Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN archív-všetky VZN

VZN archív-všetky VZN-kliknite pre zobrazenie

VZN digitálne mesto


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce číslo 1/2001 o Územnom pláne sídelného útvaru Zlaté Moravce a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Zlaté Moravce.

Schválené: 15.3.2001

Vyhlásené: 16.3.2001

Účinnosť: 30.3.2001

Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Zlaté Moravce
číslo 1/2001
o Územnom pláne sídelného útvaru Zlaté Moravce
a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad
pre ďalší rozvoj mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo mesta Zlaté Moravce v zmysle zákona číslo 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona . 50/76 Zb. (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
I. Účel nariadenia
Toto všeobecne zaväzné nariadenie (ďalej len VZN) sa vydáva za účelom
zabezpečenia dokumentu pre riadenie"územnej koncepčnej činnosti a taktiež pre stanovenie
regulatívov a limitov využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj územia mesta v súlade so
stavebným zákonom.
II. Základné ustanovenie
Predmetom tohto VZN je Územný plán sídelného útvaru Zlaté Moravce (ďalej len
ÚPN SÚ), regulatívy využitia a zásady pre ďalší rozvoj mesta Zlaté Moravce, ktorých
spracovanie vyžiadala naliehavosť zabezpečenia potrebnej úrovne rozhodovania pri
koncepčnom rozvoji mesta a ktoré vyplynuli:
a) z nových spoločensko-ekonomických podmienok
b) z nutnosti zrušenia platnosti t. Č. platného -Územného plánu SÚ Zlaté Moravce,
schváleného Radou ONV v Nitre pod Č. 313/86 zo dňa 19.9.1986, ktorý je morálne
opotrebovaný.
ID. Širšie vzťahy riešeného územia
Sídelný útvar Zlaté Moravce sa nachádza na styku severnej časti Podunajskej nížiny
s Pohronským Inovcom. Sídelný útvar Zlaté Moravce - stred obce 196 m nm., Chyzerovce
195 m nm., Prílepy 218 m nm., Žitavany 224 m nm., v chotári 190-712 m nm., majú rovinný
až pahorkatinný chotár na Pohronskej a Žitavskej pahorkatine a v dolinách povodia Žitavy.
Riešené územie ÚPN-SÚ Zlaté Moravce je vymedzené hranicami zastavaného územia mesta
ajeho miestnych častí - Chyzerovce, Prílepy, Zitavany - hranicou intravilánu.
Hranice katastrálneho územia sídelného útvaru susedia s katastrom obcí Machulince,
Topoľčianky, Hosťovce, Martin nad Žitavou, Sľažany, Tesárske Mlyňany, Čierne Kľačany,
Čaradice a Obyce. Hranica katastrálneho územia je vyznačená v grafickej prílohe
2
M = l : 5000.
Mesto leží pri štátnej ceste I/65 Bratislava - Nitra - B. Bystrica, na št. ceste W511
Zlaté Moravce - Veľké Uherce, ktorá prechádza stredom mesta a v objatí železničnej trate
Uľany nad Žitavou - Zlaté Moravce - Kozárovce. Stredom mesta tečie rieka Žitava.
Z hľadiska novej hierarchizácie sídiel podľa nového územno-správneho členenia
Slovenska - schváleného Vládou SR 1196, Zlaté Moravce sa stali opäť okresom a patria do
kraja - Nitra.
IV. Záväzné časti
4.1 Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia
Pri riadení využitia a usporiadania sídelného útvaru je potrebné dodržať tieto záväzné
regulatívy:
1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry:
1.1 . Pri územnom rozvoji Okresu Zlaté Moravce vychádzať z rovnocenného zhodnotenia
vzťahov vnútroregionálnych a nadregionálnych v intenciách ÚPN VÚC Nitrianskeho
kraja.
1.2. Podporovať rozvoj mesta Zlaté-.Moravce s cieľom vytvorenia centra regionálneho významu,
čo predpokladá podporovať predovšetkým rozvoj zariadení:
správy a súdov regionálneho významu,
stredných škôl s maturitou,
špecifických škôl,
inštitútov vzdelávania dospelých,
zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia,
kultúrnych podujatí väčšieho významu,
služieb podporujúcich rôzne podnikateľské aktivity,
nákupných a obchodných stredísk,
voľného času á. rekreácie s dostatočnými plochami zelene, saturujúcimi potreby
regionálnej až nadregionálnej úrovne.
1.3. V okrese Zlaté Moravce podporovať rozvoi obcí : Topoľčianky, Sľažany, Tesárske
Mlyňany, ktoré sú navrhnuté ako centrá lokálneho významu. Osídlenie SÚ je súčasťou
Požitavskej sídelnej osi, ktorá prechádza od Zlatých Moraviec cez Vráble po Šurany.
1.4. Rešpektovať výsledky prieskumu radiačnej záťaže obyvateľstva. V okrese Zlaté Moravce
sa nachádzajú územia s nízkym a stredným radónovým rizikom. Dve malé
plochy s vysokým radónovým rizikom boli zistené severne od Hostia a neďaleko
Skýcova. Žiadúce je zabezpečovať priebežný monitorovací prieskum a na vybraté
lokality mv a HBV spracovať doplnkový prieskum.
1.5. Pri novej výstavbe a ďalšom rozvoji územia zachovať požiadavky Vojenskej ubytovacej
a stavebnej správy Bratislava- vytvoriť podmienky pre zabezpečenie dobrej
prejazdnosti št. ciest I. a II." tr.. Jednotlivé stupne ďalšej projektovej dokumentácie
konzultovať
s MO SR cestou Vojenskej a stavebnej správy Bratislava.
2. V oblasti rozvoja rekreácie a turizmu:
2.1. Usmerňovať tvorbu funkčno-priestorového systému na vytváranie súvislejších rekreačných
územi, tzv. rekreačných krajinných celkov - územie v severnom cípe Zlatých

3
Moraviec s centrom v Topoľčiankach .
2.2. Dosiahnuť čo najužšie prepojenie rekreačnej turistiky s poznávacou turistikou.
2.3. Vytvárať podmienky pre rozvoj vidieckej turistiky a jej formy agroturistiky
(Žitavany). Lokalizovať potrebnú vybavenosť do obcí ležiacich v blízkosti
rekreačných cieľov, do voľnej krajiny umiesťňovať len tú vybavenosť, ktorá sa viaže
bezprostredne na uskutočňovanie činností závislých na prírodných danostiach.
2.4. Zabezpečiť nadštandardnú vybavenosť na hlavných turistických dopravných trasách.
2.5. Podporovať prepojenie miestnej cyklistickej turistickej trasy pozdÍž Zlatňanky s trasami
smerom na Pohronský Inovec.
2.6. Realizovať rozšírenie plôch pre autokros a letné kúpalisko.
3. V oblasti rozvoja sociálnej infraštruktúry:
3.1. Školstvo: rozvíjať školstvo na všetkých stupňoch, dobudovať absentujúcu materiálnotechnickú
základňu, nie sú kladené požiadavky na nové plochy.
3.2. Zdravotníctvo : zariadenia liečebnej starostlivosti rozvíjať v záujme optimálneho vyu-
žitia lôžkových kapacít v nemocničných zariadeniach, riešiť dobudovanie materiálnotechnickej
základne zariadení nemocníc (dobudovanie NSP Zlaté Moravce).
3.3. Sociálna starostlivosť: vo väzbe na predpokladaný demografický vývoj očakávať
nárast obyvateľ ov v poprodJJktívnom veku a zabezpečiť adekvátne nároky na
ubytovacie zariadenia pre prestarnutých obyvateľ ov (domovy dôchodcov a domovy -
penzióny pre dôchodcov), stanice opatrovateľskej služby - navrhujeme riešiť
rekonštrukciou v jestvujúcich objektoch zmenou funkčného využitia a novým
objektom v lokalite HBV - Sihoť. Rezervné plochy pre občanov vyžadujúcich
osobitnú pomoc a spoločensky neprispôsobivých občanov navrhujeme v lokalite 130
- "Čierna dolina".
3.4. Duševná a telesná kultúra : podporovať rozvoj zariadení kultúry a nadviazať na
prerušenú kontinuitu rozvíjania tradícií v kultúrno-spoločenskej oblasti v danom
regióne, podporovať stabilizáciu založenej siete zariadení lokálneho významu,
predovšetkým siete knižníc, ako aj ďalších zariadení kultúrno-rekreačného
charakteru. Využiť rezervy vo využívaní jestvujúcich kultúrnych zariadení -
navrhujeme plošnú rezervu pre výstavbu kultúrneho domu , s regionálnou
pôsobnosťou, s viacúčelovou sálou, - lokalita - Žitava ill. - medzi Domom obuvi
a riekou Žitava. -
- pre klubovú, zát9movú a krúžkovú činnosť doporučujeme zvážiť možnosť využitia
býv. Kovoplastu, Zupného domu - pre tieto účely.
- rozvíjať zariadenia pre športovo-telovýchovnú činnosť a vytvárať pre ňu podmienky
v urbanizovanom prostredí, čo je dôležité pre zlepšenie zdravotného stavu
obyvateľstva - využiť pre tieto účely aj-školské zariadenia.
4. V oblasti poľnohospodárskej výroby a lesného hospodárstva:
4.1. Rešpektovať pri ďalšom rozvoji poľnohospodársky a lesný pôdny fond ako jeden z
faktorov limitujúcich urbanistický rozvoj.
4.2. Zabezpečiť protieróznu ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu prvkami vegetácie
v rámci riešenia projektov pozemkových úprav a agrotechnickými opatreniami
zameranými na optimalizáciu štruktúry pestovaných plodín, v nadväznosti na prvky
územného systému ekologickej stability.
4
4.3. Vytvárať územno-technické predpoklady pre zachovanie stability lesných porastov
lužných stanovíšť, zabrániť neodborným zásahom do hydrologických pomerov, pred
každým plánovaným zásahom posúdiť jeho vplyv na hydrologické pomery,
vzhl'adom na protipovodňové opatrenia.
4.4. Pri návrhu koridorov technickej infraštruktúry a líniových stavieb netrieštiť ucelené
komplexy lesov.
5. Voblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany
prírody a ochrany pôdneho fondu:
5.1. Vytvoriť organizačné a materiálno-technické predpoklady pre uskutočňovanie ekologizačných
opatrení predpísaných pre riešenie katastrálneho územia projektom
MÚSES, predovšetkým jeho základné prvky - biocentrá a biokoridory -
a zabezpečiť tým udržovanie a zvyšovanie ekologickej stability a biodiverzity
kultúrnej krajiny v intraviláne a extraviláne katastrálneho územia.
5.2. Prejednať so samosprávami susedných katastrálnych území uskutočnenie ekologizačných
opatrení pre biocentrá, ktoré sa nachádzajú na ich územiach ihneď za
hranicou katastrov ako prvé po trase toho-ktorého biokoridoru, vedúceho
z katastrálneho územia Zlaté Moravce smerom von. Zabezpečiť monitoring stavu
týchto biocentier.
5.3. Dbať o priebežnú rekonštrukciu mestských parkov a obnovu kalvárie so zámerom
vybudovať lesopark.
5.4. Realizovať rozšírenie cintorínov - mesto, Chyzerovce, Žitavany, Kňažice .
6. V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrno-historického dedičstva:
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
Rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky,
vyhlásené a navrhované na vyhlásenie urbanistické súbory (mestské
pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ich ochranné pásma).
Pri novej výstavbe akceptovať a nadväzovať na historicky utvorenú štruktúru osídlenia
s cieľ om dosiahnuť ich vzájomnú funkčnú a priestorovú eviazanosť pri
zachovaní identitiy a špecifičnosti pôvodného osídlenia. Rešpektovať potenciál
kultúrnyclr, historických, spoločenských, - technických, hospodárskych a ďalších
hodnôt charakterizujúcich prostredie a vytvárať pre ne vhodné prostredie.
Rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia, uplatniť a rešpektovať typovú a
funkčnú profiláciu sídla, vrátane jeho častí.
Rešpektovať potenciál takých kultúrno-historických a spoločenských hodnôt a javov
v danom prostredí (vinohradnícke · tradície, etnokultúrne a spoločenské tradície,
historické udalosti, osobnosti a artefakty na celom riešenom území).
Akceptovať v diaľkových pohl'adoch a v krajinnom obraze historicky utvorené
dominanty - kostol - bodové domy - Calex.
7. V oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry:
7.1. Cesta 1/65 Nitra - Čaradice - zabezpečiť vybudovanie úseku cesty, vedenej v novej
trase Gužne od pôvodnej cesty) s charakterom rýchlostnej komunikácie
a s mimoúrovňovými napojeniami ostatných komunikácií v kategórii R22, 5/100,
podľa výberu alternatívy trasy (M-Č) .
5
7.2. Zabezpečiť homogenizáciu ciest prvej triedy na kategóriu S 11,5/80, ciest druhej triedy
na kategóriu S9,5/80 a ciest tretej triedy na kategóriu S7,5/60.
7.3. Zabezpečiť výhľadové prebudovanie úrovňových priechodov (ako bodových závad)
ciest I. a ll. triedy so železničnými traťami na mimoúrovňové.
