Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy, objednávky, faktúry

Zmluvy » subjekt: Mesto Zlaté Moravce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 16-30 z 1809
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
GEN_184/2019František CivániZmluva o finančnej zábezpekezmluva o finančnej zábezpeke - byty 700,00 €17.4.2019nestanovený
GEN_183/2019Ján Beňo a Veronika BeňováZmluva o finančnej zábezpekezmluva o finančnej zábezpeke - byty 700,00 €17.4.2019nestanovený
GEN_182/2019Kristína RafaelováZmluva o finančnej zábezpekezmluva o finančnej zábezpeke - byty 500,00 €17.4.201931.3.2019
GEN_143/2019Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - odbor ochrany objektovDodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektuDodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu0,00 €10.4.2019nestanovený
GEN_187/2019NBN-BIOFARMA.ZM, s.r.o.Dohoda o užívaní VP umiestnením dočasného exteriérového sedenia pred trvalou prevádzkovou jednotkou (letná terasa) v LOKALITE 1Predmetom užívania verejného priestranstva na základe tejto „Dohody je časť verejného priestranstva na Župnej ulici v Zlatých Moravciach pred prevádzkarňou „Jäger Café /úsek verejnej zelene/ o výmere 44,00 m2 , ktoré sa nachádza v katastrálnom území Zlaté Moravce v pamiatkovej zóne mesta Zlaté Moravce - parcela KN registra ,,E, číslo parcely: 5633 (druh pozemku: ostatné plochy), celková výmera 3 419 m2 , zapísaná na L V č. 5417 - výlučné vlastníctvo mesta Zlaté Moravce.1 487,20 €10.4.201930.9.2019
GEN_107/2019Angela Juriková Vlna-galantéria-text.tov.priem.DOHODA O UZIVANI VEREJNEHO PRIESTRANSTVA umiestnením predajného stánku s trvalým stanovišťom a stojanov s tovarom pred predajným stánkom s trvalým stanovišťom na Mestskom trhovisku na Ul. Sama Chalúpku- sektor AUŽÍVANIE VP umiestnením predajného stánku s trvalým stanovišťom č. 2 a stojanov s tovarom pred predajným stánkom s trvalým stanovišťom na Mestskom trhovisku na Ul. Sama Chalúpku – sektor A na Mestskom trhovisku na Ul. Sama Chalúpku – sektor A1 087,40 €10.4.201931.12.2019
GEN_095/2019BRWC, s.r.o.Dohoda o užívaní verejného priestranstva umiestnením dočasného sedenia pred trvalou prevádzkovou jednotkou (letná terasa) v LOKALITE 1UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA umiestnením dočasného posedenia pred trvalou prevádzkovou jednotkou (letná terasa) v LOKALITE 11 588,60 €10.4.201930.9.2019
GEN_199/2019Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NitraDodatok č. 1 k dohode č. 19/16/054/6Vytvoriť pracovné miesta za účelom mentorovaného zapracovania a praxe pre uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ") do 29 rokov veku, ktorí nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania, ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave (not in employment, education or training - ďalej len „NEET") najneskôr do 30 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto dohody v celkovom počte: 4.21 623,28 €9.4.2019nestanovený
GEN_128/2019LD Projects a.s.ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN V PROSPECH TRETEJ OSOBYPovinný ako vlastník zaťaženej nehnuteľnosti zriaďuje touto zmluvou v prospech oprávneného vecné bremená in personam, predmetom ktorých je povinnosť povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne ako koridor vecných bremien a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení; b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie; (ďalej len „vecné bremená), za podmienok ďalej dohodnutých v tejto zmluve. Oprávnený vecné bremená prijíma. 395,00 €9.4.2019nestanovený
GEN_157/2019Ľudmila Kocianová KADERNÍCTVO - ĽUDMILAZmluva o nájme nebytových priestorovNájom nebytových priestorov - Viničná 1 243,71 €9.4.201930.4.2029
GEN_191/2019Rudolf ZaťkoKÚPNA ZMLUVA o prevode vlastníctva bytubyt č. 34 I CH5 / na 5. podlaží b)tového domu, vchod číslo 53. súpisné číslo 3027. na Ulici Tekovská, orientačné číslo 53 v Zlatých Moravciach v celosti.46 300,00 €6.4.2019nestanovený
GEN_180/2019AGRO Hosťovce, s.r.o.Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiamMesto Zlaté Moravce je výlučným vlastníkom (v podiele 1/1) nehnuteľností: - parcely C-KN č. 22354/4 o výmere 8 484 m2, druh pozemku: ostatná plocha, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Zlaté Moravce a zapísanej na liste vlastníctva č. 3453, - parcely C-KN č. 22155/1 o výmere 573 m2, druh pozemku: vodná plocha, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Zlaté Moravce a zapísanej na liste vlastníctva č. 3453, - parcely E-KN č. 1-2156 o výmere 4 307 m2, druh pozemku: trvalé trávnaté porasty, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Zlaté Moravce a zapísanej na liste vlastníctva č. 3453.36 780,00 €6.4.2019nestanovený
GEN_181/2019Fejfárová Andrea, Mgr.Kúpna zmluva o prevode vlastníctva bytuKúpna zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 30 na Tekovskej 53 a podielu na spoločných častiach a zariadeniach BD a podielu na 42 570,00 €4.4.2019nestanovený
GEN_160/2019Západoslovenská distribučná, a.s.Kúpna zmluvaKúpna zmluva na odpredaj pozemku pod trafostanicou a priľahlého pozemku na Štefánikovej ulici v Zlatých Moravciach pre ZsD, a.s.12 600,00 €4.4.2019nestanovený
ŠK_017/2019Obecný úrad TopoľčiankyZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detíPoskytovateľ v zmysle citovaného uznesenia poskytuje finančnú dotáciu príjemcovi na rok 2019 na jedno dieťa vo výške 103,20 Eur. Výška finančnej dotácie sa poskytuje podľa zoznamu detí prijatých do CVČ. 928,80 €4.4.2019nestanovený
Položky 16-30 z 1809

dnes je: 23.4.2019

meniny má: Vojtech

ÚvodÚvodná stránka