Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy, objednávky, faktúry

Zmluvy » subjekt: Mesto Zlaté Moravce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 61-75 z 1686
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
GEN_487/2018Denisa BúryováNájomná zmluvaPredmetom tejto zmluvy je dočasný odplatný prenájom : bytu č. 32, nachádzajúceho sa na 4. podlaží bytového domu nachádzajúceho sa na ulici 1. Mája č. 64 v Zlatých Moravciach, orientačné číslo 64 súpisné číslo 3697, parcelné číslo: 2537/60, (ďalej len ako „predmet nájmu") o výmere 46,4 m2 + balkón 2,6 m2 (,,ďalej len ako pozemok") evidovaného v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym odborom okresného úradu v Zlatých Moravciach, na liste vlastníctva č. 8123, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, v podiele 1/1. 209,73 €12.2.201931.12.2019
GEN_532/2018Denis a BúryováZmluva o finančnej zábezpekePredmetom tejto zmluvy je záväzok budúceho nájomcu uhradiť finančnú zábezpeku na osobitný účet budúceho prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy a záväzok budúceho prenajímateľa uzavrieť s budúcim nájomcom nájomnú zmluvu. 690,18 €12.2.201931.12.2019
GEN_517/2018Rajtar RichardZmluva o finančnej zábezpekePredmetom tejto zmluvy je záväzok budúceho nájomcu uhradiť finančnú zábezpeku na osobitný účet budúceho prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy a záväzok budúceho prenajímateľa uzavrieť s budúcim nájomcom nájomnú zmluvu. 647,94 €12.2.201931.12.2019
GEN_484/2018Rajtar RichardNájomná zmluvaPredmetom tejto zmluvy je dočasný odplatný prenájom : bytu č.5, nachádzajúceho sa na 1. podlaží bytového domu nachádzajúceho sa na ulici 1. Mája č. 64 v Zlatých Moravciach, orientačné číslo 64 súpisné číslo 3697, parcelné číslo: 2537/60, (ďalej len ako „predmet nájmu") o výmere 46,0 m2 (,,ďalej len ako pozemok") evidovaného v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym odborom okresného úradu v Zlatých Moravciach, na liste vlastníctva č. 8123, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, v podiele 1/1. 229,89 €12.2.201931.12.2019
GEN_125/2019Pavol PečadnýKúpna zmluvaknihy "Zlaté Moravce kedysi a dnes" v počte kusov 1001 200,00 €9.2.2019nestanovený
GEN_035/2019Horvátová SlavkaNájomná zmluvaPrenajímateľ prenecháva nájomcovi do dočasného užívania 1-izbový byt, 1.kat. byt č. 43 na 4.podlaží , Rovňanova číslo 3 , súpisné číslo 2012, Zlaté Moravce o celkovej rozlohe 35,55 m2, pozostávajúceho z kuchyne, 1 izby · vrátane príslušenstva95,00 €8.2.201931.12.2019
GEN_493/2018Jarmila Strasserová a Jozef StrasserNájomná zmluvaPredmetom tejto zmluvy je dočasný odplatný prenájom : bytu č. 22 , nachádzajúceho sa na 3. podlaží bytového domu nachádzajúceho sa na ulici 1. Mája č. 64 v Zlatých Moravciach, orientačné číslo 64 súpisné číslo 3697, parcelné číslo: 2537/60, (ďalej len ako „predmet nájmu") o výmere 34,5 m2 + balkón 2,6 m2 (,,ďalej len ako pozemok") evidovaného v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym odborom okresného úradu v Zlatých Moravciach, na liste vlastníctva č. 8123, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, v podiele 1/1. 199,40 €7.2.201931.12.2019
GEN_526/2018Jarmila Strasserová a Jozef StrasserZmluva o finančnej zábezpekePredmetom tejto zmluvy je záväzok budúceho nájomcu uhradiť finančnú zábezpeku na osobitný účet budúceho prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy a záväzok budúceho prenajímateľa uzavrieť s budúcim nájomcom nájomnú zmluvu. 522,54 €7.2.201931.12.2019
GEN_489/2018Tatiana ZrubcováNájomná zmluvaPredmetom tejto zmluvy je dočasný odplatný prenájom : bytu č. 30, nachádzajúceho sa na 4. podlaží bytového domu nachádzajúceho sa na ulici 1. Mája č. 64 v Zlatých Moravciach, orientačné číslo 64 súpisné číslo 3697, parcelné číslo: 2537 /60, ( ďalej len ako „predmet nájmu") o výmere 34,5 m2 + balkón 2,6 m2 (,,ďalej len ako pozemok") evidovaného v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym odborom okresného úradu v Zlatých Moravciach, na liste vlastníctva č. 8123, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, v podiele 1/1. 144,72 €7.2.201931.12.2019
GEN_530/2018Tatiana ZrubcováZmluva o finančnej zábezpekePredmetom tejto zmluvy je záväzok budúceho nájomcu uhradiť finančnú zábezpeku na osobitný účet budúceho prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy a záväzok budúceho prenajímateľa uzavrieť s budúcim nájomcom nájomnú zmluvu. 522,54 €7.2.201931.12.2019
GEN_485/2018Dálnoki VladimírNájomná zmluvaPredmetom tejto zmluvy je dočasný odplatný prenájom : bytu č.6, nachádzajúceho sa na 1. podlaží bytového domu nachádzajúceho sa na ulici 1. Mája č. 64 v Zlatých Moravciach, orientačné číslo 64 súpisné číslo 3697, parcelné číslo: 2537/60, (ďalej Jen ako „predmet nájmu") o výmere 28,7 m2 (,,ďalej len ako pozemok") evidovaného v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym odborom okresného úradu v Zlatých Moravciach, na liste vlastníctva č. 8123, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, v podiele 1/1. 119,87 €7.2.201931.12.2019
GEN_518/2018Dálnoki VladimírZmluva o finančnej zábezpekePredmetom tejto zmluvy je záväzok budúceho nájomcu uhradiť finančnú zábezpeku na osobitný účet budúceho prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy a záväzok budúceho prenajímateľa uzavrieť s budúcim nájomcom nájomnú zmluvu. 404,22 €7.2.201931.12.2019
GEN_111/2019Elektrosystémy, spol. s r. o.Zmluva o nájme nebytových priestorovPrenajímateľ prenajíma nájomcovi za podmienok ustanovených touto zmluvou nebytový priestor nachádzajúci sa v nehnuteľnosti uvedenej v bode 1 tohto článku zmluvy, a časť pozemku, a to: a) nebytový priestor o výmere 88,00 m2 /príloha č. 1/ b) ostatné plochy o výmere 378 m2 /prislúchajúca časť pozemku/0,00 €7.2.201931.1.2022
GEN_065/2019A.L.F.-Protect, s.r.o.DOHODA O UŽÍVANÍ VEREJNÉHO PRIESTRANSTVAPredmetom užívania verejného priestranstva na základe „Dohody o užívaní verejného priestranstva umiestnením predajného stánku s trvalým stanovišťom na Mestskom trhovisku na UL Sama Chalúpku - sektor A je verejné priestranstvo, ktoré sa nachádza na UL S. Chalúpku v Zlatých Moravciach /verejné priestranstvo je tvorené verejnosti prístupnými pozemkami vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce -. pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území Zlaté Moravce - trhovisko na Ul. Sama Chalúpku v Zlatých Moravciach; jedná sa o nasledovné parcely: parcela KN registra ,,C", č. parcely: 1532 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 473 m 2 , LV č. 3453), parcela KN registra „C", č. parcely: 1533 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 373 m 2 , LV č. 3453), parcela KN registra „C", č. parcely: 1534 (druh pozemku: záhrady o výmere 348 m 2 , LV č. 3453), parcela KN registra „E", č. parcely: 5612 (druh pozemku: ostatná plocha o výmere 1437 m 2 , LV č. 5417)/5 212,55 €1.1.201931.12.2019
GEN_114/2019LEGAL GROUP s.r.o.ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEBzastupovanie Klienta v konaní o dovolaní žalobcu IMEXFIN, s.r.o., IČO: 36 678 741, Kupecká 8 Nitra 949 01 pred Okresným súdom Nitra o zaplatenie 55.121,13 Eur sp. zn. 20Cb/78/2015 a násl. konaniach;0,00 €6.2.2019nestanovený
Položky 61-75 z 1686

dnes je: 19.2.2019

meniny má: Vlasta

ÚvodÚvodná stránka