7.4. Rezervovať koridor pre VRT Bratislava - Nitra - Zvolen - ,Košice so spresnením
podľa štúdie spracovanej MDPaT SR.
7.5. Zabezpečiť nové dopravné napojenie mesta na cestu 1/65 pri výbere modrej alternatívy
- (Cesta W5ll a llI/5ll O: mimoúrovňovým križovaním, cesta llI/5ll9 a MK
Palárikova ul.: v rámci štúdie sa neuvažuje s pripojením tejto cesty na cestu 1/65.
7.6. Dopravné napojenie mesta na cestu 1/65 pri výbere červenej alternatívy (medzi Mly-
ňanmi a Olichovom v novej trase). Pôvodná cesta 1/65 tým stratí svoj pôvodný
význam a stane sa cestou lIT. triedy, a pripojenia z mesta zostanú úrovňové .
7.7. Usek cesty W5ll medzi križovatkou Sládkovičovej ulice s Ulicou 1. mája po napojenie
na cestu 1/65 prechádza cez mestskú časť Chyzerovce. Tento úsek je z hľadiska
smerového aj šírkového usporiadania nevyhovujúci, čo považujeme v celom tomto
seku za líniovú závadu. ÚPN - SÚ uvažuje s novou trasou cesty od napojenia na
cestu 1/65 až po križovatku s Továrenskou ulicou. Trasa cesty W5ll sa prasúva na
druhú stranu vodného toku Žitava za hranicou intravilánu - západný obchvat.
Prekládka cesty W5ll je vo výhľade plánovaná v kategórii S9,5/70.
7.8. Na ceste llI/5ll8 navrhujeme vyrovnanie dvoch smerových oblúkov a zriadenie nového
úrovňového železničné~o priecestia.
7.9. Vyrovnanie smerového oblúka na ceste llI/5lllO - k.ú. Prílepy.
7.10. Na ceste llI/06433 navrhujeme mimoúrovňové križovanie železničnej trate -
Hviezdoslavova ulica. Zároveň sa mimoúrovňovo rieši aj križovanie s cestou
llI/0644l, na ktorej navrhujeme vyrovanie smerového oblúka.
7. ll. Riešenie miestnych, obslužných, účelových a prístupových komunikácií, nové prepojenie
a úpravy realizovať podľa návrhu ÚPN - SÚ: časť 4.1.
- premostenie Robotnicka ul. - Ďateliniská
- nová účelová komunikácia, zabezpečujúca prepojenie cesty W5ll s cestou 1/65
vo východnej časti sídelného útvaru (vonkajší SV obchvat mesta).
- spojovacia komunikácia kat. "Cl " - cesty 111/06441 a W5ll (vonkajší SZ obchvat
mesta pod vinohradmi)
- spojovacia komunikácia kat. "Cl" - cesty llI/06433 a W511 (vnútorný SZ
obchvat mesta cez priemysel).
- V návrhu riešenia ÚPN - SÚ sa uvažuje s preriešením parkovísk na Nám. A.Hlinku
a na Župnej ul. v rámci prestavby týchto na pešiu zónu. K doplneniu parkovacích
miest v centre sa navrhuje nová parkovacia plocha na Robotníckej ulici.
Parkovacie plochy menšieho významu sa nachádzajú pri väčšine objektov obč .
vybavenosti.
- V návrhu ÚPN - SÚ sú navrhnuté tri nové ČS PH, vedené pod . 40 a 97.
7.12. Dobudovať hlavné pešie ťahy pozdÍž Župnej ulice, Hviezdoslavovej ulice až po
železničnú stanicu, ako i pešiu zónu podľa spracovanej PD.
7.13. Vybudovať cyklistické trasy na území SÚ popri vodnému toku Zlatnianka, so zá-
merom prepojenia mesto - Pohronský Inovec.
8. V rozvoji oblasti technickej infraštruktúry:
8.1. Vodné hospodárstvo
8.1.1. Na úseku ochrany pred povodňami
a) vykonávať na upravených tokoch údržbu za účelom udržiavania vybudovaných
~~ .
6
b) zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch a v povodí
zásahmi smerujúcimi k stabilizácii pomerov za extrémnych situácií tak
povodňových, ako i v období sucha
c) zabezpečiť na neupravených úsekoch tokov Zlatnianky a Žitavy predovšetkým
ochranu intravilánu mesta a väčších poľnohospodársky využívaných plôch proti
záplavám, ekologickou reguláciou toku.
8.1.2. Na úseku odvedenia vnútorných vôd
a) vykonávať pravidelnú údržbu na odvodňovacích kanáloch za účelom
zabezpečenia prietočnosti
8.1.3. Na úseku vodných nádrží sa v rámci okresu plánuje výstavba vodnej nádrže Obyce
na Žitave, ktorá je zaradená do územnej ochrany kategórie "C" a Hostie na
Hostianskom potoku, ktorá je zaradená do kategórie ,,E" ako evidovaná. Väčšia
pozornosť sa bude venovať malým vodným nádržiam Ido 1.0 mil.m3
/ , čo v širšom
okolí SÚ reprezentuje VN Hostie s celkovým objemom 222 tis.m3 a so zatopenou
plochou 11 ha. Uvedená nádrž bude slúžiť pre závlahy na ploche 100 ha.
Zabezpečiť územnú ochranu vodárenského toku Žitavy a jeho povodia v zmysle
platnej legislatívy.
8.1.4. Na úseku verejných vodovodov
a) realizovať prívody vody a vodovodné siete v sídlach vochrannom pásme
JEMO. Preto na rozostavaný prívod vody Nové Zámky - Vráble nadväzuje
v súčasnosti už budov~ý prívod vody Vráble - Zlaté Moravce. Súvisiace
plánované stavby sú :
- prívod vody z ČS Nová Ves nad Žitavou - vodojem Čierne Kľačany
- prepojovacie potrubie vodojem Čierne Kľačany - Zlaté Moravce
- prívod vody Cieme Kľačany - Volkovce - Olichov - Caradice
- prívod vody Topoľčianky - Žitava, Topoľčianky - Hostie
- prívod vody Nemčiňany, Hosťovce, Martin nad Žitavou, Mankovce, Lovce
b) Nakoľkov v záujmovom území ochranného pásma JE Mochovce 120 km od
JEMOI budú zrušené všetky existujúce vodné zdroje pitnej vody a úpravne
vody, bude zásobovanie vodou SÚ Zlaté Moravce zo SV Gabčíkovo a to z ČS
Vráble výtlačným potrubím DN 500 do VDJ Čierne Kľačany a výtlačným
potrubím DN 400 od šachty pri VDJ Čierne Kľačany až dq akumulačných
nádrží 2 x 450 m
3 pri ÚV ill. Uvedená koncepcia si ďalej vyžiada zmeny
v existujúcich a pripravovaných vodárenských objektov nasledovne:
- pri jestvuj. VDJ Čierne Kľačany výstavba nového VDJ 2 x 2000 m
3
- pri jestvuj. nádržiach 2 x 450 m
3 zrekonštruovať jestvujúcu ČS
- pri jestvuj. VDJ Zlaté Moravce 2x1500m3 výstavba nového VDJ Ix 1500m3
- rekonštrukcia prívodného potrubia DN 500 pre 2. tI. pásmo
- výstavba novej ČS pri existujúcej ÚV I.
c) ÚPN - SÚ ďalej dopÍňa jestv. vodovodnú sieť o zokruhujúci vodovod v VO
. 6 a 7 vodovodným potrubím z PVC DN 100. Výhľadovo rozširuje
vodovodnú sieť o ďalšie vodovodné rády, ktoré budú situované
v novonavrhovaných uliciach jednotlivých urb. obvodov - viď časť 4.2. ÚPN
Sú.
8.1.5. Na úseku verejných kanalizácií
V súlade s Koncepciou vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky z roku
1994 treba:
7
a) zabezpečiť vypúšťanie odpadových vôd do recIpIentov v súlade so
zákonom 138/1973 Zb. a nariadením vlády SR . 242/1993 Z.z.
