Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN archív-všetky VZN

VZN archív-všetky VZN-kliknite pre zobrazenie

VZN digitálne mesto


 

Novelizácia č.1 k VZN 1-2004

Schválené: 28.2.2005

Vyhlásené: 9.3.2005

Účinnosť: 29.3.2005

Všeobecne záväzné nariadenie mesta
č.1/2004
o určení školských obvodov pre základné školy
v meste Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach v zmysle § 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
v súlade so zákonom NR SRč. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva Mesto Zlaté Moravce toto
Všeobecne záväzné nariadenie o určení školských obvodov pre základné školy v meste Zlaté
Moravce.
Čl. l
Mesto Zlaté Moravce určuje nasledovné školské obvody:
l) Základná škola Mojmírova ulica Zlaté Moravce:
a) ulice: 1. mája od kri:žovatky Mojmírovej ulice po železničnú stanicu,
Hviezdoslavova od OD Tekov po Martinský breh - ľavá strana, Rázusova, Hečkova,
Slovenskej armády, E. M. Šoltésovej, Krátka, Krížna, Odbojáróv, Inovecká,
Dobšinského, Nitrianska, Potočná, Priemyselná, Tehelná, Do remanancií, Pod hájom,
Hájová, Martinský breh, Šafranická; Viničná, Do kratín, Dolné vinice, Staničná,
Rovňanova, M.Benku, Obrancov mieru, Brezová, Mojmírova, Duklianska, Mládeže,
Školská, Kalinčiakova, Radlinského.
b) obce: Hosťovce - ročník 1. - 9.
Zlatno - ročník 1. - 9.
Mankovce - ročník 5. - 9.
Martin nad Žitavou - ročník 5. - 9
2) Základná škola Robotnícka ulica Zlaté Moravce:
a) ulice: Hviezdoslavova od OD Tekov po Župnú a od OD Tekov pravá strana
po železničnú stanicu, Župná, Nám. A. Hlinku, SNP, Dlhá, M. Urbana, Štefánikova,
Tolstého, Kollárova, Vajanského, Jesenského, Štúrova, Bernolákova, Robotnícka,
Tekovská, Lúčna, Žitavské nábrežie, Murgašova, Hollého, Čajkovského, Továrenská,
Hoňovecká, Tichá, Zelená, Mlynská.
b) obce: Hosťovce ročník 1. - 9.
Zlatno - ročník 1. - 9.
Mankovce - ročník 5. - 9.
Martin nad Žitavou - ročník 5. - 9.
3) Základná škola Pribinova ulica Zlaté Moravce:
a) ulice: L mája od križovatky MsÚ po Mojmírovu ulicu, A. Kmeťa, B: S.
Timravy, . Baničova, Bottova, Čierna dolina, Družstevná, Hlavná, Horný majer,
Chyzerovecká, J. C. Hronského, Janka Kráľa, Kraskova, Sama Chalúpku, Krátka,
Migazziho, M. M. Hodžu, M. Pružinského, Moyzesova, Nábrežie za majerom, Nová,
Obecná, Palárikova, Parková, Pod dielami, Ľ. Podjavorinskej, Poľná, Pribinova,
Prílepská, Slavianska, Slnečná, Smetanova, Spojovacia, Svätoplukova, Tajovského,
Tríbečská, T. Vansovej , Záhradnícka, Železničiarska, Karola Kuzmányho, Janka
Matúšku, Sládkovičova.
b) obce: Hosťovce - ročník 1. - 9.
Zlatno - ročník 1. - 9.
Mankovce - ročník 5. - 9.
Martin nad Žitavou - ročník 5. - 9.
Čl. 2
1) Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom
má trvalé bydlisko. V zmysle ústavných práv, môže túto povinnosť plniť v základnej
škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa
základnej školy, do ktorej sa hlási.
2) Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi
základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj
zriaďovateľovi základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý. Mesto, ktoré je
zriaďovateľom tejto základnej školy, oznámi mestu (obci), v ktorej má žiak trvalé
bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode.
Čl. 3
Ak mesto zruší základnú školu, po jej vyradení zo siete škôl a školských zariadení, musí určiť
školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú
školskú dochádzku.
Čl. 4
Záverečné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prijaté na zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Zlatých Moravciach a nadobúda účinnosť pätnástym dňom po zverejnení na úradnej ~
tabuli mesta, t. j . dňa 01. marca 2004 . .
2. Na novelizácii tohto VZNm č . 1/2004 sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Zlatých
Moravciach na svojom 17. zasadnutí dňa 28.02. a 09.03.2005 a nadobúda účinnosť
15 .-tym dňom po zverejnení , t.j. 29.03.2005.

Sms, e-mail služba

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka