Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Poslanci schválili nové VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestaVytlačiť
 

fotoNa 34. zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 22. februára 2018 Mesto Zlaté Moravce prijalo nové Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce.

Do prijatia nového VZN Mesto postupovalo pri poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta podľa VZN č. 12/2011 zo dňa 15. decembra 2011, ktoré v súčasnej dobe neobsahovalo všetky aktuálne podmienky poskytovania dotácií podľa platnej legislatívy. Od roku 2011, kedy bolo VZN prijaté, bol zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorý upravuje možnosť poskytnutia dotácie z rozpočtu obcí, viackrát novelizovaný.

Hlavným rozdielom medzi starým a novým VZN je skutočnosť, že VZN z roku 2011 upravovalo možnosť poskytovania dotácie z rozpočtu mesta iba na šport a kultúru a bol problém pri možnosti poskytnutia dotácie na iný verejnoprospešný účel. Z tohto dôvodu bolo VZN z roku 2011 opakovane novelizované dodatkami, ktoré vždy platili iba na príslušný rozpočtový rok. Z dôvodu zákonnosti a prehľadnosti podmienok poskytovania dotácií z rozpočtu mesta bol spracovaný návrh nového VZN, ktorý spĺňa náležitosti zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého mesto môže poskytovať zo svojho rozpočtu dotácie, ktoré sú určené: právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto; inej obci alebo vyššiemu územnému celku; právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce.

V novom Všeobecne záväznom nariadení Mesta Zlaté Moravce č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce sú vymedzené oblasti, do ktorých bude Mesto Zlaté Moravce poskytovať dotácie z rozpočtu mesta. Zároveň upravuje postup predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií, postup ich posudzovania a overovania zo strany oprávnených orgánov, vymedzenie kompetencie pri schvaľovaní dotácií, obsah a náležitosti zmluvy o poskytnutí dotácie a pravidlá zúčtovania dotácií, podľa ktorých budú poskytované dotácie žiadateľom o dotáciu.

Žiadatelia o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce pre rok 2018 musia postupovať podľa platného VZN č. 2/2018, ktoré je zverejnené na úradnej tabuli a na webovej stránke Mesta Zlaté Moravce. Termín na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018 je predĺžený do 15. marca 2018, pričom všetky žiadosti predložené pred nadobudnutím účinnosti tohto VZN budú zaradené do procesu vyhodnocovania žiadostí.

V prípade žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce podanej pred nadobudnutím účinnosti tohto VZN je žiadateľ povinný predložiť všetky doklady a prílohy podľa tohto VZN najneskôr do 15. marca 2018. V prípade, ak žiadosť nebude v stanovenom termíne zo strany žiadateľa doplnená, bude vylúčená z ďalšieho posudzovania. Dotácie, ktoré mesto poskytuje, sú nenávratnou finančnou pomocou a podporou pre právnické a fyzické osoby – podnikateľov. Tieto subjekty môžu mesto žiadať o poskytnutie dotácie, avšak na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta nie je žiaden právny nárok a žiadateľ o dotáciu nemusí dotáciu dostať (nemusí byť úspešný príjemca dotácie).

Ing. Iveta Szobiová, vedúca ekonomického oddelenia MsÚ Zlaté Moravce


 
 

Sms, e-mail služba

dnes je: 18.12.2018

meniny má: Sláva, Slávka

webygroup
ÚvodÚvodná stránka