b) budovaním kanalizácií a ČOV zabezpečiť ochranu podzemných zdrojov
vody a iných vôd
c) zabezpečiť odkanalizovanie sídiel s vybudovaným verejným vodovodom,
čím sa zníži veľký podiel obyvateľstva na znečisťovaní povrchových
a podzemných vôd
d) zabezpečiť rozvoj odkanalizovania rozvinutých sídiel, čím sa zvýši životná
úroveň obyvateľov a sucasne sa zlepší životné prostredie,
z predchádzajúceho vyplýva:
8.2. Energetika
l . rekonštruovať a rozšíriť nevyhovujúce ČOV : - intenzifikácia ČOV
Zlaté Moravce (aj pre Žitavany)
2. zabezpečiť výstavbu ČOV a stokových sietí v Prílepoch
- rešpektovať koridory jestvujúcich vedení
- rešpektovať koridory súčasných plynovodov prechádzajúcich územím
- realizovať zaokruhovanie 22 kV - 4 trasy
- realizovať vybudovanie nových TS-3 ks, výmena TS-4 ks, rekonštr. TS-8 ks
- realizovať novú digitálnu tel. ústredňu v TKB na Duklianskej ul. a vŽitavanoch
- rešpektovať medzištátny yYTL plynovod Bratstvo DN 700-PN 64
- rezervovať koridor pre trasu tepelných napájačov SE, a.s. EMO o.z. MochovceVráble
- Nitra, s alt. možnosťou napojenia aj Zlatých Moraviec
- rezervovať koridor pre zlepšenie zásobovania mesta plynom, podľa štúdie spp
š. p. Bratislava, ktorá rieši pripojenie mesta z južnej strany prostredníctvom
VVTL prípojky DN 100, PN 63 k novej RS 10000 pri ČS PIlM a zaokruhovanie
VTL - DN 100, PN 40 k areálu Tehelne s prepojením na jestvujúci VTL - DN
100, PN 25 vedúci k Topoľčiankam.
9. V oblasti infraštruktúry odpadového hospodárstva:
9.1. Riešiť zneškodňovanie odpadov na území SÚ Zlaté Moravce v súlape so schváleným
,,Programom odpadového hospodárstva okresu", ako i spracovaného
,,Programu odpadového hospodárstva - mesta Zlaté Moravce", ,,Projektu
separovaného zberu odpadu pre mesto Zlaté Moravce" (TEEP Bratislava 1995)
a schváleného ,,zámeru pre skládku TKO Zlaté Moravce". ÚPN SÚ navrhuje
dobudovanie skládky TKO - III. stav.tr. - za kalváriou, ktorá sa . využíva a od
29.3.1994 má súhlas na prevádzkovanie do 31.12. 2002. Daná lokalita sa nachádza
v severozápadnej časti mesta v terénnej rokline a má rozlohu cca 15 ha, z ktorých
l . etapa zaberá ~ca 2 ha. Kapacita skládky je l 096 tis. m3
.
9.2. Uprednostňovať v odpadovom hospodárstve minimalizáciu odpadov, separovaný
zber a zhodnocovanie odpadov s využitím ekonomických a legislatívnych
nástrojov, zabezpečiť lepšie využitie biologických odpadov vybudovaním
kompostovacích zariadení.
9.3. Zabezpečiť zneškodňovanie nebezpečných odpadov z priemyslu a zdravotníctva
určených na spaľovanie, na základe zmluvných vzťahov v najbližších vyhovujúcich
zariadeniach spíňajúcich stanovené emisné limity.
9.4. Zabezpečiť postupnú sanáciu resp. rekultiváciu divokých skládok odpadov.
8
10. Požiadavky na spracovanie podrobnejších riešení územného
rozvoja vybraných problémových území:
10.1. Pre optimálne urbanistické riešenie navrhovanej koncepcie ÚPN-SÚ Zlaté Moravce
je potrebné regulovať výstavbu mv, dodržať výškovú hladinu zástavby, stavebnú
čiaru, podlažnosť a architektonický výraz, rešpektovať v plnom rozsahu chránené
objekty a lokality a objekty pamiatkového záujmu, všetky hygienické ochranné
pásma, infraštruktúru a občiansku vybavenosť . Vyriešením a odstránením
hygienických závad a výsadbou verejnej zelene skvalitniť životné prostredie v Sú.
10.2. Následná projektová dokumentácia musí vychádzať z koncepcie ÚPN-SÚ Zlaté
Moravce. Doporučujeme vypracovanie arch. - urbanistickej štúdie pre využitie
lokality STRED II., Pri Žitave III., centrálnej časti obce, ako i spracovanie
regulačného plánu l . etapy mv. Tvaroslovné a výtvarné riešenie objektov
novonavrhovanej zástavby navrhovať v súčinnosti s tvaroslovnými a výtvarnými
detailami jestvujúcich starých historických objektov a tvorivo ich aplikovať do
súčasnej modern~j architektúry. Požadujeme rešpektovať hlavnú kompozičnú os
a dominanty v SU a funkčné zónovania Su.
10.3. Spracovať vodohospodársku štúdiu, ktorá vo variantnom riešení posúdi ochranu
územia pred povodňami v dôsledku dlhotrvajúcich dažď ov a mikroprietrží mračien,
ktorých nebezpečenstvo vyplýva z globálnych klimatických zmien.
4.2. Verejnoprospešné stavby SÚ Zlaté Moravce
Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú:
1. V oblasti cestnej dopravy:
1.1 . Vybudovanie úseku cesty I/65 Nitra - Čaradice, vedenej v novej trase Gužne od
pôvodnej cesty) s charakterom rýchlostnej cesty a s mimoúrovňovými napojeniami
ostatných komunikácií v kategórii R22.51100.
Podľa výberu alternatívy trasy (M-Č) .
1.2. Vybudovať nové dopravné napojenie mesta na cestu I/65 pri nbere modrej
alternatívy - Cesta II/5ll a III/5ll O: mimoúrovňovým križovaním.
1.3. Prekládka cesty II/5ll od Ul. 1. mája po naeojenie na cestu I/65. Trasa cesty II/511
sa presúva na druhú stranu vodného toku Zitava za hranicou intravilánu - západný
obchvat, v kategórii S9,5/70.
1.4. Na ceste III/5ll8 navrhujeme vyrovnanie dvoch smerových oblúkov a zriadenie nového
úrovňového železničného priecestia.
1.5. Vyrovnanie smerového oblúka na ceste III/5l11O - k.ú. Prílepy.
1.6. Na ceste III/06433 navrhujeme mimoúrovňové križoyanie železničnej trate -
Hviezdoslavova ul., aj križovanie s cestou III/0644l, na ktorej navrhujeme
vyrovnanie smerového oblúka pod kalváriou.
1.7. Riešenie miestnych, obslužných, účelových a prístupových komunikácií, nové
prepojenia, úpravy a pešie komunikácie a odstavné plochy realizovať podľa návrhu
ÚPN-SÚ : časť 4.1.
premostenie Robotnícka ul. - Ďateliniská
nová účelová komunikácia, zabezpečujúca prepojenie cesty II/5ll s cestou I/65 vo
východnej časti sídelného útvaru (vonkajší SV obchvat mesta)
9
spojovacia komunikácia kat. "Cl" - cesty llI/06441 a II/511 (vonkajší SZ obchvat
mesta pod vinohradmi)
spojovacia komunikácia kat. "Cl " - cesty llI/06433 a II/511 (vnútorný SZ obchvat
mesta cez {'riemys,el) v
V návrhu UPN-SU sú navrhnuté tri nové CS PH vedené pod . 40, 54 a 97.
1.8. Dobudovať hlavné pešie ťahy pozdÍž Župnej ulice, Hviezdoslavovej ulice až po
železničnú stanicu, ako i pešiu zónu podľa spracovanej PD.
1.9. Vybudovať cyklistické trasy na území SÚ popri vodnému toku Zlatňanka, so zá-
merom prepojenia mesto - Pohronský Inovec.
2. V oblasti železničnej dopravy
2.1. Vybudovať VRT v trase Bratislava - Nitra - Zvolen - Košice
3. V oblasti vodného hospodárstva
3.1. Odtokové pomery:
Urýchlene vybudovať efektívne vodohospodárske diela, zabezpečujúce ochranu
územia pred záplavami v dôsledku dlhotrvajúcich dažď ov a mikroprietrží mračien
a ochranu lesného i poľnohospodárskeho pôdneho fondu pred následkami
dlhotrvajúceho sucha.
3.2. Verejné vodovody:
Realizovať prívody vody vodovodné siete v sídlach v ochrannom pásme Jadrovej
elektrárne Mochovce:
a) prívod vody Vráble - Zlaté Moravce
b) prívod vody z ČS Nová Ves nad Žitavou - vodojem Čierne Kľačany
c) prepojovacie potrubie vodojem Čierne Kľačany - Zlaté Moravce
d) prívod vody Čierne Kl'ačany - Volkovce - Olichov - Čaradice
e) prívod vody Topoľčianky - Žitava, Topoľčianky - Hostie
f) prívod vody Nemčiňany, Hosťovce, Martin nad Žitavou, Mankovce, Lovce
g) pri jestvuj. VDJ-Čierne Kľačany výstavba nového VDJ 2 x 2000 m
J
h) pri jestvuj. nádržiach 2 x 450 m
J zrekonštruovať jestvujúce ČS
i) prijestvuj. VDJ Zlaté Moravce 2 x 1500 m
J výstavba nového VDJ l ,x 1500 m
J
j) rekonštrukcia prívodného potrubia DN 500 pre 2. tI. pásmo
k) výstavba novej ČS pri existujúcej ÚV I. -
Rozvody vody v meste a priľahlých čast ach dobudovať aj pre nové lokality podľa
návrhu ÚPN-SÚ, časť 4.2., + zokruhujúci vodovod v OU . 6 a 7.
3.3. Verejné kanalizácie
l.Intenzifikácia ČOV Zlaté Moravce a rozšírenie stokovej siete pre nové lokality.
2.Výstavba verejnej kanalizácie v Žitavanoch so spoločnou ČOV v Zl. Moravciach.
3.Výstavba ČOV a stokových sietí v Prílepoch.
4. V oblasti energetiky:
4.1. Zaokruhovanie 22 kV - 4 trasy
4.2. Nových TS - 3ks, výmena TS - 4ks, rekonštr. TS - 8ks
4.3. Nová digitálna tel. ústredňa v TKB na Duklianskej a vŽitavanoch
4.4. Koridor pre trasu tepelných napájačov SE, a.s. EMO - Mochovce - Vráble -
10
Nitra, s alt. možnosťou napojenia aj Zlatých Moraviec.
4.5. Koridor pre južný prívod plynu podľa štúdie spp Š.p. Bratislava. VVTL prípojky
DN 100, PN 63 k novej RS 10000 pri ČS PHM a zaokruhovanie VTL - DN 100,
PN 40 k areálu Tehelne s prepojením na jestvujúci VTL - DN 100, PN 25 vedúci
k Topoľčiankam.
5. V oblasti ložísk prírodných zdrojov:
5.1. Určené dobývacie priestory výhradných ložísk nerastných surovín a zariadenia na
ťažbu, úpravu a spracovanie nerastných surovín
- tehliarska hlina a stavebný kameň
6. V oblasti odpadového hospodárstva:
6.1. Plochy a zariadenia skládok odpadov vyhovujúcich technickým podmienkam,
vrátane regionálnych a veľkoplošných skládok.
6.2. Stavby a zariadenia na zber zneškodňovanie, recykládiu, dotrieďovanie a kompostovanie
odpadov.
7. V oblasti životného prostredia a ekologickej stability územia:
7.1. Dobudovať skládku TKO - ill. stav.tr. - za kalváriou.
7.2. Rekonštruovať MÚSES na celej ploche katastrálneho územia.
7.3. Rekonštrukcia mestských parkov a kalvárie.
7.3. Rozšírenie cintorína - mesto, Chyzerovce, Žitavany, Kňažice
Pre uskutočnenie verejnóprospešných stavieb je možné podľa § 108 zákona . 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozeIJ1kom a stavbám
obmedziť .
V. Záverečné ustanovenie
Schválená ÚPD a schvaľovací protokol budú jediným prostriedkom na realizáciu
návrhu ÚPN-SÚ Zlaté Moravce a z tohto hľadiska je preto potrebné:
l . Dodržiavať koncepciu riešenia ÚPN-SÚ Zlaté Moravce.
2. Odstrániť všetky hygienické závady v SÚ, zamedziť nepriaznivým vplyvom výrobných
prevádzok na obytné územie. .
3. Pri akejkoľvek investičnej činnosti v zastavanom území obce rešpektovať zákon o ochrane
PPF.
4. V celom SÚ a v styku výroba - bývanie vysadiť verejnú zeleň a tým zvýšiť kvalitu
životného prostredia.
5. Dotvoriť formujúce sa obslužné centrum sídla, umocniť kompozičnú os a dominanty,
skompaktniť jestvujúcu štruktúru zástavby.
11
6. Rekonštruovať a zapojiť dôstojne do verejného života všetky pamiatkovo chránené objekty
a objekty pamiatkového záujmu.
7. K realizácii jednotlivých investičných zámerov v meste (prioritne pre lokality priľahlé
k CMZ) zabezpečiť vypracovanie urbanisticko-architektonických štúdií, ktoré preveria limity
možností využiteľnosti územia, ako aj výtvarné pôsobenie novonavrhovanej architektúry na
okolitú zástavbu.
8. Zabezpečiť kvalitné objemové štúdie novonavrhovaných rodinných i bytových domov tak,
aby svojou štruktúrou a merítkom prispeli k obohateniu jestvujúcej zástavby, skvalitneniu
architektúry a bohatosti výtvarných detailov.
Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Zlatých
Moravciach na svojom 17. zasadnutí dňa 15.3.2001 a nadobúda účinnosť 15 dňa od vyvesenia
na úradnej tabuli mesta Zlaté Moravce, t.j. 30.3.2001.
MESTO ZLATÉ MORAVCE
Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta
bolo zverejnene na uradnej tabuli mesta

Ing. S k y v a
primátor mesta

Sms, e-mail služba

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka