Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zrušené organizácie

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc bola k 31.12.2016 zrušená.

Nemocnica Zlaté Moravce a.s. je nemocnica pavilónového typu osadenými v peknom prostredí lesoparku. Nemocnica bola od 1. 1. 2003 do 31.12.2016 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zlaté Moravce. Od 1.1.2017 nemocnica pôsobí na poli zdravotnej starostlivosti ako akciová spoločnosť. Základný rajón nemocnice tvorí obyvateľstvo okresu Zlaté Moravce s hraničnými obcami okresov Nitra a Levice - cca 45.000 obyvateľom, po zániku nemocnice Novej Bani /31. 7. 2008/ čiastočne poskytujeme zdravotnícke služby i pre ďalších obyvateľov regiónu Nová Baňa. Zdravotná starostlivosť je v Nemocnici Zlaté Moravce a.s. zabezpečovaná na súčasných 95 lôžkach.

Kontaktné info: sekretariat@zlatemoravce.eu t.č.: 037/69 239 25


Zmluvy
Zmluvy-archiv-kliknite pre zobrazenie
Zmluvy, faktúry, objednávky-kliknite pre zobrazenie
 

 


 
Zmluvy » subjekt: Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 31-45 z 185
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
112016CHIR-SON, S.R.O.Dodatok č. 9 k Príkaznej zmluveZmluvné strany sa dohodli, že Dodatkom č. 9 sa mení a dopĺňa bod 1 v čl. IV. Odmena za poskytované služby, zdanenie odmeny a jej úhrada o písm. e) nasledovne:0,00 €3.5.2017nestanovený
23112016Generali Poisťovňa, a. s.Dodatok č. 01 k poistnej zmluveZmluvné strany sa dohodli, že s účinnosťou od 30.11.2016 sa menia ustanovenia zmluvy v nasledujúcich článkoch:4 750,00 €3.5.2017nestanovený
05102016FNsP F.D. Roosevelta v Bánskej BystriciDohoda o absolvovaní odbornej stážeabsolvovanie odbornej stáže0,00 €3.5.2017nestanovený
29022016FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRAZmluva o dočasnom pridelení zamestnanca pre výkon práce v inej organizáciiVysielajúca organizácia na základe vzájomnej dohody dočasne prideľuje na výkon práce svojho zamestnanca MUDr. Máriu Závodskú 154,00 €3.5.20177.4.2016
23052016-1FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRAZmluva o dočasnom pridelení zamestnanca pre výkon práce v inej organizáciiVysielajúca organizácia na základe vzájomnej dohody dočasne prideľuje na výkon práce svojho zamestnanca MUDr. Máriu Eliášovú 140,00 €3.5.201724.6.2016
30112016Lavie spol. s r.o.Dodatok č.1 k zmluveVedie a vykonáva evidenciu originálov lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu ako aj vedie a vykonáva evidenciu ostatnej komplexnej dokumentácie PLS u zamestnávateľa.80,00 €3.5.2017nestanovený
10122015SERVIER SLOVENSKO spol. s r.o.DAROVACIA ZMLUVADarca na základe tejto zmluvy poskytuje Obdarovanému v zmysle platnej legislatívy dar: .počítač 2 ks40,00 €29.4.2017nestanovený
09052016Ing. Marta Eckhardtová, MPHDAROVACIA ZMLUVAPredmetom tejto zmluvy je peňažný dar vo výške 100 € 100,00 €29.4.2017nestanovený
23052016.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.DOHODA O SPLÁTKACHOdporca sa zaväzuje zaplatiť Navrhovateľovi Pohľadávku v pravidelnych mesacnych splátkach po 650,·EURlmesaCne na učet Navrhovateľa uvedeny v záhlavJ tejto Dohody počnuc mesiacom máj 2016 vždy do 20 - teho dlla v každom kalendárnom mes1ac1 at do uplného zaplatenia pohľadávky a to pod stratou výhody splátok pri nezaplateni čo l len jednej splatnej splátky riadne a včas, čim sa stáva splatnou cela pohľadavka Navrhovatel lýmto výslovne suh1as so spiatkovym kalendarom uvedenym v tomto ustanovení Dohody a výslovne suhlasl s tym, aoy Odporca trovy konania v celom rozsahu uhradil na účet navrhovateľa0,00 €28.4.2017nestanovený
1/5100049155/2016-2ZSE Energia, a. s.Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku rok 2016 - 2017dodávať elektrinu do odberných miest Odberateľa uvedených v článku I., bod III., odsek 3.1 Zmluvy (ďalej len „odberné miesta Odberateľa“) v dohodnutom množstve, čase a v kvalite garantovanej technickými podmienkami distribučnej sústavy a podľa podmienok tejto Zmluvy;0,00 €28.4.2017nestanovený
1/5100049155/2016ZSE Energia, a.s.,Zmluva o združenej dodávke plynu na roky 2016 - 2017počas trvania tejto Zmluvy dodávať do Odberných miest Odberateľa uvedených v bode IV. tohto článku Zmluvy (ďalej spolu len „Odberné miesta“) plyn v dohodnutom zmluvnom množstve (ZM) podľa podmienok Zmluvy a prevziať za Odberateľa zodpovednosť za odchýlku na Odberných miestach;0,00 €28.4.2017nestanovený
22062015Úsmev DSS n.o.Zmluva o stravovaníDodávateľ sa touto ·zmluvou zaväzuje zabezpečiť prípravu celodennej stravy - diéty č. 3 v mixovanej forme pre klientku p. Boženu Cvitkovičovú.0,00 €28.4.201724.6.2015
23092015MEDICAL TRANSPORT, s.r.o.Zmluva o spolupráciSpoločnosť Medical Transport, s.r.o. je právnickou osobou, ktorá poskytuje v rámci predmetu svojej činnosti okrem iného aj dopravu do zdravotníckeho zariadenia a dopravu zo zdravotníckeho zariadenia (ďalej v texte zmluvy len „Dopravná zdravotná služba") na základe živnostenského oprávnenia.0,00 €28.4.201731.12.2015
16012015Orange Slovensko, a. s.Zmluva o poskytovaní verejných služiebSamsung S5611 Sova 15 Eur0,00 €28.4.2017nestanovený
2942015Univerzita Konštantína Filozofa - Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva v NitreZmluva o praktickej výučbeZmluva o praktickej výučbe sa uzatvára za účelom zvýšenia odbornosti, upevňovania teoretických vedomostí a získavania praktických zručností študentov FSVaZ UKF v študijnom odbore Ošetrovateľstvo v zdravotníckom zariadení.0,00 €28.4.2017nestanovený
Položky 31-45 z 185

Záhradnícke služby mesta

Záhradnícke služby mesta boli ku dňu 31.12.2015 zrušené bez právneho nástupcu, pričom práva a povinnosti prechádzajú dňom zrušenia na zriaďovateľa.

Kontaktné info: sekretariat@zlatemoravce.eu t.č.: 037/69 239 25

 

Záhradnícke služby mesta - zmluvy archív


 

Sms, e-mail služba

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka