Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN archív-všetky VZN

VZN archív-všetky VZN-kliknite pre zobrazenie

VZN digitálne mesto


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce o dani z nehnuteľností účinné od 01.01.2005 - zrušené

Schválené: 16.12.2004

Vyhlásené: 17.12.2004

Účinnosť: 5.1.2005

Mesto Zlaté Moravce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 36911990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, 3, 4 a 6, § 20 ods. 3, § 21 ods. 2, § 103 ods. 1 a 2 zákona č. 58212004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v y d á v a VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE MESTA O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ č. 812004 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Zlaté Moravce ÚVODNÉ USTANOVENIE § 1 ( l) Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z a v á d z a s účinnosťou od l. januára 2005 d a ň z n e h n u t e I' n o s t í . (2) Základné ustanovenia o zdaňovaní pozemkov, stavieb a bytov sú uvedené v druhej časti zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré upravujú daňovníka dane z nehnuteľností, predmet dane z nehnuteľností, základ dane z nehnuteľností, základné ročné sadzby dane z nehnuteľností, ktoré môže obec týmto všeobecne záväzným nariadením zvýšiť alebo znížiť, oslobodenie vybraných druhov pozemkov a zníženie dane správcom dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, povinnosť predkladania daňového priznania, vyrubenie dane a platenie dane. Čl. 1 DAŇ Z POZEMKOV §2 Základ dane ( 1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2, ktorú správca dane ustanovuje pre katastrálne územie Zlaté Moravce, Prílepy a Hoňovce nasledovne: al 24,- Sk pre ornú pôdu, vinice, chmeľnice a ovocné sady pre všetky katastrálne územia, bi 8,- Sk pre trvalé trávne porasty pre všetky katastrálne územia. (2) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy a rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. (3) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 , ktorú správca dane ustanovuje nasledovne: al 180 Sk pre záhrady, bi 180,- Sk pre zastavané plochy a nádvoria, c/ 1800 ,- Sk pre stavebné pozemky, dl 180,- Sk pre ostatné plochy okrem stavebných pozemkov §3 Sadzba dane (1) Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,25 % zo základu dane. (2) Ročná sadzba dane z pozemkov uvedená v § 3 ods. 1 písm. cl a f/ tohto VZN sa znižuje na 0,15 % zo základu dane za pozemky na pare. č. 2796, 2797,27941 2, 279413, 2720, 272111, 2721/2, 2722, 272311, 2723/2, 2766, 280611, 280511, 2805 12, 2731,2732, 2739, 2740, 2734, 2737, 279111, 279112, 14360, 14364, 1436511, 14402, 14403, 2728, 2729, 2730, 2757/1, 2758/1, 13196, 13182, 13183, 1319914, 1319915, 1319912, 13213, 13214, 13227, 13228, 13229, 13230, 2632, 2633, 264711, 2648/1, 2650, 2651,3426, 3427, 1451, 1452, 1453, 145511, 145512. V tomto prípade sa nepoužije ročná sadzba dane podľa §3 ods. 1 tohto VZN. Uvedené parcely sa nachádzajú v časti mesta, v ktorej je znížená občianska vybavenosť (bez zásobenia pitnou vodou z verejného vodovodu a plynofikácie) a slúžia na bývanie obyvateľov mesta. Čl. II DAŇ ZO STAVIEB §4 Sadzba dane (1) Upravená ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy je: a/ 4,- Sk za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby, bi 4,- Sk za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo s výnimkou stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu, cl 13,- Sk za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu, dl 17,- Sk za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov, el 35,- Sk za priemyse lné stavby a stavlJy slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu, f/ 50,- Sk za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu, g/ 13,- Sk za ostatné stavby. (2) Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 4 ods. l písm. a/ až g/ tohto VZN sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o 3,- Sk za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie nadzemné podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. (3) Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 4 ods. 1 písm. a/ a dl tohto VZN sa znižuje pre stavby na pare. č. 2796, 2797,27941 2, 279413, 2720, 272111, 2721/2, 2722, 2723/1, 272312, 2766, 2806/1, 2805/1, 2805 /2, 2731,2732, 2739, 2740, 2734, 2737, 2791/1, 279112, 14360, 14364, 1436511, 14402, 14403, 2728, 2729, 2730, 275711, 2758/1, 13196, 13182, 13183, 13199/4, 1319915, 13199/2, 13213, 13214, 13227, 13228, 13229, 13230, 2632, 2633, 264711, 264811, 2650, 2651,3426, 3427, 1451, 1452, 1453, 145511, 1455/2 takto: a/ 2,50 Sk za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby, bi 10,- Sk za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov, Uvedené stavby sa nachádzajú v časti mesta, v ktorej je znížená občianska vybavenosť (bez zásobenia pitnou vodou z verejného vodovodu a plynofikácie) a slúžia na bývanie obyvateľov mesta. Čl. III DAŇ Z BYTOV §5 Sadzba dane ( 1) Upravená ročná sadzba dane z bytov je 4,- Sk za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru. Čl. IV §6 Oslobodenie od dane a zníženie dane (1) Správca dane poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb takto: a/ stavby alebo ich časti slúžiace Rímskokatolíckej cirkvi výhradne na vykonávanie náboženských obradov, bi stavby a ich časti slúžiace na úradovanie osôb, ktoré sú poverené duchovnou správou Rímskokatolíckej cirkvi, cl stavby slúžiace Rímskokatolíckej cirkvi na účely poskytovania sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb. (2) Správca dane poskytuje zníženie dane z pozemkov takto: al 50 % z daňovej povinnosti na pozemky vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi, bi 50 % z daňovej povinnosti na pozemky vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu, (3) Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov takto: al 50% z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a na byty vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi a vo vlastníctve prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia výhradne na ich trvalé bývanie, bi 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov a vo vlastníctve držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia výhradne na ich trvalé bývanie, cl 50 % z daňovej povinnosti na garáže vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov vo vlastníctve držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu. (4) Správca dane poskytne zníženie dane podľa§ 6 ods. 2 písm. bi a ods. 3 písm. bi a c/ občanom, ktorých mesačný príjem jednotlivca nepresiahne 5.500,- Sk a dvojice 9.000,- Sk. tých občanov, ktorí majú nezaopatrené dieťa, sa na každé nezaopatrené dieťa odpočíta z celkového príjmu 4. OOO,- Sk. (5) Doklady preukazujúce dôvody pre zníženie dane predloží daňovník v termíne na podanie daňového priznania do 28.februára 2005, v ostatných rokoch do 31. januára zdaňovacieho obdobia. Čl. v §7 Vyrubovanie dane Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 50 Sk nebude vyrubovať ani vyberať. ČI. VI §8 Platenie dane (1) Vyrubená daň z nehnuteľností na rok 2005 je splatná nasledovne: - prvá splátka je splatná do 15 dní od obdržania platobného výmeru, - ďalšie splátky určí správca dane v termínoch podľa platobného výmeru. (2) Správca dane určuje platenie vyrubenej dane fyzickej osobe v ďalších rokoch (od roku 2006) nasledovne: a/ ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresiahne 500,- Sk, je splatná naraz do 31 . marca bežného zdaňovacieho obdobia, bi v ostatných prípadoch (nad 500,- Sk) je splatná v dvoch rovnakých splátkach , a to do 31. marca, a do 30. septembra bežného zdaňovacieho obdobia. (3) Správca dane určuje platenie vyrubenej dane právnickej osobe v ďalších rokoch (od roku 2006) nasledovne: al ak ročná daň vyrubená právnickej osobe nepresiahne 5000,- Sk, je splatná naraz do 31. marca bežného zdaňovacieho obdobia, bi v ostatných prípadoch (nad 5000,- Sk) je splatná v štyroch rovnakých splátkach , a to do 31. marca, do 31. mája, do 31. júla a do 30. septembra bežného zdaňovacieho obdobia. (4) Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy akje vyššia ako je uvedené v odseku 2 bi a 3bl. (5) Vlastník nehnuteľnosti, ktorý v priebehu roka vydraží nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností, zaplatí pomernú časť ročnej dane začínajúc mesiacom nasledujúcom po dni, v ktorom nehnuteľnosť v dražbe nadobudol. Lehotu na zaplatenie dane a prípadné splátky určí správca dane v platobnom výmere. Čl. VII §9 Prechodné ustanovenia (1) Na daňové povinnosti podľa zákona SNR č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov a podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 212003 a skutočnosti, ktoré nastali v čase ich účinnosti, sa vzťahujú doterajšie predpisy. Čl. VIII § 10 Konanie vo veci dane z nehnuteľností (1) Na konanie vo veciach daní a poplatkov sa vzťahujú ustanovenia zákona SNR č. 51111992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov. (2) Správca dane v súlade s ustanovením § 23b ods. 31a5/ príslušného zákona zverejní zoznam daňových dlžníkov, u ktorých eviduje podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby 5.000,- Sk au právnickej osoby 50.000,- Sk. (4) Ak daňový subjekt nepodá daňové priznanie v lehote určenej správcom dane vo výzve, správca dane v súlade s ustanovením § 35 ods. 5 príslušného zákona uloží pokutu 500,- Sk fyzickej osobe a 5.000,- Sk právnickej osobe. Čl. IX Záverečné ustanovenia § 11 ( l) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 212003 o dani z nehnuteľností na rok 2004 v plnom rozsahu. (2) Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností uznieslo dňa 16.12.2004. (3) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta dňom 1. januára 2005.

Sms, e-mail služba

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka