Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN archív-všetky VZN

VZN archív-všetky VZN-kliknite pre zobrazenie

VZN digitálne mesto


 

Novelizácia č. 1 VZN č. 6/2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Zlaté Moravce

Schválené: 24.9.2008

Vyhlásené: 25.9.2008

Účinnosť: 1.1.2009

Novelizácia č. 1
VZNm č. 6/2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach sa uznieslo dňa 24. septembra 2008 na svojom 31. riadnom zasadnutí na novelizácii č. 1 VZNm č. 6/2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Zlaté Moravce nasledovne:
Článok 5
Určenie poplatku a sadzba poplatku
V článku 5 ods. 1 sa vypúšťa písm. b), následne sa písm. c) a d) premenujú na písm. b) a c)
V článku 5 ods. 2 sa za prvú vetu dopĺňa text :
Ak poplatník plní povinnosti aj za ostatných členov spoločnej domácnosti, jeho poplatok sa určí v rozsahu súčtu poplatku za všetkých členov spoločnej domácnosti.
V článku 5 ods. 4 sa mení a vypúšťa text nasledovne :
4) Sadzba poplatku pre právnické osoby a podnikateľov je stanovená za jeden kilogram komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov za obdobie celého jedného kalendárneho roka :
a)
vývoz a skládkovanie 110 litrovej nádoby:

netriedený komunálny odpad - 1,865 Sk/kg

vytriedená jedna zložka - 1,835 Sk/kg

vytriedené dve zložky - 1,805 Sk/kg

vytriedené tri zložky - 1,775 Sk/kg

vytriedené štyri zložky - 1,745 Sk/kg

vytriedených päť zložiek - 1,715 Sk/kg

odpad zo záhrad a cintorínov a biologicky rozložiteľný odpad - 1,965 Sk/kg
b)
vývoz a skládkovanie 1100 litrových kontajnerov:

netriedený komunálny odpad - 1,873 Sk/kg

vytriedená jedna zložka - 1,843 Sk/kg

vytriedené dve zložky - 1,813 Sk/kg

vytriedené tri zložky - 1,783 Sk/kg

vytriedené štyri zložky - 1,753 Sk/kg

vytriedených päť zložiek - 1,723 Sk/kg

odpad zo záhrad a cintorínov a biologicky rozložiteľný odpad - 1,973 Sk/kg
Článok 6
Ohlásenie
Článok 6 ods. 4 sa mení a dopĺňa nasledovne :
Poplatník, ak sa jedná o právnickú osobu alebo podnikateľa, sa môže zapojiť do množstvového zberu a uzatvoriť dohodu o podmienkach vývozu a skládkovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu s Technickými službami mesta Zlaté Moravce do 15. 02. príslušného kalendárneho roka, v ktorej si určí frekvenciu odvozov a objem zbernej nádoby, ktorú bude užívať v súlade so zavedeným systémom zberu odpadu.
Ak poplatková povinnosť vznikne v priebehu kalendárneho roka, poplatník sa môže zapojiť do množstvového zberu vyplnením ohlásenia vzniku poplatkovej povinnosti pre právnické osoby
a uzatvorením dohody s Technickými službami mesta Zlaté Moravce, do 30 dní od vzniku poplatkovej povinnosti ( čl. 6 ods. 6 ).
Článok 7
Vyrubenie a splatnosť poplatku
Článok 7 ods. 1) sa mení a dopĺňa nasledovne :
1) Poplatok mesto :
a) vyrubí platobným výmerom pre fyzické osoby s uvedením sadzby poplatku na obdobie celého roka,
b) určí výpočtovým listom pre právnické osoby a podnikateľov zapojených do množstvového zberu vydaným po ukončení štvrťroka na základe podkladov z Technických služieb mesta Zlaté Moravce,
V článku 7 ods. 1 sa vypúšťa písm. c)
Článok 7 ods. 2 sa dopĺňa o písm. c)
c) ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, vyrubený poplatok je splatný naraz do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru, pokiaľ správca dane neurčí v platobnom výmere splatnosť poplatku inak.
Článok 8
Zníženie poplatku
V článku 8 ods. 1 písm. a) sa za text občanom - jednotlivcom dopĺňa : ... alebo rodine....
V článku 8 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa text : ktorých mesačný príjem dvojice nepresiahne 10.000,- Sk a jednotlivca 6.000,- Sk
V článku 8 ods. 1 písm. d) sa vypúšťa text : ktorých mesačný príjem dvojice nepresiahne 10.000,- Sk, jednotlivca 6.000,- Sk alebo v prípade hmotnej núdze rodiny.
V článku 8 ods. 1 sa dopĺňa o písm. e) :
e) fyzickej osobe, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území mesta Zlaté Moravce a slúžiacej na prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu, ako záhrada, byt alebo nebytový priestor vo výške 50 % z ročnej sadzby poplatku.
V článku 8 ods. 3 sa za prvú vetu dopĺňa : ... „Tieto doklady nie je možné nahradiť čestným prehlásením.“
Článok 8 sa dopĺňa o odseky 4 a 5 :
4) Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku najneskôr do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľa čl. 8 ods. 2, nárok na zníženie poplatku na toto zdaňovacie obdobie zaniká.
5) Ak nastanú u poplatníka počas kalendárneho roka skutočnosti odôvodňujúce zníženie poplatku podľa čl. 8 ods. 1 Mesto poplatok zníži poplatníkovi, ak preukáže tieto skutočnosť do 30 dní od ich vzniku.
Článok 9
Odpustenie poplatku
V článku 9 ods. 1 písm. a) sa text v zátvorke nahrádza novým textom : ...( viac ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov )....
Článok 9 ods. 1 písm. a) sa dopĺňa o text :
Ak je v potvrdení uvedená doba dlhšia ako jeden kalendárny rok, bude tento doklad slúžiť pre odpustenie poplatku do doby na ňom uvedenej.
Osobám pracujúcim v zahraničí ako napr. au - pair, potvrdenie vystavené fyzickou osobou, ktorá ich zamestnáva, neslúži ako hodnoverný doklad pre odpustenie poplatku.
Článok 13
Záverečné ustanovenia
Článok 13 sa dopĺňa o odsek 7 :
7) Novelizácia č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia bola schválená Mestským zastupiteľstvom na svojom zasadnutí dňa 24. 09. 2008 a nadobúda účinnosť 01. 01. 2009.
25. 09. 2008
Ing. Serafína Ostrihoňová
primátorka mesta

Sms, e-mail služba

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka