Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy, objednávky, faktúry

Zmluvy » subjekt: Mesto Zlaté Moravce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 91-105 z 1809
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
ŠK_014/2019Obec ČaradiceZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detíPoskytovateľ v zmysle citovaného uznesenia poskytuje finančnú dotáciu príjemcovi na rok 2019 na jedno dieťa vo výške 101,79 Eur. Výška finančnej dotácie sa poskytuje podľa zoznamu detí prijatých do CVČ.0,00 €9.3.2019nestanovený
ŠK_015/2019Obec ObyceZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detíObec v zmysle citovaného uznesenia poskytuje finančnú dotáciu príjemcovi na rok 2019 na jedno dieťa vo výške 80,00 eur. Výška finančnej dotácie sa poskytuje podľa zoznamu detí prijatých do CVČ.0,00 €9.3.2019nestanovený
SOC_011/2019Barbara HuňadyováZmluva o dobrovoľníckej činnostiZmluvu upravuje vzájomné vzťahy medzi organizáciou a dobrovoľníkom pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v organizácií, ako aj povinnosti a záväzky oboch zmluvných strán.0,00 €8.3.2019nestanovený
SOC_012/2019Dominika KováčováZmluva o dobrovoľníckej činnostiZmluvu upravuje vzájomné vzťahy medzi organizáciou a dobrovoľm1mm pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v organizácií, ako aj povinnosti a záväzky oboch zmluvných strán.0,00 €8.3.2019nestanovený
GEN_145/2019sCOOLing, s.r.o.Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluveV zmysle článku 11. Záverečné ustanovenia bodu 11.1 a článku 3 odsek 3.6 Kúpnej zmluvy č. 215/2018 zo dňa 19.12.2018 sa zmluvné strany dohodli na nasledujúcich zmenách:0,00 €7.3.2019nestanovený
ŠK_013/2019Zariadenia školského stravovania pri Materskej škole Slnečná 2Dodatok k Zmluve o poskytovaní stravySpojená škola uhradí Mestu Zlaté Moravce náklady za stravu poskytnutú cudzím stravníkom, ktoré predstavujú na jedno hlavné jedlo pre: dospelého cudzieho stravníka sumu 3,68 eura deti SŠ špeciálnej MŠ ktoré platia za potraviny 3,68 eura deti SŠ špeciálnej materskej školy - predškoláci 2,49 eura žiaka Spojenej školy sumu 3,50 eura0,00 €7.3.2019nestanovený
ŠK_011/2019OBEC SľažanyZmluva O poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detíPoskytovateľ v zmysle citovaného uznesenia poskytuje finančnú dotáciu prijemcovi na rok 2019 na jedno dieťa vo výške 101,79 Eur. Výška finančnej dotácie sa poskytuje podľa zoznamu detí prijatých do CVČ.0,00 €6.3.2019nestanovený
ŠK_012/2019OBEC Vieska nad ŽitavouZmluva O poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detíPoskytovateľ v zmysle citovaného uznesenia poskytuje finančnú dotáciu prijemcovi na rok 2019 na jedno dieťa vo výške 101,79 Eur. Výška finančnej dotácie sa poskytuje podľa zoznamu detí prijatých do CVČ.0,00 €6.3.201931.12.2019
GEN_141/2019Nitriansky samosprávny krajDODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J510-222-13 zo dňa 17.7.2018Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 99 804,11 EUR (slovom: deväťdesiatdeväťtisícosemstoštyri eur a jedenásť centov), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,0,00 €6.3.2019nestanovený
GEN_142/2019Rudolf ZaťkoDohoda o skončení Zmluvy o poskytnutí finančnej zábezpeky na nájom bytuVrátenie finančnej zábezpeky prenajímateľom nájomcovi sa uskutoční do 15 dní od uzatvorenia Dohody na bankový účet nájomcu SK12 0900 0000 0002 3172 1438.0,00 €2.3.2019nestanovený
GEN_124/2019Západoslovenská distribučná, a.s.ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIENZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce a ZsD, a.s. na stavbu NA_OKI_Zlaté Moravce, Viničná, VNK, TS, VNV0,00 €2.3.2019nestanovený
GEN_110/2019Mgr. Miroslava Trpišová, PhD.Zmluva o finančnej zábezpekeNa základe tejto zmluvy je budúci nájomca povinný a zároveň sa zaväzuje pri podpise tejto zmluvy uhradiť bezhotovostne na účet budúceho prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy finančnú zábezpeku vo výške 500,- EUR, (slovom: päťsto eur). 500,00 €1.3.2019nestanovený
GEN_112/2019Mgr. Trpišová MiroslavaNájomná zmluvaPrenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania 2-izbový byt, 1. kategórie byt č. 72 na 1.podlaží , Kalinčiakova číslo 8 , súpisné číslo 1688, Zlaté Moravce o celkovej rozlohe 66,43 m2, pozostávajúceho z kuchyne, 2 izieb a nasledovného zariadenia 152,80 €1.2.201931.5.2019
PAB_007/2019Komunálna poisťovňa, a. s.ÚRAZOVÉ POISTENIE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyTouto poistnou zmluvou uzaviera poistník úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených poistníkom na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon dobrovoľníckych služieb v zmysle ust.§ 52a zákona č. 5/2004 Z z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti").26,56 €1.3.201931.8.2019
GEN_070/2019Eva DrozdíkováDOHODA O UŽÍVANÍ VEREJNÉHO PRIESTRANSTVAVlastník verejného priestranstva - Mesto Zlaté Moravce prenecháva užívateľovi do uz1vania na základe tejto Dohody vereJne priestranstvo, ktoré sa nachádza na Mestskom trhovisku na Ul. Sama Chalúpku v Zlatých Moravciach - sektor A:1 310,10 €28.2.201931.12.2019
Položky 91-105 z 1809

dnes je: 23.4.2019

meniny má: Vojtech

ÚvodÚvodná stránka