Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN archív-všetky VZN

VZN archív-všetky VZN-kliknite pre zobrazenie

VZN digitálne mesto


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 3/1991 o organizačnom poriadku mestskej polície (v znení dodatku č. 1)

Schválené: 1.8.1991

Účinnosť: 14.8.1991

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 3/1991
o organizačnom poriadku mestskej polície
(v znení dodatku č. 1)
Mesto Zlaté Moravce podľa § 6 ods. 1 a §11 ods. 4 písm. g zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej
polícii v znení neskorších predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 3/1991
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 19, odstavec 1, zriaďuje dňom 1.8.1991
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach pre zabezpečenie vecí verejného poriadku
mesta MESTSKÚ POLÍCIU.
PRVÁ ČASŤ
§1
Základné ustanovenia
1. Organizačný poriadok je vypracovaný v súlade so zákonom č.564/1991 Zb.
o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.
2. Upravuje najmä organizačnú štruktúru Mestskej polície v Zlatých Moravciach (ďalej len
„MsP“), upravuje postavenie, pôsobnosť a úlohy MsP a určuje rámec základných
povinností jednotlivých pracovných pozícií, rozsah oprávnení riadiacich zamestnancov,
upravuje vzájomné vzťahy nadriadenosti a podriadenosti medzi jednotlivými pracovnými
úsekmi a pozíciami, ako aj vzťahy MsP k štátnym orgánom, organizáciám a orgánom
samosprávy.
3. Organizačný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov MsP.
4. Každý zamestnanec musí byť s organizačným poriadkom oboznámený.
Organizačný poriadok je prístupný každému zamestnancovi MsP.
DRUHÁ ČASŤ
Postavenie, pôsobnosť, úlohy MsP a spolupráca MsP s inými orgánmi
§ 2
Postavenie MsP
1. MsP je poriadkový útvar mesta Zlaté Moravce pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských
vecí verejného poriadku, ochrane majetku obce a občanov, ochrane životného prostredia v
meste a plnení ďalších úloh vyplývajúcich zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení
neskorších predpisov(ďalej len „zákona o obecnej polícii“), všeobecne záväzných
nariadení mesta (ďalej len „VZN“), uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí
primátora.
2. Mestskú políciu tvoria príslušníci MsP, ktorí sú zamestnancami mesta. Príslušníci MsP
(policajti) majú pri plnení úloh postavenie verejného činiteľa.
3. Činnosť mestskej polície riadi jej náčelník, ktorého na návrh primátora vymenúva a
odvoláva mestské zastupiteľstvo.
4. Mestský úrad vykonáva vo vzťahu k MsP personálnu, mzdovú a účtovnú agendu na
základe podkladov vypracovaných náčelníkom MsP.
2
§ 3
Pôsobnosť MsP
1. Pôsobnosť mestskej polície je daná územím mesta Zlaté Moravce, jeho mestských častí a
obcami patriacimi do okresu Zlaté Moravce, s ktorými má mesto Zlaté Moravce
uzatvorenú zmluvu o spolupráci s mestskou políciou.
2. Vecná pôsobnosť MsP je daná platnou právnou úpravou SR.
§ 4
Úlohy MsP
1. MsP plní základné úlohy vyplývajúce zo zákona o obecnej polícii v znení neskorších
predpisov v súlade so organizačným poriadkom MsP.
2. Mestská polícia najmä sleduje, preveruje, zisťuje a kontroluje:
a) na úseku ochrany verejného poriadku najmä:
- čistotu a poriadok na uliciach a iných verejných priestranstvách, vo verejne prístupných
objektoch,
- či sa nepoškodzujú a neznečisťujú mestské komunikácie, verejné priestranstvá, verejná
zeleň a parky,
- či sa nepoškodzujú verejnoprospešné zariadenia,
- či sa nepoškodzujú prvky drobnej mestskej architektúry, informačné a reklamné tabule
alebo dopravné značenia ,
- či sa nepoškodzujú alebo neoprávnene nevylepujú plagáty, reklamy, rôzne oznámenia,
- dodržiavanie trhového poriadku a predajnej doby v obchodoch a reštauračných
zariadeniach,
- či sa v reštauračných a iných podobných zariadeniach, a v obchodnej sieti dodržiava zákaz
podávania alkoholických nápojov mladistvým, vodičom motorových vozidiel a
podnapitým osobám ,
- vykonáva kontrolu zákazu predaja tabakových výrobkov osobám mladších ako 18 rokov
na predajných miestach,
- či sa nepoškodzujú národné kultúrne pamiatky a pamätihodnosti mesta,
- dozerá na to, či právnické a fyzické osoby majú predpísané povolenie na osobitné
užívanie mestských komunikácii /prekopávky/ alebo povolenie na záber /užívanie/
verejného priestranstva napr. na skladovanie materiálov, a pod.,
- či sa nepoškodzujú alebo neoprávnene neodstraňujú dopravné značky na miestnych
komunikáciách, označenie ulíc a domov,
- zabezpečuje udržiavanie verejného poriadku na verejných zhromaždeniach na území
mesta a spolupracuje s orgánmi policajného zboru v tejto oblasti,
- kontroluje, či sa neoprávnene neusporadúvajú verejné kultúrne podujatia, verejné
telovýchovné, športové a turistické podujatia a či sú dodržiavané podmienky stanovené v
oznámení,
- kontroluje, či sú dodržiavané protipožiarne, hygienické a ďalšie predpisy pri organizovaní
verejných kultúrnych podujatí, verejných telovýchovných, športových a turistické
podujatí.
b) na úseku ochrany životného prostredia najmä:
- dohliada na dodržiavanie poriadku, čistoty a podmienok predaja na určených trhových
miestach,
- dohliada, aby sa ambulantný predaj vykonával len na miestach na to vyhradených,
3
- kontroluje čistotu chodníkov aj ciest pred obytnými budovami, obchodmi, na verejných
priestranstvách a dbá, aby boli vykonané účinné opatrenia v súlade s platnými právnymi
prepismi vrátane všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce,
- kontroluje, či právnické osoby alebo fyzické osoby dodržiavajú právne predpisy na úseku
nakladania s odpadmi na území mesta,
- kontroluje dodržiavanie právnych predpisov na úseku ochrany drevín a ochrany ovzdušia,
- kontroluje dodržiavanie čistoty v okolí vodných tokov a zdrojov pitnej vody,
- upozorňuje primátora mesta na zistené nedostatky pri udržiavaní čistoty v meste.
c) na úseku dopravy najmä :
zisťuje, prejednáva a objasňuje priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
stanovené zákonom o obecnej polícii.
3. MsP pôsobí na úseku ochrany verejného poriadku za účelom predchádzania páchania
priestupkov najmä tým, že:
- vykonáva sústavný dozor, najmä pochôdzkovú (pešiu) a hliadkovú službu na verejných
priestranstvách, miestnych komunikáciách a v ostatných verejne prístupných objektoch,
- výchovne pôsobí na občanov, aby dodržiavali verejný poriadok a zásady občianskeho
spolunažívania,
- predkladá návrhy a podnety orgánom samosprávy mesta na odstránenie príčin vedúcich k
porušovaniu verejného poriadku alebo na zlepšenie úrovne jeho ochrany.
4. MsP sa pri plnení úloh podieľa na záchranných prácach v prípade vzniku živelných
pohrôm a iných mimoriadnych udalostí na území mesta.
5. MsP vykonáva monitoring formou kamerového monitorovacieho systému a plní úlohy
z toho vyplývajúce.
6. MsP vykonáva kontroly zamerané na dodržiavanie zákazov v zmysle zákona č. 219/1996
Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a zriaďovaní a prevádzke
protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov za účelom preukázania
priestupku na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami.
7. MsP prejednáva aj iné priestupky na základe poverenia primátorom mesta.
§ 5
Spolupráca MsP s inými orgánmi a organizáciami
MsP spolupracuje pri plnení svojich úloh s inými orgánmi a organizáciami v zmysle
platných právnych noriem.
TRETIA ČASŤ
Príslušníci MsP, ich povinnosti a oprávnenia
§ 6
Príslušník MsP
1. Pracovnoprávny vzťah príslušníka MsP je upravený pracovnou zmluvou medzi mestom
Zlaté Moravce v zastúpení primátorom a príslušníkom MsP.
2. Príslušníci MsP majú pri plnení úloh postavenie verejného činiteľa.
§ 7
Povinnosti a oprávnenia príslušníkov MsP
1. MsP sa vo svojej činnosti riadi zákonom o obecnej polícii, organizačným a pracovným
poriadkom MsP.
4
2. Práva a povinnosti príslušníkov MsP sú stanovené v zákone o obecnej polícii.
ŠTRVTÁ ČASŤ
Organizácia, riadenie a zameranie činností MsP
§ 8
Organizácia MsP
1. Organizačná štruktúra MsP Zlaté Moravce sa delí na dve hlavné zložky:
a) riadiaco – administratívna – ide o systém činností vzťahujúci sa na riadiacoadministratívnu
zložku, ktorý je zameraný na riadenie výkonnej- činnej služby,
evidencie policajných záznamov, objasňovanie priestupkov, spracovanie správ
o činnosti a štatistických ukazovateľov a administratívne úkony. Riadiacoadministratívnu
činnosť vykonávajú náčelník MsP a v jeho neprítomnosti zástupca
náčelníka MsP alebo náčelníkom poverený príslušník.
b) výkonná - činná služba- je uskutočňovaná všetkými príslušníkmi MsP v jednotlivých
zmenách a je vykonávaná najmä prostredníctvom hliadkovej, zásahovej a kriminálnopreventívnej
činnosti.
2. Hliadková činnosť MsP je vykonávaná pešo alebo motorizovane resp. bicyklom tak, aby
policajný výkon bol efektívny a zaručoval predchádzanie páchaniu protispoločenskej
činnosti (prevencia).
3. Zásahová činnosť MsP je vykonávaná príslušníkmi MsP v prípade zistenia, príp.
podozrenia zo spáchania priestupku alebo trestného činu na základe oznámenia, prípadne
vlastného zistenia.
4. Kriminálno-preventívna činnosť MsP je vykonávanie osvety a výchovy verejnosti a iných
činností najmä príprava a realizácia kriminálno-preventívnych programov v záujme
predchádzania kriminalite v meste.
§ 9
Organizačná štruktúra MsP
1. Organizačná štruktúra MsP Zlaté Moravce je nasledovná:
a/ náčelník MsP
b/ stály zástupca náčelníka MsP – poverený zastupovaním náčelníka MsP v prípade jeho
neprítomnosti
c/ príslušník MsP - veliteľ hliadky,
- člen hliadky,
- kadet.
d/ operátor na bezpečnostnom monitorovacom kamerovom systéme- nie je príslušníkom
MsP.
§10
Náčelník MsP
1. Náčelník MsP koordinuje, riadi a zodpovedá za činnosť MsP. Za svoju činnosť zodpovedá
primátorovi mesta.
2. Plní základné úlohy náčelníka v zmysle zákona o obecnej polícii :
- organizuje prácu zamestnancov mestskej polície,
5
- podáva primátorovi mesta správy o situácii na úseku mestských vecí verejného
poriadku a o výsledkoch činnosti mestskej polície, o závažných udalostiach ho
vyrozumie okamžite,
- spolupracuje s riaditeľom príslušného útvaru Policajného zboru, orgánmi štátnej
zdravotníckej správy, orgánmi ochrany životného prostredia a inými orgánmi,
- predkladá primátorovi požiadavky na zabezpečenie činnosti MsP a zodpovedá za
hospodárne využívanie zverených prostriedkov,
- zabezpečuje odborný výcvik a školenie zamestnancov MsP,
- podáva primátorovi návrhy súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi zamestnancov
MsP,
- plní ďalšie úlohy podľa pokynov primátora.
3. Náčelník MsP plní i ďalšie úlohy:
- zúčastňuje sa zasadnutí mestského zastupiteľstva (ďalej ako „MsZ“) a na zasadnutí
príslušných komisií sa zúčastňuje na základe ich požiadaviek,
- predkladá primátorovi návrhy interných predpisov, v rámci svojej riadiacej činnosti
vydáva príkazné listy,
- podľa požiadaviek MsZ vypracúva správy o činnosti MsP.

§11
Stály zástupca náčelníka MsP
1. Stály zástupca náčelníka je podriadený náčelníkovi MsP, plní úlohy mestskej polície
podľa zákona o obecnej polícii v platnom znení. Počas neprítomnosti náčelníka MsP ho
zastupuje v plnom rozsahu, okrem návrhov súvisiacich s pracovnoprávnymi vzťahmi
zamestnancov.
2. Stály zástupca náčelníka plní nasledovné úlohy:
- kontroluje dokumentáciu týkajúcu sa výkonu služby, dáva pokyny na riešenie
zistených nedostatkov,
- podľa potrieb určuje a koordinuje výkon služieb, na základe zistených nedostatkov
predkladá náčelníkovi návrh na riešenie,
- kontroluje stav materiálno - technického zabezpečenia výkonu služby, dáva pokyny na
jeho zabezpečenie, výdaj, prípadne odstránenie zistených nedostatkov,
- zabezpečuje údržbu priestorov a materiálu MsP,
- zabezpečuje školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v oblasti ochrany
práce spolupracuje s odborovou organizáciou a ďalšími subjektmi pri plánovaní
a vykonávaní opatrení,
- pripravuje návrhy smerníc a príslušných usmernení,
- zabezpečuje ochranu osobných údajov z kamerového systému v zmysle platných
právnych predpisov,
- komplexne zabezpečuje činnosť kamerového systému vrátane jeho rozširovania,
- plánuje služby a vyhotovuje rozpis služieb príslušníkov MsP,
- predkladá náčelníkovi písomný návrh na výšku osobných príplatkov a odmien
podriadených v zmysle organizačnej štruktúry,
- písomne predkladá náčelníkovi návrhy na riešenie podriadených zamestnancov
v prípade porušenia pracovnej disciplíny,
- prešetruje sťažnosti občanov, zabezpečuje vyhotovenie zápisníc z prešetrenia
a písomných odpovedí občanom,
- vypracováva a predkladá náčelníkovi MsP organizačné pokyny na vykonanie
preventívno-bezpečnostných, represívno-bezpečnostných akcií poriadkového útvaru
6
MsP (samostatných; v súčinnosti s Policajným zborom; v súčinnosti s ostatnými
spolupracujúcimi orgánmi),
- podľa pokynov nadriadených plní ďalšie úlohy uložené v súlade s dohodnutým
druhom práce.
§12
Príslušníci MsP
1. Príslušníci MsP sú podriadení náčelníkovi MsP a stálemu zástupcovi náčelníka MsP,
plnia úlohy mestskej polície podľa zákona o obecnej polícii v platnom znení a podľa tohto
VZN.
2. Veliteľom hliadky je služobne starší príslušník MsP, ak nie je náčelníkom MsP stanovené
inak, pričom plní tieto úlohy:
- vykonáva inštruktáž hliadky
- preberá služobné zbrane uložené v trezore od predchádzajúceho veliteľa hliadky,
- odovzdáva služobné zbrane uložené v trezore nasledujúcemu veliteľovi hliadky,
- riadi a koordinuje činnosť hliadky počas služby; zodpovedá za riadny výkon služby,
disciplínu a poriadok v hliadke,
- zodpovedá za preberanie a odovzdávanie motorového vozidla (čistota vozidla,
technický stav),
- preberá odkazy od predošlého veliteľa hliadky na zabezpečenie činnosti svojej zmeny,
- zodpovedá za ustrojenosť hliadky,
- plní všetky povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a plní príkazy nadriadených,
- v službe je nadriadený všetkým príslušníkom prideleným do hliadky,
- zodpovedá za policajnú agendu a zápisy v priebehu výkonu služby,
- mimoriadne udalosti hlási neodkladne náčelníkovi MsP.
3. Člen hliadky je príslušník MsP, pričom plní nasledovné úlohy:
- v hliadke je podriadený veliteľovi hliadky,
- vykonáva riadny výkon hliadkovej služby v pešej hliadke, cyklohliadke prípadne
motohliadke podľa pokynov veliteľa hliadky,
- stará sa o zverené hodnoty a manipuláciu s nimi, dbá o hospodárne využívanie
zverených výstrojných a výzbrojných súčiastok,
- ukladá výstrojné a výzbrojné súčiastky a veci osobnej potreby na miesta na to určené
a riadne ich zabezpečuje proti odcudzeniu a poškodeniu,
- upozorňuje svojich nadriadených na závady sťažujúce výkon služby,
- v službe na verejnosti je vždy riadne ustrojený a upravený, na verejnosti sa vyvaruje
výrokov a poznámok, ktoré môžu poškodiť dobré menu samotnej MsP ako aj mesta,
- dbá o čistotu rovnošaty a udržiava ju v dobrom stave,
- vedie svoju riadnu evidenciu súvisiacu s výkonom služby.
4. Veliteľ hliadky a člen hliadky plnia aj ďalšie úlohy, a to najmä:
- vykonáva hliadkovú činnosť, zabezpečuje výjazdy spojené s kamerovým systémom a
plní úlohy mestskej polície podľa zákona o obecnej polícii v platnom znení,
- vedie evidenciu v knihe výdaja materiálu, o výdaji a prevzatí zbrane, streliva vykoná
záznam v ich evidencii,
- v pridelenom mieste, určeným spôsobom (motohliadka, cyklohliadka, pochôdzková
činnosť) prioritne plní úlohy stanovené svojimi nadriadenými,
- poskytuje informácie občanom v zmysle platných predpisov,
- eviduje sťažnosti a podnety občanov v knihe oznámení,
- vykonáva objasňovanie priestupkov, ktoré nedoriešil na mieste,
- vypracováva správy o výsledku objasňovania priestupkov a predkladá ich
príslušnému správnemu orgánu,
7
- zabezpečuje vykonanie zmien v knihe evidencie priestupkov,
- spolupracuje so správnymi orgánmi príslušnými prejednávať priestupky, ktoré
objasňuje MsP,
- z ukončenej služby je povinný bezodkladne vypracovať hlásenie o službe a toto
odovzdať na určené miesto,
- informuje náčelníka MsP a stáleho zástupcu náčelníka MsP o splnených úlohách a
zabezpečuje požiadavky na informácie z informačnej siete zamestnávateľa (evidencia
obyvateľstva, evidencia psov a pod.),
- v pridelenej mestskej časti tzv. okrsok, počas služby rieši špecifické problémy okrsku,
a to najmä:
- zabezpečuje kontakt na poslancov MsZ a informuje ich z hľadiska jeho činnosti
o situácii na pridelenom okrsku,
- komunikuje v pridelenom okrsku s občanmi, správcami budov, riaditeľmi škôl
a iných zariadení s cieľom riešiť ich špecifické problémy,
- eviduje nedostatky zistené v okrsku hliadkami MsP a nahlásené občanmi,
- prednostne si preberá a rieši sťažnosti občanov spadajúce do miesta jeho okrsku.

§13
Kadeti
1. Kadeti sú zamestnanci mesta, ktorí po prijatí do radov MsP (za príslušníka mestskej
polície) nespĺňajú osobitný kvalifikačný predpoklad, t.j. odbornú spôsobilosť príslušníka
mestskej polície.
2. Odo dňa prijatia do zamestnania do doby ukončenia odbornej prípravy úspešným
vykonaním skúšky a vydaním osvedčenia odbornej spôsobilosti podliehajú kadeti MsP
organizačne pod vedenie náčelníka MsP, ktorý vykonáva hodnotenie a usmernenie ich
činnosti počas uvedenej doby.
3. Počas tejto doby vykonávajú hliadkovú činnosť v občianskom odeve s nasadenou
reflexnou vestou s označením „Mestská polícia.“
4. V hliadkovej činnosti nemajú oprávnenia príslušníkov MsP, nie sú vyzbrojení zbraňou
a donucovacími prostriedkami, nemajú k dispozícii pokutové bloky.
5. Podľa pokynov nadriadených plní ďalšie úlohy uložené v súlade s dohodnutým druhom
práce.
§14
Operátor na bezpečnostnom monitorovacom kamerovom systéme
1. Operátor na bezpečnostnom monitorovacom kamerovom systéme (ďalej ako „operátor
BMSK“) je podriadený náčelníkovi MsP a stálemu zástupcovi náčelníka MsP,
2. Prevádzka BMKS je spravidla zabezpečená operátormi BMKS v rámci projektu
chráneného pracoviska.
3. Operátor BMKS je povinný najmä:
- sledovať monitorovaný priestor a v prípade podozrivej udalosti nasmerovať k nej
kameru,
- oznámiť hliadke zistené udalosti z BMKS a zaznamenať ich do Knihy udalostí
kamerového systému (ďalej len „Kniha“),
- zaznamenať do Knihy čas a miesto výnimočných udalostí,
- zaznamenať do Knihy zistené nedostatky,
4. V prípade potreby:
- prijíma a prepája telefonické hovory,
8
- otvára a zatvára dvere vedúce do priestorov MsP,
5. Podľa pokynov nadriadených plní ďalšie úlohy uložené v súlade s dohodnutým druhom
práce.“
§ 15
Účinnosť VZN
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 14. augusta 1991.
Dodatok č. 1 k VZN bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Zlaté Moravce dňa
26.4.2012 a nadobudol účinnosť 12.5.2012.
Ing. Peter Orban, v.r.
primátor mesta Zlaté Moravce

Sms, e-mail služba

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka