Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN archív-všetky VZN

VZN archív-všetky VZN-kliknite pre zobrazenie

VZN digitálne mesto


 

Dodatokč.1 k VZN č.5-2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce

Schválené: 3.3.2016

Účinnosť: 24.3.2016

Platné do: 20.12.2016

Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 5/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo mesta Zlaté Moravce na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 a ods. 12
písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 19 zákona č. 523/2004
z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva tento Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 5/2015 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce.
1.
Predmet dodatku
Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 5/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na
území mesta Zlaté Moravce (ďalej len „VZN") sa mení nasledovne:
1. Znenie § 5 ods. 2) VZN sa mení, pričom nový odsek 2) znie:
„Mesto Zlaté Moravce určuje výšku dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení:
Dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka v školách a
Kategória škôl a školských zariadení školských zariadeniach (v eurách)
zriaďovateľ mesto Zlaté
Moravce neštátny zriaďovateľ
Žiak základnei umeleckej školy - individuálne štúdium 758,07 -
Žiak základnei umeleckej školy - skupinové štúdium 462,81 -
Žiak školského klubu detí 119,48 105, 14
Žiak základnej školy - potenciálny stravník 126,05 126,05
Žiak centra voľného času 78,89 -
Dieťa materskej školy 1 960,89 1 725,58
Dieťa v zariadení školského stravovania pri MŠ 404,53 404,53
2. Ostatné ustanovenia VZN zostávajú v platnosti tak, ako boli prijaté:
II.
Záverečné ustanovenia
1. Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach sa uznieslo na tomto Dodatku č. 1 na
14. zasadnutí MZ konanom dňa 03.03.2016.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej
tabuli mesta, t.j. 24.03.2016.

MVDr. Marta Balážová
zástupca primátora mesta
 

Sms, e-mail služba

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka