Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN archív-všetky VZN

VZN archív-všetky VZN-kliknite pre zobrazenie

VZN digitálne mesto


 

Novelizácia č.3 k VZN 1-2004

Schválené: 24.9.2008

Vyhlásené: 1.10.2008

Účinnosť: 9.10.2008

Všeobecne záväzné nariadenie mesta
č.1/2004
o určení školských obvodov pre základné školy
v meste Zlaté Moravce

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach v zmysle § 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva
Mesto Zlaté Moravce toto Všeobecne záväzné nariadenie o určení školských obvodov pre
základné školy v meste Zlaté Moravce.
Čl. 1
Mesto Zlaté Moravce určuje nasledovné školské obvody:
1) Základná škola Mojmírova ulica Zlaté Moravce:
a) ulice: l. mája od križovatky Mojmírovej uIíce po železničnú stanicu,
Hviezdoslavova od OD Tekov po Martinský breh - ľavá strana, Rázusova, Hečkova,
Slovenskej armády, E. M. -Šoltésovej, Krátka, Krížna, Odbojárov, Inovecká,
Dobšinského, Nitrianska, Potočná, Priemyselná, Tehelná, Do remanancií, Pod hájom,
Hájová, Martinský breh, Šafranická, Viničná, Do kratín, Dolné vinice, Staničná,
Rovňanova, M. Benku, Obrancov mieru, Brezová, Mojmírova, Duklianska, Mládeže,
Školská, Kalinčiakova, Radlinského.
b) obce: Hosťovce - ročník 3. - 9. v školskom roku 2008/2009
ročník 4. - 9. v školskom roku 2009/2010
ročník 5. - 9. od školského roku 2010/2011
Zlatno - ročník 1. - 9.
Mankovce - ročník 5. - 9.
Martín nad Žitavou - ročník 5. - 9
2) Základná škola Robotnícka ulica Zlaté Moravce:
a) ulice: Hviezdoslavova od OD Tekov po Župnú a od OD Tekov pravá strana po
železničnú stanicu, Župná, Nám. A. Hlinku, SNP, Dlhá, M. Urbana,
Štefánikova, Tolstého, Kollárova, Vajanského, Jesenského, Štúrova,
Bernolákova, Robotnícka, Tekovská, Lúčna, Žitavské nábrežie, Murgašova,
Hollého, Čajkovského, Továrenská, Hoňovecká, Tichá, Zelená, Mlynská.
b) obce: Hosťovce - ročník 3. - 9. v školskom roku 2008/2009
ročník 4. - 9. v školskom roku 2009/2010
ročnľk 5. - 9. od školského roku 2010/2011
Zlatno - ročník l. - 9.
Mankovce - ročník 5. - 9.
Martin nad Žitavou - ročník 5. - 9.
3) Základná škola Pribinova ulica Zlaté Moravc~: .
a) ulice: 1. mája od križovatky MsÚ po Mojmírovu ulicu, A. Kmet'a, B. S. Timravy,
Baničova, Bottova, Čierna dolina, Družstevná, Hlavná, Horný majer,
Chyzerovecká, J. C. Hronského, Janka Kráľa, Kraskova, Sama Chalúpku,
Krátka, Migazziho, M. M. Hodžu, M. Pružinského, Moyzesova, Nábrežie za
majerom, Nová, Obecná, Palárikova, Parková, Pod dielami, Ľ. Podjavorinskej,
Poľná, Pribinova, Prílepská, Slavianska, Slnečná, Smetanova, Spojovacia,
Svätoplukova, Tajovského, Tríbečská, T. Vansovej, Záhradnícka,
Železničiarska, Karola Kuzmányho, Janka Matúšku, Sládkovičova.
b) obce: Hosťovce - ročnľk 3. - 9. v školskom roku 2008/2009
ročník 4. - 9. v školskom roku 2009/2010
ročnľk 5. - 9. od školského roku 2010/2011
Zlatno - ročník 1. - 9.
Mankovce - ročnľk 5. - 9.
Martin nad Žitavou - ročník 5. - 9.
Čl. 2
1) Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom
má trvalé bydlisko. V zmysle ústavných práv, môže túto povinnosť plniť v základnej
škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa
základnej školy, do ktorej sa hlási.
2) Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi
základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj
zriaďovateľovi základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý. Mesto, ktoré je
zriaďovateľom tejto základnej školy, oznámi mestu (obci), v ktorej má žiak trvalé
bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode.
Čl. 3
Ak. mesto zruší základnú školu, po jej vyradení zo siete škôl a školských zariadení,
musí určiť školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej
školy plniť povinnú školskú dochádzku.
Čl. 4
Záverečné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prijaté na zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Zlatých Moravciach a nadobúda účinnosť pätnástym dňom po zverejnení na úradnej
tabuli mesta, t. j. dňa O1. marca 2004.
2. Novelizáciu č.l VZNm Č. 1/2004 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Zlatých
Moravciach na svojom 17. zasadnutí dňa 28.02. a 09.03.2005 a nadobúda účinnosť
15.-tym dňom po zverejnení , t.j. 29.03.2005.
3. Novelizáciu č.2 VZNm č.1/2004 . schválilo Mestské zastupiteľstvo v Zlatých
Moravciach na svojom 17. zasadnutí dňa 28.02 a 09.03.2005 a nadobúda účinnosť 15.tym
dňom po zverejnení, t.j. 29.03.2005
4. Novelizáciu č.3 VZNm č, . 1/2004 sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Zlatých
Moravciach na svojom 31. riadnom zasadnutí dňa 24.09.2008 a nadobúda účinnosť
15.-tym dňom po zverejnení, t.j. 09.10.2008.

Sms, e-mail služba

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka