
b) 800,- Sk za jeden predajný automat a kalendárny rok umiestnený na miestach verejne
neprístupných občanom.
Článok 26
Spôsob identifikácie a vedenia evidencie predmetu dane
1. Daňovník identifikuje predmet dane tak, že označí každý predajný automat štítkom, na ktorom
uvedie obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, prevádzku s adresou kde je automat
umiestnený, druhové označenie automatu, jeho výrobné číslo a dátum umiestnenia a začatia
prevádzkovania predajného automatu.
Strana 6 z 10
VZNm č. 912004 o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce
2. Daňovník vedie prehľadný zoznam (evidenciu) predajných automatov, ktorý obsahuje údaje
v členení podľa ods. 1 tohto článku.
Článok 27
Vznik a zánik daňovej povinnosti
4. Daňová povinnosť vzniká daňovníkovi dňom začiatku prevádzkovania predmetu dane
a zaniká dňom ukončenia prevádzkovania predajných automatov.
Článok 28
Oznamovacia povinnost' a platenie dane
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od
vzniku daňovej povinnosti.
2. Daňovník pri oznamovacej povinnosti uvádza svoje obchodné meno alebo názov, IČO, sídlo
resp. miesto podnikania, deň začatia prevádzkovania jednotlivých predajných automatov,
miesto ich umiestnenia, druhové určenie a výrobné číslo.
3. Daň za predajné automaty sa vyberá v hotovosti do pokladne mestského úradu alebo
bankovým prevodom na účet mesta bez vyrubenia dane platobným výmerom.
4. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia do 31 . januára zdaňovacieho
obdobia.
VI. časť
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
Článok29
Predmet dane
1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo
prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú
prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.
2. Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) elektronické prístroje, automaty,
c) mechanické prístroje (napr. biliardy, bowlingy, šípky, detské zábavné hojdacie zariadenia,
a pod.) a iné zariadenia na zábavné hry.
Článok 30
Daňovník
1. Daňovníkom Je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
prevádzkuje.
Článok 31
Základ dane a sadzba dane
1. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
2. Sadzba dane je:
a) 3.000,- Sk za jeden nevýherný hrací prístroj (mechanický) a kalendárny rok,
b) 6.000,- Sk za jeden nevýherný hrací prístroj (elektronický, automat a iný) a kalendárny rok.
Strana 7 z IO
VZNm č. 912004 o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce
"' , Clanok 32
Spôsob identifikácie a vedenia evidencie predmetu dane
1. Daňovník identifikuje predmet dane tak, že označí každý nevýherný hrací prístroj štítkom, na
ktorom uvedie obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, prevádzku s adresou kde je
prístroj umiestnený, druhové označenie prístroja, jeho výrobné číslo a dátum umiestnenia
a začiatku prevádzkovania.
2. Daňovník vedie prehľadný zoznam (evidenciu) nevýherných hracích prístrojov, ktorý
obsahuje údaje v členení podľa ods. 1 tohto článku.
Článok 33
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká daňovníkovi dňom začiatku prevádzkovania predmetu dane
a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
Článok 34
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od
vzniku daňovej povinnosti.
2. Daňovník pri oznamovacej povinnosti uvádza svoje obchodné meno alebo názov, IČO, sídlo
resp. miesto podnikania, deň začatia prevádzkovania jednotlivých nevýherných hracích
prístrojov, miesto ich umiestnenia, druhové určenie a výrobné číslo.
3. Daň za predajné automaty sa vyberá v hotovosti do pokladne mestského úradu alebo
bankovým prevodom na účet mesta bez vyrubenia dane platobným výmerom.
4. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia do 31. januára zdaňovacieho
obdobia.
VII. časť
DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE
Článok 35
Predmet dane
1. Predmetom dane za jadrové zariadenie je umiestnenie jadrového zariadenia, v ktorom
prebieha štiepna reakcia a vyrába sa elektrická energia a to aj časť kalendárneho roka.
Článok 36
Daňovník
1. Daňovníkom dane je prevádzkovateľ jadrového zariadenia v Mochovciach.
Článok 37
Základ dane
1. Základom dane je výmera zastavaného územia mesta v m2
, ktoré sa nachádza v oblasti
ohrozenia jadrovým zariadením.
Článok38
Sadzba dane
1. Sadzba dane je 0,02 Sk za m2
. Zastavané územie mesta Zlaté Moravce (alebo jeho časť) je
situované v pásme nad IO km do 20 km od zdroja v Mochovciach.
Strana 8 z 10
VZNm é. 912004 o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce
Článok 39
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká
dňom vyvezenia jadrového paliva z posledného reaktora jadrového zariadenia.
Článok 40
Oznamovacia povinnosť
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku
daňovej povinnosti.
2. Oznamovaciu povinnosť si daňovník splní písomným oznámením, ktoré doručí na finančné
oddelenie Mestského úradu v Zlatých Moravciach.
Článok41
Vyrubenie a platenie dane
l. Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane do 31. januára zdaňovacieho obdobia za
predchádzajúci kalendárny rok. Vyrubená daň je splatná do 31. marca zdaňovacieho obdobia.
VIII. časť
PRECHODNÉ USTANOVENIA
Článok42
1 . Daňové konanie začaté pred O 1. O 1. 2005 podľa zák. SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa VZNm č . 6/2004 o miestnych poplatkoch na
území mesta Zlaté Moravce v znení noviel sa dokončí podľa doterajších predpisov.
2. Na daňové povinnosti podľa zák. SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov a podľa VZNm č. 6/2004 o miestnych poplatkoch na území mesta Zlaté
Moravce v znení noviel a skutočnosti, ktoré nastali v čase ich účinnosti sa vzťahujú doterajšie
predpisy.
IX. čast'
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok43
1. Správu miestnych daní vykonáva Mesto Zlaté Moravce prostredníctvom primátora mesta
a poverených pracovníkov mesta Zlaté Moravce.
2. Ak daňový subjekt nepodá daňové priznanie v lehote určenej správcom dane vo výzve,
správca dane mu uloží pokutu, ak ide o fyzickú osobu 200,- Sk, ak ide o právnickú osobu
2.000,- Sk.
3. Správca dane zverejní zoznam daňových dlžníkov, u ktorých eviduje podľa stavu k 31. 12.
predchádzajúceho roka daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby 5.000,- Sk
au právnickej osoby 50.000,- Sk. V zozname sa uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, jej
trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, obchodné meno alebo
názov právnickej osoby a jej sídlo, výšku daňového nedoplatku podľa jednotlivých druhov
daní.
Strana 9 z 10
VZNm č. 912004 o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce
Článok44
1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na
zákon o miestnych daniach a zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení
neskorších predpisov.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta Zlaté Moravce sa uznieslo Mestské
zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach a to dňa 16. 12. 2004.
3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje VZNm č. 6/2004
o miestnych poplatkoch s účinnosťou dňa 09. 07. 2004 v znení noviel.
4. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo
v Zlatých Moravciach.
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom zverejnenia
tabuli mesta t. j. 01. 01. 2005.

Sms, e-mail služba

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka