Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN archív-všetky VZN

VZN archív-všetky VZN-kliknite pre zobrazenie

VZN digitálne mesto


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 2/1996 o spoplatnení parkovania

Účinnosť: 15.5.1996

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce
č. 1996
o spoplatnení parkovania
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na základe § 6 a § II ods. 3 písm. g zákona 369/90
Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov /úplné znenie vyhlásené pod .
481/92 Zb.!, sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení o spoplatnení parkovania:
§l
Úvodné ustanovenia
1. Prevádzkovateľom spoplatnených parkovísk je Mesto Zlaté Moravce, ktoré môže poveriť touto
činnosťou iný subjekt.
2. Spoplatnené parkovanie upravuje státie (1) motorových vozidiel s výnimkou bicyklov s
pomocným motorčekom (ďalej len II vozidlo ") na parkoviskách, na pozemných komunikáciách
a ostatných verejných priestranstvách vo vymedzených komunikáciách.
3. Komunikáciami a plochami so spoplatneným parkovaním sa rozumejú tieto :
- ul. Župná
- Nám. A. Hlinku
Tieto spoplatnené parkoviská musia byť označené nasledovným dopravným značením:
D 11 a parkovisko
D 11 b parkovisko /kolmé alebo šikmé státie/
D 11 c parkovisko /pozdÍžne státie/
D 12 vyhradené parkovisko
V 10 a státie /pozdÍž okraja cesty/
V lOb státie /kolmo na okraji cesty/
Toto dopravné značenie musí byť doplnené o nasledovné dodatkové tabule:
- platené parkovanie
- prevádzkový poriadok plateného parkoviska
. Za státie vozidla na spoplatnených miestnych komunikáciách, na parkovacom pruhu,v páse , ,
pozdlž miestnej komunikácie a ostatnom verejnom priestranstve uvedené v § 1 v ods. 2 sa platí
poplatok nasledovne:
Na parkoviskách popísaných v § 2, tzv. označených parkovacou kartou vo výške 10,- Sk za 2
hodiny na jedno osobné, vozidlo a 20,- Sk za 2 hodiny za jedno nákladné vozidlo.
§2
Státie vozidiel na verejných parkoviskách
s použitím parkovacích kariet
1. Státie vozidiel na verejných parkoviskách s použitím parkovacích kariet sa riadi prevádzkovým
poriadkom, ktorý tvorí prílohu Č. l tohto všeobecne záväzného nariadenia.
2. Prevádzkový poriadok musí byť na parkovisku zverejnený na viditeľnom mieste a musí
obsahovať :
a) názov prevádzkovateľa
b) vymedzenie doby organizovanej prevádzky parkoviska
c) poplatky za parkovanie
d) práva a povinnosti užívateľa
3. Prevádzkovateľ je povinný :
- udržiavať plochy spoplatnených parkovísk v čistote,
- obnovovať vodorovné dopravné značenie,
- udržiavať zvislé dopravné značenie,
- zabezpečiť distribúciu parkovacích kariet.
2
4. Dokladom o zaplatení poplatku za parkovanie podľa § l, ods. 3, písm. a je parkovacia karta,
ktorú je vodič povinný umiestniť za predné sklo na iditeľné miesto takým spôsobom, aby
kontrolované údaje na parkovacej karte boli viditeľné kontrolnému orgánu.
5. Státie vozidla mimo vymedzenú dobu, ktorá je uvedená v prevádzkovom poriadku, sa
nespoplatňuje.
§3
Státie vozidla na ostatných parkoviskách
Státie vozidla na ostatných parkoviskách, pozemných komunikáciách a ostatných verejných
plochách sa riadi Všeobecne záväznným nariadením . 1/1996 o parkovaní a státí vozidiel na
pozemných komunikáciách a ostatných verejných plochách s dopravným značením v zmysle
vyhlášky č. 99/89 Zb. o pravidlách cestnej premávky.
§4
Spoločné ustanovenia
1. Vodič vozidla je povinný na spoplatnenom parkovisku, parkovacom pruhu, páse amom
spoplatnenom verejnom priestranstve riadiť sa parkovacím poriadkom.
2. Týmto nariadením nie je dotknuté právo udeliť výnimku z ustanovenia tohto nariadenia
príslušným orgánom podľa osobitných predpisov (2).
3. A. Občania, ktorí majú trvalý pobyt v zóne so spoplatneným parkovaním a vlastnia motorové
vozidlo, si môžu zakúpiť parkovaciu kartu v hodnote 300,- Sk/rok. Túto kartu vydáva na základe
poverenia primátora Mesta Zlaté Moravce, oddelenie pre výstavbu, ÚP a ŽP. Parkovacia karta
nahradzuje priame spoplatnenie vo vyznačenej zóne.
Poznámka: /2/ § 68 vyhlášky . 99/1989 o pravidlách cestnej premávky
B. Fyzické a právnické osoby majú možnosť si zakúpiť voľnú parkovaciu kartu v hodnote
2.500,- Sk/rok Ipríloha . 2/, voľnú parkovaciu kartu v hodnote 650,- SK/štvrt'rok Ipríloha . 3/,
voľnú parkovaciu kartu v hodnote 225,- Sk Imesiac Ipríloha č. 4/. Voľnú parkovaciu kartu vydáva
na základe poverenia primátora Mesta Zlaté Moravce, oddelenie pre výstavbu, ÚP a ŽP a to pre
konkrétne motorové vozidlo IŠPZ/. Voľná parkovacia karta umožňuje jej držiteľovi krátkodobo
parkovať vo všetkých zónach parkovania na území mesta.
c. Sociálne zariadenia, zložky ministerstva obrany, školské zariadenia majú možnosť
zakúpenia parkovacej karty so zľavou v hodnote 1.000,- Sk/rok Ipríloha . 6/. Parkovaciu kartu so
zľavou vydáva oddelenie pre výstavbu, ÚP a ŽP v Zlatých Moravciach, na základe poverenia
primátora mesta. Karta sa vydáva na konkrétne motorové vozidlo IŠPZ/. Parkovacia karta so
zľavou umožňuje jej držiteľovi krátkodobo parkovať po dobu 2 hodín, pričom vozidlo musí byt'
opatrené parkovacími hodinami, na ktorých bude vyznačený príchod na miesto parkovania.
Parkovacia krata platí vo všetkých spoplatnených zónach parkovania na území Mesta Zlaté
Moravce, pričom pre vydanie karty musí žiadateľ doložiť opodstatnenosť parkovania v
spoplatnenej zóne.
4. Vodiči vozidiel s označením 01 a 02 a vozidlá, na ktoré sa vzťahuje výnimka v zmysle
vyhlášky č. 99/89 Zb. o pravidlách cestnej premávky, majú právo parkovať na všetkých mestských
parkoviskách bezplatne.
5. Primátor mesta, poslanci Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach a pracovníci mesta
majú právo na spoplatnenom parkovisku parkovať bezplatne, pričom označia vozidlá parkovacou
3
kartou, ktorú vydáva na základe poverenia primátora Mesta Zlaté Moravce, oddelenie pre výstavbu,
ÚP aŽP.
Primátor mesta má právomoc vydať v odôvodnených prípadoch voľnú parkovaciu kartu.
§5
Kontrolná činnosť
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto Všeobecne záväzného nariadenia Mestského
zastupiteľstva vykonávajú pracovníci mestskej polície, pracovníci oddelenia pre výstavbu, ÚP a ŽP
Mestského úradu v Zlatých Moravciach, poslanci Mestského zastupiteľstva a Príslušníci
Policajného zboru, hlavný kontrolór mesta.
§6
Sankcie
1. Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie, dopúšťa sa priestupku v zmysle zák. Č. 372/90 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Právnickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie, môže primátor Mesta Zlaté Moravce uložiť
pokutu do výšky 100.000,- Sk v zmysle § l3a Zákona Č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov.
§7
Záverečné ustanovenie
1. Toto všeobecne zavazné nariadenie Č. 2/1996 o spoplatnení parkovania bolo schválené
Mestským zastupiteľstvom v Zlatých Moravciach 30. 4. 1996 a nadobúda účinnosť 15-tým dňom
od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mestského úradu v Zlatých Moravicach.
2. Nedeliteľnou súčasťou tohoto Všeobecne záväzného nariadenia sú prílohy:
Č. 1 prevádzkový poriadok plateného parkoviska s parkovacou kartou
. 2 voľná parkovacia karta č.
č. 3 voľná prakovacia karta mesačná .
Č. 4 voľná parkovacia karta štvrťročná Č.
Č. 5 zlatá parkovacia karta .
Č. 6 parkovacia karta zo zľavou .
4. Toto VZNm bolo novelizované v §l ods. 4 na 7. zasadnutí MZ v Zlatých Moravciach dňa
30. 11. 1999 s účinnosťou od 1. januára 2000.
JUDr. Helena R o z bor o v á v.r.
prednostka MsÚ
MESTO ZLATÉ MORAVCE
Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta
bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta
od .. . . !Jf. c. . do {j :r ~S[, a nadobudlo účinnost dň~ " : ~.t:i : ~{ r
Ing. Peter O r ban v. r.
primátor mesta
4
Novelizácia Č. 1
Všeobecne záväzného nariadenia
č.2/96
o spoplatnení parkovania
schválená dňa 12.12. 1996 na 13. zasadnutí
MZ v Zlatých Moravciach.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/1996 o spoplatnení parkovania sa mení takto :
- vypúšťa sa v § 4, ods. 3, bod c,
- dopÍňa sa v § 4, ods. 5 druhá veta:
Primátor mesta má právomoc vydať v odôvodnených prípadoch voľnú parkovaciu kartu.
Odôvodnenie:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/1996 riešilo v § 4, ods. 3, bod c vydávanie tzv. zlatých
parkovacích kariet, ktoré boli spojené s vyhradením parkovacieho miesta. V praxi sa ukázala
realizácia tohto ustanovenia ako veľmi problematická, preto ju mestská rada pozastavila. Ďalej sa
vyskytli vážne prípady na vydanie voľných parkovacích kariet, ktoré VZNm nepokrýva (vozidlá
Domu opatrovateľskej služby, sanitky apod.)
V Zlatých Moravciach dňa 12. 12. 1996
Ing. Peter Or ban v.r.
primátor mesta
5
Novelizácia č. 2
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce
č.2/1996
o spoplatnení parkovania
§1
Úvodné ustanovenia
4. Za státie vozidla na spoplatných miestnych komunikáciách , na parkovacom pruhu, páse
pozdÍž miestnej komunikácie a ostatnom verejnom priestranstve uvedené v § 1 odst. 2, sa platí
poplatok nasledovne:
Na parkoviskách popísaných v § 2, tzn. označených parkovacou kartou vo výške 10,-- Sk
za 2 hodiny na jedno osobné vozidlo a 20, - Sk za 2 hodiny na jedno nákladné auto.
Pôvodné znenie § 1 odst. 4 ." Za státie vozidla na spoplatnených miestnych komunikáciách, na
parkovacom pruhu, páse pozdÍž miestnej komunikácie a ostatnom verejnom priestranstve uvedené
v § 1, odst 2 sa platí poplatok nasledovne:
Na parkoviskách popísaných v § 2 tzn. označených parkovacou kartou vo výške 5, - Sk za 2
hodiny na jedno osobné vozidlo a 20, - Sk za 2 hodiny na jedno nákladné vozidlo.
Odôvodnenie: Novelizovať VZNm č. 2/1996 o spoplatnení parkovania bolo potrebné z dôvodu
zvýšenia nákladov na tlač a distribúciu lístkov. Uvedená zmena VZNm Č. 2/1996 bola prejednaná
v komisii dopravy a správy mestských komunikácií dňa 7. 9. 1999, pričom komisia doporučila
uvedený návrh.
Novelizácia č. 2 VZNm č. 2/1996 bola schválená na 7. zasadnutí MZ v Zlatých Moravciach
dňa 30. 11. 1999.
Ing. Milan S K Y V A v. r.
primátor mesta

Sms, e-mail služba

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka