Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN archív-všetky VZN

VZN archív-všetky VZN-kliknite pre zobrazenie

VZN digitálne mesto


 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA O URČENÍ ŠKOLSKÝCH OBVODOV PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY V MESTE ZLATÉ MORAVCE.

Schválené: 1.10.2002

Vyhlásené: 1.10.2002

Účinnosť: 15.10.2002

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA
O URČENÍ ŠKOLSKÝCH OBVODOV PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY
V MESTE ZLATÉ MORAVCE.
ČLÁNOK 1
V zmysle zákona NR SR č . 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov
štátnej správy na obce a vyššie územné celky, má mesto povinnosť určiť školské obvody pre
jednotlivé školy.
§1
Mesto Zlaté Moravce určuje nasledovné školské obvody :
1) Základná škola Mojmírova ulica (Mojmírova Č. 2) Zlaté Moravce:
Ul.1 . mája od križovatky Mojmírovej ulice po železničnú stanicu, Hviezdoslavova od OD
Tekov po Martinský breh - ravá strana, Rázusova, Hečkova, Slovenskej armády,
E. M. Šoltésovej, Krátka, Krížna, Odbojárov, Inovecká, Dobšinského, Nitrianska,
Potočná, Priemyselná, Tehelná, Do remanancií, Pod hájom, Hájová, Martinský breh,
Šafranická, Viničná, Do kratín, Dolné vinice, Staničná, Rovňanova, M. Benku, Obrancov
mieru, Brezová, Mojmírova, Duklianska, Mládeže, Školská, Kalinčiakova, Radlinského,
Továrenská.
2) Základná škola Robotnícka ulica (Robotnícka Č. 1) Zlaté Moravce:
Hviezdoslavova od OD Tekov po Župnú a od OD Tekov pravá strana po železničnú
stanicu, Župná, Nám. A. IDinku, SNP, Dlhá, M. Urbana, Štefánikova, Tolstého,
Kollárova, VajanskéJlO, Jesenského, Štúrova, Bernolákova, Robotnícka, Tekovská,
Lúčna, Žitavské nábrežie, Murgašova, Hollého, Čajkovského, Továrenská, Hoňovecká,
Tichá, Zelená, Mlynská.
3) Základná škola Pribinova ulica (pribinova Č. 1) Zlaté Moravce:
Ul. 1. mája od križovatky MsÚ po Mojmírovu ulicu, A. Kmeťa, B. S. Timravy, Baničova,
Bottova, Čierna dolina, Družstevná, Hlavná, Horný majer, Chyzerovecká,
J.c. Hronského, Janka Kráľa, Kraskova, Sama Chalupku, Krátka, Migazziho,
M. M. Hodžu, M. Pružinského, M. Urbana, Moyzesova, Nábrežie za majerom, Nová,
Obecná, Palárikova, Parková, Pod dielami, Ľ . Podjavorinskej, Poľná, Pribinova,
Prílepská, Slavianska, Slnečná, Smetanova, Spojovacia, Svätoplukova, Tajovského,
Tribečská, T. Vansovej, Záhradnícka~Železničiarska, Karola Kuzmányho, Janka
Matúšku, SLádkovičova.
4) Základná škola J. V. Šimka (Šimkova Č. 40) Zlaté Moravce:
obvod Zlaté Moravce - Žitavany a obvod Machulince
§2
Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má
trvalé bydlisko. V zmysle ústavných práv, môže túto povinnosť plniť v základnej škole mimo
obvodu, v ktorej má trvalé bydlisko so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási.

( ,
2
Riaditeľ školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej
školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi školy, do
ktorej bol žiak prijatý. Mesto, ktoré je zriaďovateľom školy, oznámi mestu (obci), v ktorej má
žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom obvode.
§3
Ak mesto zruší základnú školu, po jej vyradení zo siete škôl a školských zariadení, musí určiť
školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú
školskú dochádzku. .
ČLÁNOK
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prijaté na 30. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Zlatých Moravciach a nadobúda účinnosť pätnástym dňom po zverejnení na úradnej tabuli
mestského úradu, t. j. dňa 15. októbra 2002 .

Sms, e-mail služba

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka