Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN archív-všetky VZN

VZN archív-všetky VZN-kliknite pre zobrazenie

VZN digitálne mesto


 

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 1/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Zlaté Moravce

Schválené: 22.7.1998

Vyhlásené: 22.8.1998

Účinnosť: 6.8.1998

Všeobecne záväzné nariadenie
číslo 1/1998
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v meste Zlaté Moravce
Schválené: na 24. zasadnutí MsZ uznesením č.II11 dňa 22. júla 1998
Zverejnené : 23 . júla 1998
Účinnosť nadobúda : 6. augusta 1998
Novelizácia schválená: na 8. zasadnutí MsZ uznesením Č. II18 dňa 16. decembra 1999
Zverejnené : 17. decembra 1999
Úči st' nadobúda : 1. 1. 2000
MESTO ZLATÉ MORAVCE
Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta
bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta
od . !-!. '. r .1.9.1? do {. 9. 19tf a nadobudlo účinnosť dň~ . . . r. 'r( 1991 .. " ... " " " " ....

2
Všeobecne závämé nariadenie
číslo 1/1998
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v meste Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na základe ustanovenia § 4 ods. 3 zákona .
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisova v súlade so zákonom č.
178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a
v súlade so zákonom . 310/1999 vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie
číslo 1/1998
O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
v meste Zlaté Moravce
Článok I
§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne zavazné nariadenie 1 ďalej len VZN 1 upravuje podmienky predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, úlohy mesta pri zriaďovaní a
povoľovaní trhových miest, povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole
dodržiavania zákona . 178/1998 Z. z. I ďalej len zákona l .
§2
Základné pojmy
1. Trhovým miestom sa rozumie trhovisko, tržnica, príležitostný trh a ambulantný predaj.
2. Trhoviskom sa rozumie nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na
sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb v prevádzkárňach, v stánkoch s trvalým
stanovišťom a na prenosných predajných zariadeniach.
3. Tržnicou sa rozumie kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a
poskytovanie služieb v prevádzkárňach l a na prenosných predajných zariadeniach.
4. Príležitostným trhom sa rozumie predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve
dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a predaj
vlastných použitých textilných výrobkov v primeranom množstve občanmi medzi sebou a
propagačné predajné podujatia a zvody zvierat20 organizované zväzmi a združeniami
chovateľov .
l) § 17 zákona . 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
3
5. Ambulantným predajom sa rozumie predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na
prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na
verejnom priestranstve pred prevádzkárňou . Za stánok s dočasným stanovišťom a za
prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje
stavebné povolenie podľa osobitného predpisu2
.
6. Stánkom s trvalým stanovišťom je stánok s celoročnou prevádzkou, ktorý je súčasťou
trhoviska, prenajatý predávajúcemu obcou alebo správcom trhoviska na časovo
neobmedzené obdobie alebo postavený predávajúcim so súhlasom obce alebo správcu
trhoviska.
7. Za trhové miesto sa na účely tohto zákona považuje aj priestranstvo alebo nebytový
priestor, ktorý nie je prevádzkárňou, ale fYzická alebo právnická osoba, ktorá je jeho
vlastníkom, ho prenajme na ambulantný predaj.
8. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať
všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľ a osobitných
predpisov3
.
§3
Povolenie na zriadenie trhového miesta
a predaj výrobkov a poskytovanie služieb
l . a) Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhovom mieste na území mesta vydáva mesto Zlaté Moravce - Mestský úrad Zlaté
Morave.
b) Povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovisku alebo tržnici
vydáva správca trhového miesta
2. Pri povoľovaní zriadenia trhového miesta mesto prihliada na ochranu verejného poriadku,
verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania
služieb a na účelnosť výstav, veľtrhov a podobných akcií vo verejnom záujme.
a) Za trvalé trhové miesta v meste Zlaté Moravce sa považujú :
Trhovisko na ul. S. Chalúpku - sektor ,,A" - s predajom priemyselného tovaru
Trhovisko na ul. S. Chalúpku - sektor ,,B" - s predajom potravinárskych výrobkov a
poľnohospodárskych prebytkov.
b) Ďalšími trhovými miestami pre príležitostné trhy a ambulantný predaj v meste Zlaté
Moravce sa považujú: Nám. A. IDinku, Župná ulica,Bernolákova ul., Ul. A. Kmeťa,
Ul. Sama Chalupku., Robotnícka ul., Nám. Hrdinov, Duklianska ulica a Závodný klub
odborov, Robotnícka ul., Zlaté Moravce.
3. Týmto VZN5 mesto upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových
miestach. Upravuje ním najmä :
aj druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb I § 7 a § 8 VZN I
bi druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov :
- príležitostný trh sa môže uskutočniť len jedenkrát v mesiaci s dÍžkou trvania jeden deň,
- tradičný jarmok jedenkrát do roka s dÍžkou trvania najviac tri dni,
- vianočné a vel'konočné trhy sa ko;ajú -raz ročne s dÍžkou trvania najviac 24 dní
cl trhové dni, predajný a prevádzkový čas na trhovisku :
pondelok až nedeľa : .. od 600 d}) 18~0 hodiny ,
dl technické, prevádzkové a estetické podmienky stánku s trvalým stanovišťom
4
- stánky musia vyhovovať platným normám s patričným estetickým hľadiskom
el ďalšie skutočnosti, ako sú napr. povinnosti predávajúcich, správcu trhoviska a ďalšie .
§4
Správa trhoviska, tržnice a príležitostného trhu
a ostatných trhových miest
1. Správu trhovisk, ktoré sú vo vlastníctve mesta, z ver uje mesto Zlaté Moravce,
Technickým službám mesta, mestský podnik Zlaté Moravce, ktorý má oprávnenie na
správu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu podľa zriaďovacej listiny. Správu
príležitostných trhov napr. Zlatomoravecký jarmok, vykonáva mesto Zlaté Moravce -
Mestský úrad Zlaté Moravce, prípadne iný subjekt s povolením mesta.
2. Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva Mesto Zlaté Moravce - Mestský
úrad Zlaté Moravce.
3. Ak je trhovým miestom priestranstvo alebo nebytový priestor podľa § 2 ods. 2 zákona ( §
2 ods. 6 VZN), za správcu trhového miesta sa považuje prenajímateľ .
§5
Práva a povinnosti správcu trhoviska,
tržnice a príležitostného trhu
l . 1. Pre trhovisko, tržnicu a príležitostný trh je správca trhoviska povinný vypracovať trhový
poriadok, ktorý mesto po jeho schválení vydá všeobecne záväzným nariadením6 (príloha
VZN). Trhový poriadok je správca trhoviska povinný zverejniť na viditeľnom mieste.
2. Trhový poriadok pre trhové miesta určené v § 3 ods. 2 VZN tvorí prílohu Č. l tohto VZN.
3. Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných
podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.
4. Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho7
:
a) Oprávnenie na podnikanie v danej oblasti ( ďalej len "oprávnenie na podnikanie")
podľa osobitných predpisov8
a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na
trhových miestach,
b) doklad o nadobudnutí tovaru,
c) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisoV>, •
d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb
a po ich skončení ,
e) dodržiavanie trhového poriadku,
f) primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných
spotrebných výrobkov ( ďalej len "vlastné použité výrobky" ) občanmi medzi sebou na
príležitostných trhoch. Primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov posúdi
správca trhoviska individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných
výrobkov.
5. Pri predaji húb správca trhoviska kontroluje osvedčenie o znalosti húb predávajúceho a
zabezpečuje odborníka na kontrolu predaja húb.
6. Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú, ak ide o predaj
vlastných použitých výrobkov občanmi medzi sebou v primeranom množstve a o predaj
rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej
činnosti alebo predaj lesných plodín fyzickými osobami.
5
7. Povinnosťou správcu trhoviska ďalej je:
a) zaistiť dozor nad predajom,
b) prideľovať predávajúcim miesto k predaju za stanovený poplatok,
c) dozerať na dodržiavanie trhového poriadku,
d) dbať, aby trhové stoly a stánky boli označené menom osoby zodpovednej za predaj,
e) zabezpečovať čistenie trhoviska a podmienky hygieny predaja,
f) rozčleniť priestor podľa charakteru a druhu predávaných výrobkov. Na predaj
potravín,drobných zvierat a živých trhových konzumných rýb vyhradiť osobitné miesta,
g) zaistiť vyhradený priestor s uzatvárateľnými nádobami na dočasné skladovanie odpadkov a
oddelené dočasné skladovanie konfiškátov živočíšneho pôvodu.
§6
Zákaz predaja niektorých výrobkov
Na trhových miestach sa zakazuje predávať :
a) zbrane a strelivolo
b) výbušninl a pyrotechnické výrobkyl2
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť13
d) tabak a tabakové výrobkyl4
e) lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje
f) jedy, omamné a psychotropné látkyl5
g) liekyl6
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
i) chránené druhy živočíchov l7 a nebezpečné živočích l8
j) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb19, zákaz sa nevzťahuje na propagačné
predajné podujatia a zvody zvierat20 organizované zväzmi a združeniami chovateľov
k) surové kravské, kozie a ovčie mlieko
l) mliečne výrobky z tepelne neošetreného kravského, kozieho a ovčieho mlieka, ak nie sú
osobitne povolené
m) vajcia vodnej hydiny
n) potraviny na osobitné účely
o) ostatné výrobky, ktoré trhový poriadok nepovoľuje .
2) § 54 - 57 zák. Čís. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 1
úplné znenie . 109/1998 Z. z.
3) napr. zák. Čís . 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov,
4) § 4 ods. 3 písm. e) SNR . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
5) § 6 zák. SNR . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
6) § 7 Zákona NR SR . 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa
7) § 2 ods. 1 písm. b) a ods. 3 zákona . 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
8) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Zákon . 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon . 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní
občanov v znení neskorších predpisov
~ Zákon SNR . 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančn ch orgánov
v znení neskorších predpisov
Vyhl. MF SR . 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v
znení vyhl. MF SR . 59/1995 Z.z. a vyhl.MF SR 253/1996 Z.z.
l0) Zákon NR SR . 246/1993 Z.z. o zbraniach a strelive v znení ák.č 284/1995 Z.z.
") Zákon SNR . 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štá tnej banskej správe v znení neskorších
predpisov
12) Vyhl. Slov. banského úradu . 536/1 99 1 Zb. o pyrotechnických výrobkoch

6
§7
Obmedzenie predaja výrobkov
1. Na trhových miestach sa môžu po dohode s orgánmi potravinového dozoru2 1 predávať
nasledovné potravinárske výrobky :
podľa par. 67 Potravinového kódexu SR ( registrované v čiastke 70 pod . 195/1996
Z.z.
z 29. 6. 1996) : výsekové mäso, hydina, králiky, delené mäso jatočných zvierat a zveriny,
opracované ryby, mäsové výrobky, pasterizované mlieko a mliečne výrobky z tepelne
ošetreného kravského, kozieho a ovčieho mlieka, slepačie vajcia, pekárenské výrobky a
cukrárenské výrobky je možné predávať len v tržniciach a na trhoviskách, ktoré sú na tento
účel vybavené chladiacimi vitrínami a pultami, prívodom tečúcej teplej vody zahriatej na
50° C a studenej pitnej vody, vhodnými skladovacími priestormi a ľahko čistiteľným
vnútorným zariadením, podľa par. 68 PK SR : predaj neoznačených slepačích vajec z
vlastnej výroby, tzv. prebytkov, len ak :
a) pochádzajú z vlastného chovu,
b) počet predávaných vajec nepresahuje 200 ks za deň,
c) vajcia nie sú staršie ako 14 dní, predaj pri teplote prostredia od 5° do 18°C, pričom
nesmú byt' vystavené priamemu účinku slnečného svetla a tepla
d) predávajúci má platné veterinárne osvedčenie o klinickom stave nosníc a potvrdené
zdravotné skúšky
2. Spotrebné výrobky najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektronické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky,
kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky sa môžu predávať len v
prevádzkárňach tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom, na príležitostných trhoch a pred
prevádzkárňou jej prevádzkovateľom .
3. Obmedzenie podľa odseku 2 sa nevzťahuje na propagačné predajné akcie spojené s
podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh.
§8
Druhy poskytovaných služieb
1. Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby :
a) pQhostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie22,
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c) oprava dáždnikov,
d) oprava a čistenie obuvi,
e) kľúčové služby.
13) Zák. SNR . 445/1 990 Zb., ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí
spôsobilých ohroziť mra nosť
14) Zákon Č. 67/1997 Z.z. o ochrane nefajčiarov
15) Nariadenie vlády SSR . 206/1988 Z. b. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v zneni
nariadenia vlády SR . 232/1990 Zb.
16) Zákon NR SR . 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti
17) § 5, 24, 26 a 29 zák. NR SR . 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
18) § 8 ods. 2 zákona NR SR . 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat
19) § 65 vyhl. FMPaV . 121/1987 Zb. o abe pečo aní zdravotnej nezávadnosti OČÍŠ ch produktov
7
§9
Ambulantný predaj v meste
1. V meste sa ambulantne môžu predávať :
b) knihy, denná a periodická tlač,
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
d) balená zmrzlina23,
e) ovocie a zelenina,
f) kvetiny,
g) žreby okamžitých lotérii a žrebových vecných lotérii24.
2. V pojazdných predajniach sa môžu predávať výrobky za podmienok podľa osobitného
predpisu25 .
3. Podľa § 79 PK SR musí byť ambulantný predaj potravín viazaný na stabilnú predajňu,
zariadenie spoločného stravovania alebo výrobňu potravin.
4. Ambulantný predaj pri cestách na území mesta sa zakazuje.
§10
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach
Na trhových miestach môžu na základe povolenia mesta predávať výrobky a poskytovať služby
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov26,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny27,
c) občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
§11
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný
a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpiso~8
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice a príležitostného trhu
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpiso~
c) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení
predaja
d) zanechať predajné miesto čisté a upratané
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou
29
f) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitných predpisov30
s výnimkou osôb
uvedených v § 10 písm. b) a c)
g) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom, umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia.
2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska, správcovi
trhového miesta s ambulantným predajom a orgánu dozoru
d) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
na trhovom mieste a preukaz totožnosti
8
e) povolenie na uZlvanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za
predajné zariadenie alebo predajnú plochu , alebo doklad o zaplatení vstupného na
priležitostných trhoch
f) zdravotný preukaz a posudok prislušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb
g) pri predaji húb doklad o ich znalosti
h) pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu31
i) doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých
výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve
j) autorizovanú inšpekčnú knihu30.
3. Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach I§ 10 písm.bl je povinná
predložiť orgánom dozoru I§ 12 ods. II na ich požiadanie doklad o nadobudnutí
predávaného tovaru, ak tieto nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z
inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad o
oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín.
§ 12
Orgány dozoru a sankcie
l . Dozor nad dodržiavaním tohto zákona na územi mesta vykonávajú
a) Slovenská obchodná inšpekcia
b) Okresný úrad Zlaté Moravce
c) Mesto Zlaté Moravce - primátor mesta alebo ním poverené osoby :
Mestský úrad Zlaté Moravce, oddelenie podnikateľskej činnosti
Mestská policia Zlaté Moravce
hlavný kontrolór
2. Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do 500 000 Sk
a) fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia, alebo
správcovi trhoviska za porušenie povinností podľa § 5 ods. l a 3
b) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na
trhovom mieste bez povolenia ( § 3 ods. l ), alebo ktorá predáva na trhovom mieste
výrobky, ktorých predaj je zakázaný ( § 6 ), alebo ktoré nie sú určené mestom na
predaj ( § 7 ods. l ), alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v
. prevádzkárňach tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, na
príležitostných trhoch a pred prevádzkárňou jej prevádzkovateľom, mimo takto
určených miest ( § 7 ods. 2 ), alebo fyzickej osobe predávajúcej rastlinné a živočíšne
výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné
plodiny, ak nesplní povinnosti podľa § II ods.3.
3. Pokuty uložené Slovenskou obchodnou inšpekciou a okresným úradom sú príjmom
štátneho rozpočtu ; pokuty uložené mestom, sú príjmom mesta.
4. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgány dozoru zistili porušenie
povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.
5. Pokutu nemožno uložiť, ak bola za to isté porušenie povinnosti uložená pokuta podľa
osobitných predpisov32.
9
Článok II
§ 13
Spoločné a záverečné ustanovenia
6. 1. Dňom účinnosti tohto nariadenia zaniká účinnosť všeobecne záväzného nariadenia číslo
4/1994 z 20. 5.1994 o trhovom poriadku v meste Zlaté Moravce.
2. Nové znenie všeobecne záväzného nariadenia bolo schválené na 8. zasadnutí MsZ v
Zlatých Moravciach uznesením H/8 zo dňa 16.1 2.1 999 a nadobúda platnosť dňom
schválenia v MsZ, a účinnosť nadobúda 1. 1. 2000.
Ing. Peter OR BAN v.r.
primátor mesta
20) § 8 zákona . 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zák. Čís . 239/1991 Zb. (úplné zneníe č.
215/1992 Zb.)
21 ) § 21 zák. NR SR . 152/1995 Z. z. o potravinách
22) Vyhl. MH SR č. 125/1995 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia pohostinských prevádzkární a klasifikačné
znaky na ich zaraďovaníe do skupín a kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich
zaraďovanie do tried
23) Zákon NR SR č. 152/1995 Z. z. , § 83 až 93 výnosu Min. pôdohospodárstva SR a Min. zdravotn. SR z 20.
mája 1996 č. 1981/1996-100 (oznámenie č. 195/1996 Z. z. )
24) Zákon SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov
25) § 36 zákona číslo 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 152/1995 Z. z., § 74 písm. c)
a § 79 až 82 výnosu Min. pôdohospodárstva SR a Min. zdravotníctva SR z mája 1996 č. 981/1996-100
(oznámenie č. 195/1996 Z. z.)
26) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov
27) Zákon . 105/1990 Zb. v znení neskorších predpisova § 2 ods. 3 zák. . 634/1992 Zb. v znení neskorších
predpisov
28) § 30 ods. l až 5 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
§ 14 zákona .63 4/1992 Zb.v znení neskorších predpisov
2~ § 15 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a § 12 zák. Čís. 634/1992 Zb. v znení
neskorších predpisov
3~ § 30 ods. 6 zák. . 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, vyhl. MV SR 133/1994 Z. z. o
inšpekčných knihách a zákon NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku SR
31) § 5 ods. 2 a 3 zák. NR SRč. 287/1994 Z. z.
32) Napríklad zákon SNR . 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení zákona SNR . 417/1991
Zb. ( úplné znenie . 32/1992 Zb. ), zákon SNR . 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a
potravinárskej inšpekcii v znení zákona SNR . 271/1991 Zb., zákon . 87/1987 Zb. v znení zákona .
239/1991 Zb., (úplné znenie Čís . 215/1992 Zb.,), zákon NR SR . 152/1995 Z. z., zákon NR SR č. 272/1994 Z.
z., vyhl. Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR . 246/1995 Z. z. , zákon Čís. 634/1992 Zb. v
znení neskorších predpisov, zákon NR SR . 274/1993 Z. z., zákon NR SR . 287/1994 Z. z., zákon NR SR č.
180/1996 Z. z. Colný zákon a v znení zákona NR SR č. 386/1996 Z. z.

Sms, e-mail služba

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka