Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Predaj, prenájom


 

 

 

 

 

 

 
nebytové priestory o výmere 18,00 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom 1572 („Budova SOV"), na Duklianskej ulici 2/B v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C", č. parcely 2490/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453.

 
nebytové priestory o výmere 44,00 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom 1572 („Budova SOV"), na uklianskej ulici 2/B v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C", č. parcely 2490/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453.

 
nebytové priestory o výmere 13, 14 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom 2087 („Budova Centrum Zitava"), na Hviezdoslavovej ulici 64 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C", č. parcely 1078/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 4537.

 
nebytové priestory o výmere 22,31 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom 1330 („Administratívna budova"), na Hviezdoslavovej ulici č. 183 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C", č. parcely 1129/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453.

 
pre vlastníkov bytov v bytovom dome č. 58-60 zast. p. Františkom Horákom,správcom bytového domu, trvale bytom 1.mája 60, 953 01 Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

 

 
nebytové priestory o výmere 165,00 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom 3345 (sklad), situované na Tekovskej ulici č. 37 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C", č. parcely 3430/8 o výmere 347,00 m2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453.

 
nebytové priestory o celkovej výmere 184,80 m2 nachádzajúce sa na prízemí budovy Strediska občianskej vybavenosti na ul. Duklianskej 2/A v Zlatých Moravciach, súpisné číslo 1572, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C", č. parcely 2490/2, ktorá je zapísaná na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce.

 
prevod bytu v bytovom dome súpisné číslo 3027 na pozemku parcele KN registra „C" číslo 3460/71 o výmere 1010 m2

 
časť pozemku o výmere 400 m2 z parcely KN registra „C" číslo 2537 /57, druh pozemku ostatná plocha o celkovej výmere 2838 m2 , zapísanej v k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453 v celosti na mesto Zlaté Moravce,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
nebytové priestory o výmere 54,40 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom 1572 („Budova SOV"), na Ul. Duklianskej 2/8 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C", č. parcely 2490/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce.

 
nebytové priestory o výmere 104,70 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom 1572 („Budova SOV"), na Ul. Duklianskej 2/A v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C", č. parcely 2490/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce.

 
pozemok parcely KN registra „C", č. pare. 2520, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 1519 m2, ktorý sa nachádza v k.ú. Zlaté Moravce, vedený Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym odborom, na LV č. 3453.

 
nebytové priestory o 68,50 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom 1572 („Budova SOV"), na Ul. Duklianskej 2/B v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C", č. parcely 2490/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce.

 
prevodu časti pozemku v k. ú. Zlaté Moravce kúpnou zmluvou - dielu č. 1 o výmere 199 m2 z parcely E-KN číslo 4435 o celkovej výmere 1222 m2 druh pozemku trvalý trávnatý porast zapísaného na L V č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce - prevod novovytvorenej parcely C-KN č. 2790/6 o výmere 199 m2 druh pozemku vodná plocha

 
prevodu časti pozemkov v k. ú. Zlaté Moravce z LV č. 5417 kúpnou zmluvou - časti pozemku z parcely E-KN číslo 4434 o celkovej výmere 39 m2 druh pozemku záhrada, konkrétne dielu č.1 o výmere 39 m2 ktorý bol vložený do novovytvorenej parcely C-KN číslo 2790/8 o celkovej výmere 266 m2 druh pozemku záhrada. Ďalej odpredaj časti pozemku z parcely E-KN číslo 4435 o celkovej výmere 1222 m2 druh pozemku trvalý trávnatý porast, konkrétne dielu č.2 o výmere 227 m2 , ktorý bol vložený do novovytvorenej parcely C-KN číslo 2790/8 o celkovej výmere 266 m2 druh pozemku záhrada. Súčasne sa odpredáva aj časť pozemku z parcely E-KN číslo 4435 o celkovej výmere 1222 m2 druh pozemku trvalý trávnatý porast, konkrétne diel č.3 o výmere 57 m2 , ktorý bol vložený do novovytvorenej parcely C-KN číslo 2790/7 o celkovej výmere 57 m2 druh pozemku vodné plochy. Novovytvorené parcelyC-KN číslo 2790/7 a 2790/8 sú zamerané Geometrickým plánom č. 108126/2017 vyhotoveného spoločnosťou GEO-PRE, s.r.o. dňa 25.08.2017, overeného OÚ Zlaté Moravce katastrálnym odborom dňa 31.08.2017, nachádzajúce sa na Hájovej ulici v Zlatých Moravciach

 
časť pozemku o výmere 400 m2 z parcely KN registra „C" číslo 2537 /57, druh pozemku ostatná plocha o celkovej výmere 2838 m2 , zapísanej v k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453 v celosti na mesto Zlaté Moravce,

 
nebytové priestory o celkovej výmere 192,29 m2 (triedy, šatňa, WC, chodba) nachádzajúce sa v budove MŠ Štúrova ul. č. 15, Zlaté Moravce, súp. č. 2069 na pare. č. 233/4 kat. úz. Zlaté Moravce, vedenej na LV č. 3453 ako zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1138 m2 a časť pozemku o výmere 437,21 m2 (záhrada + terasa) z pare. č. 233/1 kat. úz. Zlaté Moravce, vedenej na LV č. 3453 ako záhrada o celkovej výmere 4572 m2

 
nebytový priestor o celkovej výmere 29,30 m2 nachádzajúci sa v stavbe so súpisným číslom 1 (iná budova - budova verejnej správy}, ktorá sa nachádza v k. ú. Prílepy na pozemku parcely KN registra „C", č. parcely 26

 
nebytové priestory o výmere 26, 76 m2 v budove so súpisným číslom 2062 („Centrum voľného času"), nachádzajúcej sa na Ul. Rovňanovej v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C", č. parcely 260 1/ 17 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce.

 
nebytové priestory o výmere 233,98 m2 v budove so súpisným číslom 2087 („Centrum Žitava"), nachádzajúcej sa na Ul. Hviezdoslavovej č. 64 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C", č. parcely 1078/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 4537 pre katastrálne územie Zlaté Moravce.

 
nebytové priestory o výmere 84,84 m2 v budove so súpisným číslom 1572 („Stredisko občianskej vybavenosti"), nachádzajúcej sa na Ul. Duklianskej 2/A v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C", č. parcely 2490/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce.

 
pozemok o výmere 2874 m2 v Zlatých Moravciach - parcela KN reg. „C", č.p. 2457/26 (druh pozemku zastavané plochy a nádvoria) zapísaná na LV č. 5417 v celosti na mesto Zlaté Moravce pre katastrálne územie Zlaté Moravce.

 
nebytové priestory o výmere 17,40 m2 - predajný stánok (bývalý TIK) nachádzajúci sa na Ul. Námestí Hrdinov v Zlatých Moravciach, postavený na pozemku - parcele KN registra „C", č. parcely 1916/8 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce.

 

 
nebytové priestory o výmere 80,83 m2 v budove so súpisným číslom 1572 („Stredisko občianskej vybavenosti"), nachádzajúcej sa na Ul. Duklianskej 2/A v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C", č. parcely 2490/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce.

 
nebytové priestory o výmere 69,00 m2 v budove so súpisným číslom 3282, nachádzajúcej sa na Viničnej ulici v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku- parcele KN registra „C", č. parcely 2606/3 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce a pozemok o výmere 102,00 m2 /prislúchajúca časť dvora/ parcela KN reg. „C", č.p. 2606/1, zapísaný v katastri nehnuteľností v k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453.

 
mesta formou priameho prenájmu: nebytové priestory o výmere 44,00 m2 v budove so súpisným číslom 1572 („Stredisko občianskej vybavenosti"), nachádzajúcej sa na Ul. Duklianskej 2/B v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C", č. parcely 2490/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce.

 
prevod novovytvorenej parcely KN registra „C" číslo 447/6 o výmere 16 m2

 
časť pozemku o výmere 760 m2 z parcely C-KN číslo 2510/1

 
stavbu so súp. č. 2062 (budova CVČ), nachádzajúcu sa na Ul. Rovňanova č. 7 v Zlatých Moravciach, postavenú na pozemku- parcele KN registra „C", č. parcely 2601/17 o celkovej výmere 1353 m2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453, pričom predmetom prenájmu je nebytový priestor o výmere 204,64 m2

 
nebytový priestor o celkovej výmere 29,30 m2 nachádzajúci sa v stavbe so súpisným číslom 1 (iná budova - budova verejnej správy), ktorá sa nachádza v k. ú. Prílepy na pozemku parcely KN registra „C", č. parcely 26

 
Administratívna budova so súp. č. 1330, „Daňový úrad", Hviezdoslavova ulica č. 183 Budova so súp. č. 2087, „CENTRUM ŽITAVA", Hviezdoslavova ulica č. 64 Budova so súp. č. 1572, „Stredisko občianskej vybavenosti", Duklianska 2/ A a 2/B Budova so súp. č. 444, „Dom služieb", Ul. Sládkovičova 1 Budova so súp. č. 2062, „CVČ", Ul. Rovňanova č. 7 Predajný stánok bývalý „TIK" na Ul. Námestie Hrdinov

 
Zverejnenie zámeru uzavretia dodatku č. 1 k Zmluve o nájme pozemkov a stavieb č. 4016/24242/2016 - prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

dnes je: 25.2.2018

meniny má: Frederik, Frederika

webygroup
ÚvodÚvodná stránka