Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Školský úrad

Činnosť obce ako školského úradu

 

     Náplň činnosti obce ako školského úradu, ktorý zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a ďalšiu administratívno – správnu činnosť na územnú samosprávu, určuje Smernica č. 7/2004 – E v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Školský úrad  v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva okrem zriaďovania a zrušovania škôl podľa § 6 odsek 1  a § 9 odsek 1 citovaného zákona:

a) rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy

Odborný zamestnanec zabezpečuje odborné činnosti v oblasti

-          prijatia žiaka,

-          povolenia odkladu začiatku povinnej školskej dochádzky, dodatočnom

           odložení plnení povinnej školskej dochádzky žiaka,

  • oslobodenia žiaka od povinnosti dochádzať do základnej školy a od

           oslobodenia od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích 

           predmetoch alebo ich častí,

-          povolenia plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR,

-          uloženia výchovných opatrení,

-          povolenia vykonávať komisionálnu skúšku,

-          povolenia vykonávať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj

           uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy,

  • určovania príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu

          nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v ZŠ a v ŠZ,

 

b) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov  v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly Štátnej školskej inšpekcie

Odborný zamestnanec zabezpečuje odborné činnosti podľa uvedenej kompetencie vo všetkých školách a v školských zariadeniach, ktorých je obec zriaďovateľom.

 

c) vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, ktorých je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy.

Odborný zamestnanec zabezpečuje odborné činnosti vo veci vydávania organizačných pokynov, najmä na príslušný školský rok, ktoré musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

d) poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy

Odborný zamestnanec zabezpečuje odborné činnosti v týchto oblastiach

-          riadenia a zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu,

-          riadenia a  zabezpečovania školského stravovania,

-          ustanovovania a činnosti orgánov školskej samosprávy,

-          ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov.

 

Odborný zamestnanec môže:

Zabezpečovať na vyžiadanie aj činnosti spojené so zriaďovateľskou pôsobnosťou obce prípravou podkladov  podľa § 16,§ 17, § 18, § 22, § 23 zákona,

Byť poverený aj zabezpečovaním ďalších činnosti obcí, ktoré sú samosprávnym výkonom obcí v zmysle ustanovenia § 6, § 8, § 9 zákona

 

Spoločný školský úrad Zlaté Moravce tvoria:

Mesto Zlaté Moravce, Obec Červený Hrádok, Obec Tesárske Mlyňany.

 

Odborný zamestnanec: Mgr. Danuša Hollá
Kontakt: 037 69 23 919                              e-mail: danusa.holla@zlatemoravce.eu


 

Sms, e-mail služba

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka