Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy, objednávky, faktúry

Zmluvy » subjekt: Mesto Zlaté Moravce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 61-75 z 1998
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
ŠK_024/2019ESAM s.r.o.Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní stravy zo dňa 02.09.2014ESAM s.r.o. uhradí Mestu Zlaté Moravce náklady za stravu poskytnutú cudzím stravníkom, ktoré predstavujú: - na jedno hlavné jedlo pre dospelého cudzieho stravníka sumu 2,85 eura - na stravu pre deti SMŠ sumu 2087 eura. Suma pozostáva zo sumy 1, 19 eura na stravu pre dospelého stravníka, 1, 19 eura pre dieťa materskej školy, (finančný limit na nákup potravín určený podľa záväzných MSN ) a 1,66 eura na režijné náklady ( reálne režijné náklady na výrobu jedla). ESAM s.r.o. uhradí sumu za režijné náklady a na účet Materskej školy, Žitavské nábrežie č. 1, Zlaté Moravce: SK69 0200 0000 0016 3035 3753 sumu za stravu (na nákup potravín). ESAM, s.r.o. je povinný uhradiť každé nahlásené jedlo, teda aj také, ktoré nestihol v čase určenom podľa ods. 3 odhlásiť. Faktúru - daňový doklad za stravu poskytnutú na základe tejto zmluvy uhradí ESAM, s.r.o. v lehote splatnosti na účet Zariadenia školského stravovania uvedený v zmluve."2 087,00 €30.7.201912.7.2019
GEN_332/2019FAMER Eko, s.r.o.Zmluva o nájme nebytových priestorovPrenajímateľ prenajíma nájomcovi za podmienok ustanovených touto zmluvou nebytový priestor o celkovej výmere 22,34 m2 , nachádzajúci sa na 3. poschodí nehnuteľnosti (stavbe) uvedenej v bode 1. tohto článku /viď príloha č. 1/, a to: a) nebytový priestor č. 305 o výmere 17 ,50 m2 b) podiel na spoločných priestoroch ( chodba a WC), ktorý pripadá na nájomníka o výmere 4,84 m2 ( ďalej spolu len predmet nájmu) 272,10 €30.7.2019nestanovený
GEN_338/2019Environmentálny fondZmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácieDotácia na projekt: Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v meste Zlaté Moravce nákupom čistiaceho zariadenia pozemných komunikácií0,00 €19.7.2019nestanovený
GEN_331/2019Renáta Gregorová Dohoda o vyrovnaní formou splátkového kalendáraTouto dohodou sa dlžník zaväzuje splácať veriteľovi dlh v splátkach vo výške a za podmienok stanovených touto dohodou0,00 €27.7.2019nestanovený
GEN_300/2019Anna Stoilová "ZÁLOŽŇA"Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy o prenájme nebytových priestorov a o odmene za služby spojené s užívaním nebytových priestorovukončenie nájomnej zmluvy0,00 €25.7.2019nestanovený
GEN_281/2019PKP - SK, s.r.o.Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiprevod vlastníckeho práva k pozemkom v Prílepoch 17 675,00 €24.7.2019nestanovený
GEN_337/2019Čulíková Máriadohoda o ukončení Nájomnej zmluvy zo dňa 15.03.2018ukončenie nájomnej zmluvy0,00 €24.7.2019nestanovený
GEN_321/2019Renáta GregorováDODATOK č. 1 GEN 321/2019 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. GEN_311/2017Prenajímateľ prenajíma nájomcovi za podmienok ustanovených touto zmluvou nebytové priestory nachádzajúce sa v nehnuteľnosti (stavbe) uvedenej v bode 1. tohto článku na prízemí, spolu o výmere 142,05 m2 a to: a) nebytový priestor č. 010 o výmere b) ostatné nebytové priestory o výmere c) nebytový priestor č. 008 110,62 m2 14,18 m2 /rozpočítaná chodba a WC/ 17,25 m2 163,62 €23.7.2019nestanovený
PAB_024/2019Slovenská sporiteľňa, a. s.Dodatok č. 375/CC/17-D3 k Zmluve o úvere č. 375/CC/17Banka a Dlžník sa dohodli na opätovnom poskytnutí peňažných prostriedkov do výšky splatenej časti istiny Splátkového úveru č. 1 formou navýšenia Splátkového úveru č. 3.0,00 €20.7.2019nestanovený
PAB_023/2019Slovenská sporiteľňa, a. s.Dodatok č. 697/CC/18-D1 k Zmluve o úvere č. 697/CC/18Ustanovenie čl. 1. Základné podmienky, ods. 2., bodu 2.2. Splátkový úver č. 1, sa v časti „Lehota na čerpanie" a „deň konečnej splatnosti Splátkového úveru" vypúšťa a nahrádza sa nasledovným ustanovením:0,00 €20.7.2019nestanovený
PAB_022/2019Slovenská sporiteľňa, a. s.Dodatok č. 1027/CC/16-D3 k Zmluve o úvere č. 1027/CC/16Banka a Dlžník sa dohodli na navýšení úverového rámca a Kontokorentného úveru s podmienkami uvedenými v tomto Dodatku 350 000,00 €20.7.2019nestanovený
PAB_021/2019Slovenská sporiteľňa, a. s.Zmluva o úverepredfinancovanie časti oprávnených výdavkov 153 342,71 €20.7.2019nestanovený
PAB_020/2019Slovenská sporiteľňa, a. s.Zmluva o úverePredmetom tejto úverovej zmluvy je poskytnutie úveru Bankou Dlžníkovi v sume, mene a za podmienok dohodnutých v tejto úverovej zmluve, a to až do výšky úverového rámca. Dlžník je povinný za podmienok dohodnutých v úverovej zmluve splatiť poskytnutý úver, platiť Príslušenstvo a Poplatky a plniť ďalšie podmienky dohodnuté v Úverovej zmluve. 535 806,12 €20.7.2019nestanovený
PAB_019/2019Slovenská sporiteľňa, a. s.Zmluva o bežnom účtebežný účet0,00 €20.7.2019nestanovený
GEN_335/2019MB SERVIS, s.r.o.Kúpna zmluvazametací, umývací a čistiaci stroj 173 000,00 €19.7.2019nestanovený
Položky 61-75 z 1998

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka