Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór mesta

JUDr. Alžbeta Esterková
Mestský úrad
ul. 1.mája č.2
953 01 Zlaté Moravce
(Mestský úrad, 1. poschodie, č.d. 38)
Telefón: 037/6923931, E-mail: kontrolor@zlatemoravce.eu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postavenie a kompetencie hlavného kontrolóra mesta.

Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon č.369/1990 Zb.z., o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov. Za hlavného kontrolóra mesta Zlaté Moravce bola zvolená JUDr. Alžbeta Esterková na obdobie od 1.9.2016 do 31.8.2022

1. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a ak nie je zákonom ustanovené inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Hlavný kontrolór nesmie podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne, v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

2. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou
poslanca mestského zastupiteľstva
- primátora
- člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom, alebo zakladateľom je mesto
- iného zamestnanca mesta
- podľa osobitného zákona

3. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie.

4. Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na 6 rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je mestským zastupiteľstvom určený ako deň nástupu do práce. Dňom zániku výkonu funkcie hlavného kontrolóra zaniká aj jeho pracovný pomer.

5. Rozsah kontrolnej činnosti:
a) Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania interných predpisov mesta a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

b) Kontrolnej činnosti podlieha:
- mestský úrad
- rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom
- právnické osoby,v ktorých má mesto majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku
- osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu,
v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami

6.Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb rozhoduje mesto v správnom konaní.

7. Úlohy hlavného kontrolóra: 
vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení zákona, v súlade s plánom kontrolnej činnosti
je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti
- predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti a správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
- je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo
- predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu
- vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu obce pred ich schválením v mestskom zastupiteľstve
- vypracováva odborné stanoviská k plneniu zákonných podmienok potrebných na prijatie úverových zdrojov, pred ich schválením v mestskom zastupiteľstve
- spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami mesta zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie
- vybavuje konkrétne sťažnosti, ak to ustanovuje osobitný zákon
- hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom


 


 


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka