Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN archív-všetky VZN

VZN archív-všetky VZN-kliknite pre zobrazenie

VZN digitálne mesto


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Č.5/1995 prevode vlastníctva ,bytov a nebytových priestorov v bytových domoch v meste- Zlaté Moravce

Schválené: 18.12.1995

Vyhlásené: 19.2.1995

Účinnosť: 2.1.1996

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Č.5/1995 o
prevode vlastníctva ,bytov a nebytových priestorov
v bytových domoch v meste Zlaté Moravce

Prijaté dňa : 18. 12. 1995
Právoplatnosť nadobudlo dňa: 2. 1. 1996
Novelizácie prijaté dňa : 30. 5. 1997
8. 12. 1998, pod . uznesenia II.!8
16. 12. 1999, pod . uznesenia II.!7

2
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach podľa § 6, odst. 1, zákona SNR č.
481/92 Zb. o obecnom zriadení a v súlade so zákonom NR SR . 182/1993 Z. z. o vlastníctve
bytov
a nebytových priestorov v znení zmien a doplnkov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.
§1
Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na byty a nebytové priestory tak, ako
ich vymedzuje zákon NR SR číslo 182/1993 Z. z. v znení zmien a doplnkov lďalej len zákon!
ktoré sú vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce.
§2
Mesto môže previesť vlastníctvo bytu na:
a) doterajšieho nájomníka, ak si plní povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy o platení
úhrad za užívanie bytu,
b) inú osobu, ak súd privolil k výpovedi z nájmu bytu nájomníka a táto osoba poskytne
nájomcovi bytovú náhradu.
Mesto je povinné s nájomcom bytu uzavrieť zmluvu o prevode vlastníctva bytu podľa
zákona Č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, v dome, v ktorom požiada
o prevod vlastníctva najmenej 50% nájomcov bytov.
§3
Mesto môže previesť vlastníctvo nebytového priestoru na žiadateľa v tomto poradí:
aj nájomncovi tohto nebytového priestoru, ak dodržiava podmienky nájomnej zmluvy o
úhradách za užívanie nebytového priestoru,
bi vlastníkom a nájomcom bytov a ostatných priestorov v dome podľa poradia podanie
žiadosti,
cl ďaľšÍm fYzickým a právnickým osobám len so súhla som spoločenstva, ak toto nevzniklo,
tak iba so súhlasom nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov v dome, nebytových priestorov a
nájomcov bytov.
§4
Prevod vlastníctva bytov v jednotlivých domoch sa uskutoční podľa § 29a zákona v
časovej koordinácii s prihliadnutím na splnenie podmienky väčšinového počtu záujmu o
odkúpenie bytov v príslušnom dome.
3
§5
11 Žiadosť o prevod vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru, podáva žiadateľ správcovi
bytového fondu- Službyt, m. p. Zlaté Moravce, ktorý pripravuje podklady vyplývajúce zo
zákona o odpredaji bytov k prevodu za podmienok vymedzených v tomto všeobecne
záväznom nariadení a v zákone a na základe nich pripravi návrh zmluvy o prevode vlastníctva
bytu alebo nebytového priestoru.
21 Zmluvu o prevode uzatvára vlastník prevádzaného bytu so žiadateľ om.
31 Prevod vlastníctva bytov pri splnení podmienok tohoto VZN a zákona o predaji bytov
nepodlieha predchádzajúcemu schváleniu mestského zastupiteľstva.
41 Návrh na vklad vlastníckeho práva po uzatvorení zmluvy o prevode podáva predávajúci
na Okresný úrad, odbor katastrálny v Zlatých Moravciach.
§6
V pripade záníku práva nájmu bytu nájomcu v bytovom dome, v ktorom sú byty určené
na prevod vlastníctva podľa tohto VZN, môže byť uvoľnený byt ponúkaný pri zachovaní
nasledovného poradia :
11 Do náhradného nájmu nájomníkovi z bytu vyčlenenom podľa § 4 tohoto VZN a ktorý
má zároveň záujem o odkúpenie bytu,
21 ak sa bod II tohoto ustanovenia nezrealizuje z dôvodu nezáujmu na strane nájomníkov
alebo žiadateľov, vlastník ponúkne byt na odpredaj inej osobe v tomto poradí :
al spoluvlastníkov v predmetnom dome,
bI ďalším fyzickým osobám, s rešpektovaním zásady výhodnosti predaja pre predávajúceho.
§7
11 V zmysle ustanovenia § 18b, ods. 3 zákona NR SR číslo 182/1993 Z. z. o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov, v znení zmien a doplnkov, mesto Zlaté Moravce stanovuje
spôsob bezúročného splácania ceny bytu, ateliéru a pozemku nasledovne: 50 % ceny za prevod
bytu, ateliéru a pozemku je povinný nadobúdateľ zaplatiť nej neskôr pri podpise zmluvy o
prevode a zostávajúca časť ceny do jedného roka od podpísania zmluvy jej účastníkmi . V
pripade nadodržania druhej časti podmienky, bývalý vlastník podá návrh na zrušenie zmluvy
súdnou cestou, ak účastníci nedohodnú iný spôsob záníku zmluvy pri porušení zmluvných
podmienok.
21 Pri prevode nebytových priestorov do vlastníctva ich nájomníkov alebo iných osôb,
cena za prevod stanovená dohodou sa uhradí vždy v celom rozsahu najneskôr pri podpise
zmluvy o prevode.
4
§8
Mesto Zlaté Moravce zriaďuje fond rozvoja bývania, pričom stanovuje nasledovné:
1/ Tvorby fondu:
- z príjmov za predaj bytov, z predaja nebytových priestorov, domov alebo ich častí,
pozemkov zastavaných domom ako aj priľahlých pozemkov.
21 Použitie fondu:
- na obnovu a rozvoj bytového fondu a na výstavbu a obnovu infraštruktúry mesta.
31 Zostatky peňažných prostriedkov na fonde koncom roka neprepadajú.
410 použití prostriedkov z fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.
51 Týmto VZN sa zároveň splnomocňuje primátor mesta na doplnenie zásad hospodárenia s
finančnými prostriedkami mesta a vyššie uvedené časti týkajúce sa zriadenia fondu.
§9
Ak toto všeobecne záväzné nariadenie neustanovuje inak, postupuje sa pri prevode bytov
a nebytových priestorov z vlastníctva mesta podľa zákona NR SR . 182/1993 Z. z. v znení
neskorších zmien a doplnkov Občianského zákonníka a ostatných platných právnych
predpisov.
§ 10
11 Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší všeobecne záväzné nariadenie mesta
Zlaté Moravce č. 5/1993 o predaji bytov a nebytových priestorov. Zásady na prevod
vlastníctva k bytom a nebytovým priestorom, ktoré boli schválené na 18. zasadnutí MsZ v
Zlatých Moravciach, uznesenie čis . W4 dňa 30. 9. 1993, zostávajú v platnosti.
21 Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, číslo 2 zo dňa 18. 12. 1995.
31 Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 - tym dňom po vyvesení na
úradnej tabuli mesta a platí na území mesta Zlaté Moravce.
Ing. Peter ORBAN v. r.
primátor mesta

Sms, e-mail služba

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka