Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN archív-všetky VZN

VZN archív-všetky VZN-kliknite pre zobrazenie

VZN digitálne mesto


 

VZN č. 5-2005 o dani z nehnuteľností účinné od 01.01.2006

Schválené: 15.12.2005

Vyhlásené: 16.12.2005

Účinnosť: 1.1.2006

Mesto Zlaté Moravce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona c. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, §
17ods. 2, 3, 4 a 6, § 20 ods. 3, § 21 ods. 2, § 103 zákona c. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
v y d á v a
V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E M E S T A
O D A N I Z N E H N U T E L N O S T Í
c. 5/2005
Ú V O D N É U S T A N O V E N I E
§ 1
(1) Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach podla § 11 ods. 4 písm. d) zákona c. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona
c. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady z a v á d z a s úcinnostou od 1. januára 2006 d a n z n e h n u t e l n o s t í .
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky urcovania a vyberania dane
z nehnutelností na území mesta Zlaté Moravce.
Cl. I
D A N Z P O Z E M K O V
§ 2
Sadzba dane
(1) Správca dane urcuje rocnú sadzbu dane z pozemkov takto:
a) orná pôda, chmelnice , vinice a ovocné sady
KÚ Zlaté Moravce vo výške 0,35 % zo základu dane,
KÚ Prílepy 0,40 % zo základu dane,
KÚ Honovce 0,40 % zo základu dane,
b) trvalé trávne porasty
KÚ Zlaté Moravce vo výške 0,50 % zo základu dane,
KÚ Prílepy 0,60 % zo základu dane,
KÚ Honovce 0,60 % zo základu dane,
c) záhrady 0,33 % zo základu dane,
d) lesné pozemky 0,25 % zo základu dane,
f) zastavané plochy a nádvoria 0,33 % zo základu dane,
g) stavebné pozemky 0,32 % zo základu dane,
h) ostatné pozemky 0,33 % zo základu dane.
Cl. II
D A N Z O S T A V I E B
§ 3
Sadzba dane
(1) Správca dane urcuje rocnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj zacatý m2 zastavanej plochy takto:
a/ 4,- Sk za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby,
b/ 4,- Sk za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané
na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo s výnimkou
stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu,
c/ 13,- Sk za stavby rekreacných a záhradkárskych chát a domcekov na individuálnu rekreáciu,
d/ 17,- Sk za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby urcené
alebo používané na tieto úcely postavené mimo bytových domov,
e/ 35,- Sk za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu
s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu,
f/ 55,- Sk za stavby na ostatnú podnikatelskú a zárobkovú cinnost, skladovanie a administratívu,
g/ 17,- Sk za ostatné stavby.
(2) Pri viacpodlažných stavbách správca dane urcuje príplatok za podlažie 3,- Sk za každé dalšie
nadzemné podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
(3) Správca dane na území casti obce Zlaté Moravce, ulica Do Kratín, Do Remanancií, Tehelná,
Martinský breh, Hájová, Vinicná, Dolné vinice, Mlynská, Nábrežie za majerom urcuje rocnú sadzbu
dane zo stavieb takto:
a/ 2,- Sk za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby,
b/ 8,- Sk za samostatne stojace garáže.
Uvedené stavby sa nachádzajú v casti mesta, v ktorej je znížená obcianska vybavenost (bez zásobenia
pitnou vodou z verejného vodovodu, kanalizácie a plynofikácie) a slúžia na bývanie obyvatelov
mesta.
Cl. III
D A N Z B Y T O V
§ 4
Sadzba dane
(1) Správca dane urcuje rocnú sadzbu dane z bytov vo výške 4,- Sk za každý aj zacatý m2
podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.
Cl. IV
§ 5
Oslobodenie od dane a zníženie dane
(1) Správca dane poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov takto:
a/ pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk.
(2) Správca dane poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb takto:
a/ stavby alebo ich casti slúžiace výhradne na vykonávanie náboženských obradov cirkví
a náboženských spolocností, stavby a ich casti slúžiace ako úradovne osôb, ktoré sú poverené
duchovnou správou cirkví a náboženských spolocností , ak ide o cirkvi a náboženské spolocnosti
registrované štátom.
(3) Správca dane poskytuje zníženie dane z pozemkov takto:
a/ 50 % z danovej povinnosti na pozemky vo vlastníctve obcanov v hmotnej núdzi,
b/ 50 % z danovej povinnosti na pozemky vo vlastníctve obcanov starších ako 70 rokov, ak tieto
pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.
(4) Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov takto:
a/ 50% z danovej povinnosti na stavby na bývanie a na byty vo vlastníctve obcanov v hmotnej núdzi
a vo vlastníctve prevažne alebo úplne bezvládnych obcanov, ktoré slúžia výhradne na ich trvalé
bývanie,
b/ 50 % z danovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve obcanov starších ako 70
rokov a vo vlastníctve držitelov preukazu obcana s tažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia
výhradne na ich trvalé bývanie,
c/ 50 % z danovej povinnosti na garáže vo vlastníctve obcanov starších ako 70 rokov vo vlastníctve
držitelov preukazu obcana s tažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia pre motorové vozidlo
používané na ich dopravu.
d/ 30 % z danovej povinnosti na stavby slúžiace školám a školským zariadeniam.
(4) Správca dane poskytne zníženie dane podla § 5 ods. 3 písm. b/ a ods. 4 písm. b/ a c/ obcanom,
ktorých mesacný príjem jednotlivca nepresiahne 6.000,- Sk a dvojice 10.000,- Sk. U tých obcanov,
ktorí majú nezaopatrené dieta, sa na každé nezaopatrené dieta odpocíta z celkového príjmu 4. 500,-
Sk.
(6) Doklady preukazujúce dôvody pre zníženie dane predloží danovník v termíne na podanie
danového priznania do 31. januára zdanovacieho obdobia.
Cl. V
§ 6
Vyrubovanie dane
Správca dane ustanovuje, že dan nižšiu ako 50 Sk nebude vyrubovat ani vyberat.
Cl. VI
§ 7
Platenie dane
(1) Správca dane urcuje platenie vyrubenej dane z nehnutelností fyzickej osobe nasledovne:
a/ ak rocná dan vyrubená fyzickej osobe nepresiahne 500,- Sk, je splatná naraz do 31. mája
bežného zdanovacieho obdobia,
b/ v ostatných prípadoch (nad 500,- Sk) je splatná v dvoch rovnakých splátkach , a to do 31. mája,
a do 30. septembra bežného zdanovacieho obdobia.
(2) Správca dane urcuje platenie vyrubenej dane z nehnutelností právnickej osobe nasledovne:
a/ ak rocná dan vyrubená právnickej osobe nepresiahne 5000,- Sk, je splatná naraz do 31. mája
bežného zdanovacieho obdobia,
b/ v ostatných prípadoch (nad 5000,- Sk) je splatná v štyroch rovnakých splátkach , a to do 31.
mája, do 31. júla, do 30. septembra a do 30. novembra bežného zdanovacieho obdobia.
(3) Dan možno zaplatit naraz aj vtedy ak je vyššia ako je uvedené v odseku 1 b/ a 2b/.
(4) Vlastník nehnutelnosti, ktorý v priebehu roka vydraží nehnutelnost, ktorá je
predmetom dane z nehnutelností, zaplatí pomernú cast rocnej dane zacínajúc mesiacom nasledujúcom
po dni, v ktorom nehnutelnost v dražbe nadobudol. Lehotu na zaplatenie dane a prípadné splátky urcí
správca dane v platobnom výmere.
Cl. VII
§ 8
Záverecné ustanovenia
(1) Dnom nadobudnutia úcinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce c. 8/2004 o dani z nehnutelností v plnom rozsahu.
(2) Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení
o dani z nehnutelností uznieslo dna 15.12.2005.
(3) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda úcinnost 15 dnom od zverejnenia na úradnej tabuli
mesta dnom 1. januára 2006.
V Zlatých Moravciach dna 16.12.2005
Ing. Serafína Ostrihonová, v. r.
primátorka mesta

Sms, e-mail služba

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka