Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy, objednávky, faktúry

Zmluvy » subjekt: Mesto Zlaté Moravce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 91-105 z 1686
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
GEN_529/2018Miroslava DubanováZmluva o finančnej zábezpekePredmetom tejto zmluvy je záväzok budúceho nájomcu uhradiť finančnú zábezpeku na osobitný účet budúceho prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy a záväzok budúceho prenajímateľa uzavrieť s budúcim nájomcom nájomnú zmluvu. 684,54 €5.2.201931.12.2019
GEN_494/2018Šíra PatrikNájomná zmluvaPredmetom tejto zmluvy je dočasný odplatný prenájom bytu č. 21 , nachádzajúceho sa na 3. podlaží bytového domu nachádzajúceho sa na ulici 1. Mája č. 64 v Zlatých Moravciach, orientačné číslo 64 súpisné číslo 3697, parcelné číslo: 2537/60, (ďalej len ako „predmet nájmu) o výmere 46,0 m2 + balkón 2,6 m2 (,,ďalej len ako pozemok) evidovaného v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym odborom okresného úradu v Zlatých Moravciach, na liste vlastníctva č. 8123, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, v podiele 1/1. 208,49 €5.2.201931.12.2019
GEN_525/2018Patrik ŠíraZmluva o finančnej zábezpekePredmetom tejto zmluvy je záväzok budúceho nájomcu uhradiť finančnú zábezpeku na osobitný účet budúceho prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy a záväzok budúceho prenajímateľa uzavrieť s budúcim nájomcom nájomnú zmluvu. 684,54 €2.2.2019nestanovený
GEN_113/2019Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZMLUVA O DIELOhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve, a odovzdá objednávateľovi projekt stavby pre stavebné povolenie „Prílepy - kanalizácia., (ďalej len „projekt alebo „dielo) s vykonaním výstupnej kontroly. Zhotoviteľ je povinný si zab ezpečiť kompletné podklady nevyhnutné k spracovaniu predmetnej projektovej dokumentácie.9 600,00 €2.2.2019nestanovený
GEN_061/2019Nora Minárová KVETY-BARAZmluva o nájme pozemkuPrenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - p o z e m k u, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Zlaté Moravce, a to: - pozemok parcely KN registra „E, č. parcely 5627 (druh pozemku: ostatné plochy) o celkovej výmere parcely 4059 m2 , zapísanej na Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na L V č. 541 7. 212,73 €30.1.201931.12.2021
PTS_002/2019Prvá energetická a teplárenská spoločnosť, s.r.oZmluva o dodávke a odbere tepladodávka a odber tepla na vykurovanie /ďalej len ÚK/,0,00 €30.1.201931.12.2028
GEN_072/2019HYBRAV a.s.DOHODA O UŽÍVANÍ VEREJNÉHO PRIESTRANSTVAPredmetom užívania verejného priestranstva na základe „Dohody o užívaní verejného priestranstva umiestnením predajného stánku s trvalým stanovišťom na Mestskom trhovisku na Ul. Sama Chalúpku - sektor A je verejné priestranstvo, ktoré sa nachádza na UL S. Chalúpku v Zlatých Moravciach /verejné priestranstvo je tvorené verejnosti prístupnými pozemkami vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce --+ pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území Zlaté Moravce - trhovisko na Ul. Sama Chalúpku v Zlatých Moravciach; jedná sa o nasledovné parcely: parcela KN registra „C", č. parcely: 1532 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 473 m2 , LV č. 3453), parcela KN registra „C", č. parcely: 1533 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 373 m2 , LV č. 3453)/ 876,00 €30.1.2019nestanovený
GEN_480/2018Pavlíková MarcelaNájomná zmluvaPredmetom tejto zmluvy je dočasný odplatný prenájom : bytu č. 25, nachádzajúceho sa na 4. podlaží bytového domu nachádzajúceho sa na ulici 1. Mája č. 62 v Zlatých Moravciach, orientačné číslo 62 súpisné číslo 3697, parcelné číslo: 2537/60, (ďalej len ako „predmet nájmu") o výmere 58,4 m2 + balkón 2,6 m2 (,,ďalej len ako pozemok") evidovaného v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym odborom okresného úradu v Zlatých Moravciach, na liste vlastníctva č. 8123, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, v podiele 1/1. 247,90 €30.1.201931.12.2019
GEN_513/2018Pavlíková MarcelaZmluva o finančnej zábezpekePredmetom tejto zmluvy je záväzok budúceho nájomcu uhradiť finančnú zábezpeku na osobitný účet budúceho prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy a záväzok budúceho prenajímateľa uzavrieť s budúcim nájomcom nájomnú zmluvu. 859,20 €30.1.2019nestanovený
GEN_482/2018Al - Kazaz Abdulla Mudaffer HadiNájomná zmluvaPredmetom tejto zmluvy je dočasný odplatný prenájom : bytu č. 27, nachádzajúceho sa na 4. podlaží bytového domu nachádzajúceho sa na ulici 1. Mája č. 62 v Zlatých Moravciach, orientačné číslo 62 súpisné číslo 3697, parcelné číslo: 2537/60, (ďalej len ako „predmet nájmu") o výmere 34,5 m2 + balkón 2,6 m2 (,,ďalej len ako pozemok") evidovaného v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym odborom okresného úradu v Zlatých Moravciach, na liste vlastníctva č. 8123, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, v podiele 1/1. 144,40 €30.1.201931.12.2019
GEN_515/2018Al - Kazaz Abdulla Mudaffer HadiZmluva o finančnej zábezpekePredmetom tejto zmluvy je záväzok budúceho nájomcu uhradiť finančnú zábezpeku na osobitný účet budúceho prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy a záväzok budúceho prenajímateľa uzavrieť s budúcim nájomcom nájomnú zmluvu. 522,54 €30.1.201931.12.2019
GEN_475/2018Peter KadlecNájomná zmluvaPredmetom tejto zmluvy je dočasný odplatný prenájom : bytu č. 12, nachádzajúceho sa na 2. podlaží bytového domu nachádzajúceho sa na ulici 1. Mája č. 62 v Zlatých Moravciach, orientačné číslo 62 súpisné číslo 3697, parcelné číslo: 2537/60, (ďalej len ako „predmet nájmu) o výmere 46,0 m2 + balkón 2,6 m2 (,,ďalej len ako pozemok) evidovaného v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym odborom okresného úradu v Zlatých Moravciach, na liste vlastníctva č. 8123, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, v podiele 1/1. 235,99 €30.1.201931.12.2019
GEN_508/2018Kadlec PeterZmluva o finančnej zábezpekePredmetom tejto zmluvy je záväzok budúceho nájomcu uhradiť finančnú zábezpeku na osobitný účet budúceho prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy a záväzok budúceho prenajímateľa uzavrieť s budúcim nájomcom nájomnú zmluvu. 684,54 €30.1.2019nestanovený
GEN_469/2018Marianna LukáčováNájomná zmluvaPredmetom tejto zmluvy je dočasný odplatný prenájom : bytu č. l, nachádzajúceho sa na 1. podlaží bytového domu nachádzajúceho sa na ulici 1. Mája č. 62 v Zlatých Moravciach, orientačné číslo 62 súpisné číslo 3697, parcelné číslo: 2537/60, (ďalej len ako „predmet nájmu") o výmere 58,40 m2 (,,ďalej len ako pozemok") evidovaného v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym odborom okresného úradu v Zlatých Moravciach, na liste vlastníctva č. 8123, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, v podiele 1/1. 241,79 €30.1.2019nestanovený
GEN_501/2018Marianna LukáčováZmluva o finančnej zábezpekePredmetom tejto zmluvy je záväzok budúceho nájomcu uhradiť finančnú zábezpeku na osobitný účet budúceho prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy a záväzok budúceho prenajímateľa uzavrieť s budúcim nájomcom nájomnú zmluvu. 822,54 €30.1.2019nestanovený
Položky 91-105 z 1686

dnes je: 18.2.2019

meniny má: Jaromír

ÚvodÚvodná stránka