Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN archív-všetky VZN

VZN archív-všetky VZN-kliknite pre zobrazenie

VZN digitálne mesto


 

VZN č. 6-2005 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Účinnosť: 1.1.2006

Mesto Zlaté Moravce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva pre územie mesta Zlaté Moravce toto
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce
č. 6/2005
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Zlaté Moravce
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobne podmienky určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta Zlaté Moravce.
2.
Zdaňovacím obdobím miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je kalendárny rok.
Článok 2
Predmet poplatku
1) Predmetom poplatku sú komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta Zlaté Moravce.
Článok 3
Poplatník
1)
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platí poplatník, ktorým je:
a)
fyzická osoba, ktorá má v meste Zlaté Moravce trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta Zlaté Moravce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha,
b)
právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta Zlaté Moravce na iný účel ako na podnikanie,
c)
podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta Zlaté Moravce na účel podnikania.
2) Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v meste súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
3) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 1, ak na jeho základe
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník, alebo
d) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.
Článok 4
Platiteľ poplatku
1) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre mesto vyberá a za vybraný poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti,
b) ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
c) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo mesto (ďalej
len „platiteľ“).
d) ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, mesto určí spomedzi vlastníkov alebo
2
spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre mesto vyberie.
2) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok mestu odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku ručí platiteľ.
3) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 1 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov domácnosti prevziať na seba jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná písomne oznámiť mestu.
Článok 5
Určenie poplatku a sadzba poplatku
1)
V meste Zlaté Moravce sa poplatok určuje nasledovne pre:
a)
fyzické osoby ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní za obdobie jedného kalendárneho roka, počas ktorého má alebo bude mať poplatník podľa článku 3 ods. 1 písm. a) v meste Zlaté Moravce trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať,
b)
vlastníka alebo užívateľa nehnuteľnosti na bývanie alebo rekreáciu, v prípade keď nie je prihlásený v meste Zlaté Moravce na trvalý alebo prechodný pobyt je zavedený množstvový zber a poplatok sa určí ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov,
c)
vlastníkov alebo užívateľov pozemkov v záhradkárskych osadách a vo viničných oblastiach je zavedený množstvový zber a poplatok sa určí ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov,
d)
právnické osoby a podnikateľov podľa článku 3 ods. 1 písm. b) a c) je zavedený množstvový zber a poplatok sa určí ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
2)
Sadzba poplatku pre fyzické osoby je stanovená vo výške 1,07 Sk na osobu a kalendárny deň, čo predstavuje po zaokrúhlení 390,- Sk za obdobie celého jedného kalendárneho roka.
3)
Pri vzniku poplatkovej povinnosti u fyzických osôb v priebehu kalendárneho roka sa vyrubí poplatok za obdobie, počas ktorého poplatková povinnosť vznikla, sadzbou podľa ods. 1 písm. a).
4)
Sadzba poplatku pre právnické osoby a podnikateľov je stanovená za jeden kilogram komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov za obdobie celého jedného kalendárneho roka (Príloha č. 3 – Podklady k určeniu sadzby poplatku):
a)
vývoz a skládkovanie 110 litrovej nádoby:

netriedený komunálny odpad - 1,665 Sk/kg

vytriedená jedna zložka - 1,655 Sk/kg

vytriedené dve zložky - 1,645 Sk/kg

vytriedené tri zložky - 1,635 Sk/kg

vytriedené štyri zložky - 1,625 Sk/kg

vytriedených päť zložiek - 1,615 Sk/kg

odpad zo záhrad a cintorínov a biologicky rozložiteľný odpad - 1,665 Sk/kg
b)
vývoz a skládkovanie 1100 litrových kontajnerov:

netriedený komunálny odpad - 1,672 Sk/kg

vytriedená jedna zložka - 1,662 Sk/kg

vytriedené dve zložky - 1,652 Sk/kg

vytriedené tri zložky - 1,642 Sk/kg

vytriedené štyri zložky - 1,632 Sk/kg

vytriedených päť zložiek - 1,622 Sk/kg

odpad zo záhrad a cintorínov a biologicky rozložiteľný odpad - 1,672 Sk/kg
Článok 6
Ohlásenie
1)
Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti platiť poplatok odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia
3
obdobia určeného mestom , za ktoré platil poplatok, v prípade, ak došlo k zmene už ohlásených údajov, písomne ohlásiť mestu
a) ak sa jedná o fyzickú osobu: svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu,
b) ak sa jedná o právnickú osobu alebo podnikateľa : názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO)
c) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa článku 4 odsek 3
d) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa článku 5 spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje.
2) Poplatník je oprávnený podať mestu ohlásenie aj v prípade, ak:
a)
zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená,
b)
žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
3) Ohlásenie sa podáva na tlačive, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1a) a 1 b).
4) Poplatník, ak sa jedná o právnickú osobu alebo podnikateľa, je povinný uzatvoriť dohodu o podmienkach vývozu a skládkovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu s Technickými službami mesta Zlaté Moravce (Príloha č. 2 – vzor „Dohody o podmienkach vývozu a skládkovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu pre právnické osoby a podnikateľov“), v ktorej si určí frekvenciu odvozov a objem zbernej nádoby, ktorú bude užívať v súlade so zavedeným systémom zberu odpadu.
5) Ak mesto na základe vlastného zistenia alebo na základe ohlásenia poplatníka zistí, že nastala skutočnosť, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške, alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku alebo na zánik poplatkovej povinnosti, upraví výšku poplatku v nasledujúcom období.
6) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v článku 3 :
a) fyzická osoba sa prihlásila k trvalému alebo prechodnému pobytu v meste Zlaté Moravce alebo začala užívať nebytový priestor alebo inú nehnuteľnosť uvedenú v článku 3 ods. 1 písm. a),
b) právnická osoba, ktorá začala užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý začal užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.
7) Poplatková povinnosť zaniká:
a)
prevodom alebo prechodom vlastníctva nehnuteľnosti na území mesta do vlastníctva inej osoby,
b)
zrušením trvalého alebo prechodného pobytu na území mesta,
c)
zánikom nájomného vzťahu pri nehnuteľnosti na území mesta,
8) Zánik poplatkovej povinnosti je poplatník povinný oznámiť mestu do 30 dní odo dňa kedy nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti.
Článok 7
Vyrubenie a splatnosť poplatku
1) Poplatok vyrubí mesto platobným výmerom pre:
a)
fyzické osoby s uvedením sadzby poplatku na obdobie celého roka,
b)
právnické osoby a podnikateľov vydaným po ukončení štvrťroka na základe podkladov z Technických služieb mesta Zlaté Moravce,
c)
vlastníka alebo užívateľa nehnuteľnosti uvedeného v článku 5 ods. 1 písm. b) vydaným po ukončení štvrťroka na základe podkladov z Technických služieb mesta Zlaté Moravce.
Pri vyrubení poplatku platobným výmerom za daný kalendárny rok vychádza mesto z posledných jemu známych údajov.
2) Splatnosť poplatku u fyzických osôb je:
a)
poplatok do 500,- Sk je splatný do 15 dní od doručenia platobného výmeru,
b)
poplatok nad 500,- Sk je splatný v dvoch rovnakých splátkach a to prvá splátka do 15 dní od doručenia platobného výmeru a druhá splátka do 30. septembra príslušného kalendárneho roka,
3) Vyrubený poplatok možno zaplatiť naraz aj v prípade, ak je vyšší ako je uvedené v ods. 2 písm. b).
4) Splatnosť poplatku u právnických osôb a podnikateľov je do 15 dní od doručenia platobného výmeru.
5) Poplatok je platiteľ povinný uhradiť bankovým prevodom na účet Mesta Zlaté Moravce uvedený v platobnom výmere, prípadne v hotovosti do pokladne MsÚ.
6) Ak nebudú poplatky zaplatené včas alebo v správnej výške, mesto vyrubí sankčný úrok v zmysle zák. č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
4
7) Spôsob zabezpečenia ako aj vymáhania nedoplatkov vykoná správca miestneho poplatku v súlade s platnými právnymi predpismi.
Článok 8
Zníženie poplatku
1)
Mesto poskytne zníženie miestneho poplatku:
a)
občanom – jednotlivcom v hmotnej núdzi vo výške 50 % z ročnej sadzby poplatku,
b)
študentom stredných škôl a vysokých škôl študujúcim v SR mimo územia Zlatých Moraviec vo výške 50 % z ročnej sadzby poplatku,
c)
občanom starším ako 70 rokov vo výške 50 % z ročnej sadzby poplatku, ktorých mesačný príjem dvojice nepresiahne 10.000,- Sk a jednotlivca 6.000,- Sk,
d)
držiteľom Preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím vo výške 30 % z ročnej sadzby poplatku, ktorých mesačný príjem dvojice nepresiahne 10.000,– Sk, jednotlivca 6.000,– Sk alebo v prípade hmotnej núdze rodiny.
2)
Doklady preukazujúce dôvody na poskytnutie zníženia poplatku, ktoré je poplatník povinný doručiť na MsÚ v Zlatých Moravciach:
a)
potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre, detašované pracovisko v Zlatých Moravciach o skutočnosti, že občan, resp. rodina je v stave hmotnej núdze k 31. 01 a k 30. 06 bežného roka ,
b)
potvrdenie o návšteve školy a o ubytovaní
c)
doklad o mesačnom príjme dvojice alebo jednotlivca
d)
fotokópia Preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím a dokladovanie príjmu dvojice alebo jednotlivca.
3)
Poplatníci si môžu uplatniť nárok na zníženie poplatku na základe žiadosti alebo v hlásení o vzniku poplatkovej povinnosti doložením dokladov preukazujúcich dôvody na poskytnutie úľavy najneskôr do 31. januára bežného kalendárneho roka pričom doklady je nutné predkladať každoročne. Platiteľ môže požadovať len jeden typ úľavy.
Článok 9
Odpustenie poplatku
1)
Mesto poplatok odpustí občanovi za obdobie:
a)
dlhodobého pobytu v zahraničí (viac ako 90 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní) na základe potvrdenia od zamestnávateľa alebo školy na dobu uvedenú v potvrdení o dĺžke zamestnania, resp. štúdia, pracovného povolenia alebo potvrdenia o pobyte na území iného štátu. Poplatník doloží s dokladom aj jeho preklad do slovenského jazyka,
b)
dlhodobého pobytu v zahraničí z dôvodu sobáša pri ponechaní si trvalého pobytu v meste Zlaté Moravce na základe potvrdenia o povolení pobytu v inej krajine,
c)
prechodného pobytu v inom meste pri ponechaní si trvalého pobytu v meste Zlaté Moravce na základe potvrdenia obecného (mestského) úradu o prechodnom pobyte v inej obci (meste) a úhrade poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v mieste prechodného pobytu,
d)
počas ktorého neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní na základe potvrdenie od príslušnej obce, v ktorej sa zdržiava spolu s potvrdením o zaplatení poplatku, potvrdenia o dlhodobom pobyte v ústavoch zdravotníckej alebo sociálnej starostlivosti.
2)
Poskytnutie oslobodenia si poplatník uplatňuje na základe písomnej žiadosti alebo ohlásenia o vzniku poplatkovej povinnosti s doloženými hodnovernými dokladmi v príslušnom kalendárnom roku.
3)
Zníženie poplatku a odpustenie poplatku nemožno poskytnúť poplatníkovi, ktorý neuhradil miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za predchádzajúce kalendárne roky.
Článok 10
Zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
Primátorka mesta na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch môže poplatok znížiť aj pod najnižšiu sadzbu, alebo môže poplatok odpustiť. Žiadosti na zníženie príp. odpustenie poplatku posudzuje finančná komisia a na jej odporúčanie rozhodne vo veci primátorka mesta.
5
Článok 11
Vrátenie poplatku
Ak v priebehu určeného obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka, ktorému bol poplatok vyrubený platobným výmerom, je mesto povinné vrátiť pomernú časť poplatku rozhodnutím do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od skončenia mestom určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Preplatok nižší ako 100,– Sk sa nevracia.
Článok 12
Konanie vo veciach poplatkov
1)
Právo vybrať a vymáhať daňový nedoplatok je premlčané po šiestich rokoch po skončení roka, v ktorom daňový nedoplatok vznikol.
2)
Ak je vykonaný úkon na vyberanie, zabezpečenie alebo vymáhanie daňového nedoplatku, premlčacia lehota začína plynúť znovu po skončení kalendárneho roku, v ktorom bol daňový dlžník o tomto úkone upovedomený; daňový nedoplatok je však možné vybrať a vymáhať najneskoršie do 20 rokov po skončení roka, v ktorom daňový nedoplatok vznikol.
3)
Na konanie vo veciach poplatkov sa vzťahuje zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
Článok 13
Záverečné ustanovenia
1)
Správu miestneho poplatku vykonáva mesto Zlaté Moravce prostredníctvom primátora mesta a poverených pracovníkov mesta Zlaté Moravce.
2)
Na konanie vo veciach miestneho poplatku sa vzťahuje zák. č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
3) Na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta Zlaté Moravce sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach dňa 15. 12. 2005.
4)
Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZNm č. 10/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Zlaté Moravce v plnom rozsahu.
5)
Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach.
6)
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom zverejnenia na úradnej tabuli mesta, t. j. 01. januára 2006.
Ing. Serafína Ostrihoňová v. r.
primátorka mesta
6
Príloha 1a)
OHLÁSENIE VZNIKU POPLATKOVEJ POVINNOSTI PRE FYZICKÉ OSOBY
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
meno, priezvisko, adresa poplatníka
Mesto Zlaté Moravce
Mestský úrad
Finančné oddelenie
Ul. 1. mája č. 2
953 01 Zlaté Moravce
Vec:
Ohlásenie poplatkovej povinnosti podľa zák. NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
V súlade so zák. NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zákonom stanovenej lehote do jedného mesiaca odo dňa vzniku (zániku) povinnosti platiť poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ako poplatník ohlasujem (nehodiace prečiarknuť):

vznik poplatkovej povinnosti

zánik poplatkovej povinnosti
POPLATNÍK:
Meno : ................................................
Priezvisko, titul : ................................................
Dátum narodenia : ................................................
Adresa trvalého pobytu : ................................................
Adresa prechodného pobytu : ................................................
I. Identifikačné údaje osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa uvedeného zákona (napr. viacero poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti):
1)
Meno : ................................................
Priezvisko, titul : ................................................
Dátum narodenia : ................................................
Adresa trvalého pobytu : ................................................
Adresa prechodného pobytu : ................................................
2)
Meno : ................................................
Priezvisko, titul : ................................................
Dátum narodenia : ................................................
Adresa trvalého pobytu : ................................................
Adresa prechodného pobytu : ................................................
7
3)
Meno : ................................................
Priezvisko, titul : ................................................
Dátum narodenia : ................................................
Adresa trvalého pobytu : ................................................
Adresa prechodného pobytu : ................................................
II. Doklady odôvodňujúce zníženie alebo odpustenie poplatku podľa článku 8 a článku 9 VZNm č. 6/2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:
1.
doklad o tom, že sa poplatník dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí (potvrdenie od zamestnávateľa alebo školy, s uvedením doby dĺžky zamestnania alebo štúdia, pracovné povolenie alebo potvrdenie o pobyte na území iného štátu. Poplatník doloží s dokladom aj jeho preklad do slovenského jazyka),
2.
doklad o tom, že poplatník neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať viac ako 90 dní nasledujúcich po sebe (potvrdenie od príslušnej obce, v ktorej sa zdržiava spolu s potvrdením o zaplatení poplatku, potvrdenie o dlhodobom pobyte v ústavoch zdravotníckej alebo sociálnej starostlivosti),
3.
potvrdenie obecného úradu o prechodnom pobyte v inom meste a úhrade poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v mieste prechodného pobytu,
4.
potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, detašované pracovisko Zlaté Moravce o stave hmotnej núdze jednotlivca resp. rodiny,
5.
potvrdenie o štúdiu na strednej alebo vysokej škole a o ubytovaní,
6.
fotokópia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím a preukázanie mesačného príjmu v prípade jednotlivca do 6.000,- Sk, v prípade dvojice do 10.000,- Sk
III. Ohlásenie poplatníka v prípade, ak zistil, že:
a)
jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia ako mu bola vyrubená
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b)
neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
V Zlatých Moravciach dňa ..........................
............................................
titul, meno priezvisko
a podpis poplatníka
8
Príloha 1b)
OHLÁSENIE VZNIKU POPLATKOVEJ POVINNOSTI PRE PRÁVNICKÉ OSOBY
Názov právnického subjektu
Titl.
Mestský úrad Zlaté Moravce
Finančné oddelenie
Ul. l. mája č. 2
953 01 Zlaté Moravce
Vec: Ohlásenie poplatkovej povinnosti podľa zákona SNR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
V súlade so zákonom NR-SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku v zákonom stanovenej lehote jedného mesiaca od vzniku / resp. zániku/ povinnosti platiť poplatok ako poplatník ohlasujem

vznik poplatkovej povinnosti

zánik poplatkovej povinnosti
PRÁVNICKÁ OSOBA:
Názov, obchodné meno : ...............................................................................
V zastúpení : ...............................................................................
Sídlo : ...............................................................................
Miesto podnikania : ...............................................................................
IČO : ...............................................................................
DIČ: : ...............................................................................
IČ pre DPH : ...............................................................................
Bankové spojenie : ...............................................................................
Číslo účtu : ...............................................................................
Registrácia : ...............................................................................
Kontaktná adresa, tel.č. : ...............................................................................
Poznámky: ........................................................
Podpis, pečiatka právnickej osoby
9
Príloha 2
D O H O D A
o podmienkach vývozu a skládkovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
I.
Zmluvné strany :
a/ Vývozca odpadov : TSm Zlaté Moravce
v zastúpení : Michalom Adamcom, riaditeľom
sídlo : Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce
IČO : 587168
DIČ : 2020411877
IČ pre DPH : SK 2020411877
Bankové spojenie : DEXIA Vráble
Číslo účtu : 2230102001/5600
Registrácia : Zriaďovacia listina
b/ Pôvodca odpadov : ....................................................................
v zastúpení : ....................................................................
sídlo : ....................................................................
IČO : ....................................................................
DIČ : ....................................................................
IČ pre DPH : ....................................................................
Bankové spojenie : ....................................................................
Registrácia : ....................................................................
uzatvárajú dohodu vývoze a skládkovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu za nasledovných podmienok:
II. Predmet dohody:
a/ Odvoz komunálneho a drobného stavebného odpadu
b/ Likvidácia odpadu na skládke
III. Doba plnenia:
a/ l x týždenne
b/ 2 x týždenne
c/ 1 x za 2 týždne /párne týždne/
IV. Cena :
Mesto Zlaté Moravce každý štvrťrok príslušného kalendárneho roka vystaví pre pôvodcu odpadov platobný výmer, z ktorého bude zrejmá cena predmetu plnenia za stanovené obdobie s termínom splatnosti 15 dní od doručenia platobného výmeru.
Cena predmetu plnenia bude závislá na počte vykonávaných odvozov a množstve vyvezeného odpadu.
10
Sadzba poplatku je zložená:
a) Vývoz odpadu
........... ks nádoba 110 lit. / l vývoz = 25,- Sk/vývoz
........... ks nádoba 1100 lit./ l vývoz = 131,- Sk/vývoz
b) Skládkovanie odpadu 400,- Sk/tona
nádoba 110 lit./52 vývozov x 0,025 t = 1,3 tony
nádoba 1100 lit./52 vývozov x 0,13 t = 6,8 tony
c) Poplatok za uloženie odpadu v zmysle zákona NR SR č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov
1. Zemina 5,-
2. Ostatný odpad /stavebný, drevený/ 50,-
3. Komunálny odpad /netriedený/ 100,-

vytriedená jedna zložka 90,-

vytriedené dve zložky 80,-

vytriedené tri zložky 70,-

vytriedené štyri zložky 60,-

vytriedených päť zložiek 50,-
4. Odpady č. 20 02 01 a 20 02 03
/odpad zo záhrad a cintorínov a biologicky rozložiteľný odpad/ 100,-
d) Účelová finančná rezerva na rekultiváciu skládky v zmysle § 22 ods. 4 zákona NR SR č.223/2001 Z. z . o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov = 165,- Sk/tona
Vývozca odpadu si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade zvýšenia vstupných nákladov v priebehu bežného roka.
V. Platnosť dohody :
Dohoda sa uzatvára na dobu určitú od .................. do................... s výpovednou lehotou 3 mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane a musí mať písomnú formu.
VI. Zmluvné podmienky:
1.
Pôvodca musí mať zbernú nádobu – kontajner označenú logom, alebo názvom firmy a cyklus vývozu v spolupráci s vývozcom musí byť farebne rozlíšený.
2.
Pôvodca sa zaväzuje trvalo vytvárať podmienky pre plnenie predmetu dohody.
3.
Pôvodca je povinný sústreďovať do vývozných nádob len komunálny odpad v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
4.
Pôvodca sa zaväzuje, že k nádobám na KO bude v deň vývozu umožnený riadny prístup zberovým vozidlám /v zime odhrnutý sneh a pod./
5.
Vývozca si vyhradzuje právo sporadicky vykonať fyzickú kontrolu obsahu zberných nádob za účelom zistenia prítomnosti nebezpečných odpadov.
11
6.
Vývozca si vyhradzuje právo odstúpiť od dohody, ak zistí že pôvodca sústreďuje medzi komunálny odpad aj iný odpad , ktorý nie je uznaný ako komunálny odpad v zmysle uvedenej vyhlášky.
VII. Záverečné ustanovenia :
1. Dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, každý má povahu originálu, pričom každá zo strán obdrží po jednom rovnopise.
2. Zmeny dohody môžu byť vykonané len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými stranami.
3. Vzťahy v dohode neupravené budú riešené v súlade so zákonom NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN mesta Zlaté Moravce č. ..........
4. Dohodu o vývoze a skládkovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v jednom vyhotovení je nutné doručiť na Mestský úrad Zlaté Moravce, Ul. l. mája č. 2, Zlaté Moravce, a v jednom vyhotovení na Technické služby mesta, Bernolákova č. 59, 953 01 Zlaté Moravce.
...................... dňa:............................... Zlaté Moravce dňa:...............................
.............................................................. ............................................................
pôvodca vývozca
12
Príloha 3)
PODKLADY K URČENIU SADZBY POPLATKU
PRE PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKATEĽOV
Vývoz 110 litrovej nádoby (25 kg) 25,- Sk/ 1 vývoz
Skládkovanie 400,- Sk/tona
Poplatok za uloženie odpadu:
1.
Zemina 5,- Sk
2.
Ostatný odpad/ stavebný , drevený / 50,- Sk
3.
Komunálny odpad / netriedený / 100,- Sk
- vytriedená jedna zložka 90,- Sk
- vytriedené dve zložky 80,- Sk
- vytriedené tri zložky 70,- Sk
- vytriedené štyri zložky 60,- Sk
- vytriedených päť zložiek 50,- Sk
4.
Odpady č. 200201 a 200203 100,- Sk
(odpad zo záhrad a cintorínov a biologicky rozložiteľný odpad)
Účelová finančná rezerva 165,- Sk/tona
Vývoz 1110 litrového kontajnera (130 kg) 131,- Sk/1 vývoz
Skládkovanie 400,- Sk/tona
Poplatok za uloženie odpadu:
5.
Zemina 5,- Sk
6.
Ostatný odpad/ stavebný , drevený / 50,- Sk
7.
Komunálny odpad / netriedený / 100,- Sk
- vytriedená jedna zložka 90,- Sk
- vytriedené dve zložky 80,- Sk
- vytriedené tri zložky 70,- Sk
- vytriedené štyri zložky 60,- Sk
- vytriedených päť zložiek 50,- Sk
8.
Odpady č. 200201 a 200203 100,- Sk
(odpad zo záhrad a cintorínov a biologicky rozložiteľný odpad)
Účelová finančná rezerva 165,- Sk/tona

Sms, e-mail služba

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka