Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy, objednávky, faktúry

Zmluvy » subjekt: Mesto Zlaté Moravce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 76-90 z 1809
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
ŠK_003/2019Komorová MáriaDodatok k ZMLUVE O POSKYTOVANÍ STRAVYS účinnosťou od 01.01.2019 sa mení výška finančného limitu nasledovne:2,73 €19.3.2019nestanovený
ŠK_002/2019Margita GeiszlerováDodatok k ZMLUVE O POSKYTOVANÍ STRAVYS účinnosťou od 01.01.2019 sa mení výška finančného limitu nasledovne:2,55 €16.3.2019nestanovený
ŠK_009/2019FELAMA, s.r.o.Dodatok k ZMLUVE O POSKYTOVANÍ STRAVYS účinnosťou od 01.01.2019 sa mení výška finančného limitu nasledovne:2,55 €16.3.2019nestanovený
ŠK_008/2019Boris KrausDodatok k Zmluve o poskytovaní stravyS účinnosťou od 01.01.2019 sa mení výška finančného limitu nasledovne:2,55 €16.3.2019nestanovený
ŠK_007/2019Anežka KrausováDodatok k ZMLUVE O POSKYTOVANÍ STRAVYS účinnosťou od 01.01.2019 sa mení výška finančného limitu nasledovne:2,55 €16.3.2019nestanovený
GEN_158/2019PANDA ZM s.r.o.Dohoda o urovnaníÚčastníci dohody sa po prehodnotení svojich stanovísk dohodli na kompromisnom mimosúdnom vyriešení záležitosti nasledovne: a) Mesto znižuje zmluvnú pokutu z pôvodnej sumy 10.000,00 EUR na sumu 6.500,01 Eur. b ) PANDA sa zaväzuje zníženú zmluvnú pokutu v sume 6.500,01 Eur uhradiť na účet Mesta uvedený v záhlaví tejto dohody do 7 dní od podpísania tejto dohody6 500,01 €16.3.201920.3.2019
GEN_149/2019ViOn, a.s.ZMLUVA O DIELOPredmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo pod názvom: ,,Práce na skládkach Zlaté Moravce - časť A, časť B v rozsahu podľa zmluvy a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za dielo dohodnutú cenu podľa zmluvy. 142 034,73 €15.3.2019nestanovený
GEN_147/2019Projekty Európskych SpoločenstievRámcová zmluva o poskytovaní služiebPoskytovateľ sa zaväzuje poskytovať klientovi odborné služby týkajúce sa spracovania žiadosti o dotácie zo ŠR, finančných prostriedkov EÚ a grantov iných subjektov, ktorých poskytovateľmi sú ÚV SR, ministerstvá, Environmentálny fond, štátne inštitúcie, súkromné právne subjekty a iné subjekty a za týmto účelom najmä, nie však výlučne, spracovať opis predmetu projektu, spracovať podklady podľa pokynov poskytovateľov finančných prostriedkov, spracovanie doplnení po podaní žiadostí a manažment žiadostí až po vydanie rozhodnutia o schválení/neschválení /ďalej len ako ,,služby"/.0,00 €14.3.2019nestanovený
GEN_148/2019Ing. Ladislav BorščZmluva o nájme nebytových priestorovPrenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - stavby súpisné číslo 3465 (budova DENNÉ CENTRUM), nachádzajúcej sa na Ul. Mojmírovej 6 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku parcely KN registra „C, č. parcely 2508/6 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na OÚ Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453.18,00 €14.3.201912.3.2019
PTS_003/2019Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Zmluva o dodávke plynuZmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie - Pestovateľská pálenica na Žitavskom nábreží 1647/3, Zlaté Moravce0,00 €13.3.2019nestanovený
GEN_151/2019Tibor Varga TSV PAPIERRámcová dohodaKancelárske a výtvarné potreby pre Mesto Zlaté Moravce9 060,00 €13.3.2019nestanovený
GEN_150/2019TATRACHEMA VDRámcová dohodaČistiace a hygienické potreby pre Mesto Zlaté Moravce7 400,00 €13.3.2019nestanovený
GEN_152/2019PAKE, spol. s.r.o.Rámcová dohodaOriginálne a kompatibilné tonery pre Mesto Zlaté Moravce3 919,00 €13.3.2019nestanovený
GEN_146/2019Eduard Pavol MajerZmluva na výrub drevínPredmetom tejto zmluvy je výrub stromov, krov, pňov a náletových drevín rastúcich na par. č. 2851/3 o výmere 1202m2 pre k. ú. Zlaté Moravce, na Ulici Zelená v Zlatých Moravciach a úprava nerovností terénu a s tým súvisiaci odvoz a likvidácia vzniknutého drevného odpadu. 1.2 Predmetom tejto zmluvy sú výlučne práce zamerané a bezprostredne súvisiace s výrubom drevín a vyčistením pozemku uvedeného v bode 1.1 tohto článku zmluvy a 1.3 Výrub drevín nachádzajúcich sa na iných pozemkoch touto zmluvou upravený nie je.2 996,00 €12.3.2019nestanovený
GEN_133/2019Technické služby mesta Zlaté Moravce, p.o.Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 100105/T v znení dodatkovukončenie nájmu pálenice0,00 €9.3.2019nestanovený
Položky 76-90 z 1809

dnes je: 23.4.2019

meniny má: Vojtech

ÚvodÚvodná stránka