Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zrušené organizácie

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc bola k 31.12.2016 zrušená.

Nemocnica Zlaté Moravce a.s. je nemocnica pavilónového typu osadenými v peknom prostredí lesoparku. Nemocnica bola od 1. 1. 2003 do 31.12.2016 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zlaté Moravce. Od 1.1.2017 nemocnica pôsobí na poli zdravotnej starostlivosti ako akciová spoločnosť. Základný rajón nemocnice tvorí obyvateľstvo okresu Zlaté Moravce s hraničnými obcami okresov Nitra a Levice - cca 45.000 obyvateľom, po zániku nemocnice Novej Bani /31. 7. 2008/ čiastočne poskytujeme zdravotnícke služby i pre ďalších obyvateľov regiónu Nová Baňa. Zdravotná starostlivosť je v Nemocnici Zlaté Moravce a.s. zabezpečovaná na súčasných 95 lôžkach.

Kontaktné info: sekretariat@zlatemoravce.eu t.č.: 037/69 239 25


Zmluvy
Zmluvy-archiv-kliknite pre zobrazenie
Zmluvy, faktúry, objednávky-kliknite pre zobrazenie
 

 


 
Zmluvy » subjekt: Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 37
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
JJ-08-1 0-27-1 A LOX med.Linde Gas k.s.Dodatok č. 4 k zmluve o dodávkach plynov vo fľašiach, kvapalných plynov a služiebZmluvné strany sa ďalej dohodli, že ustanovenia zmluvy sa menia takto: článok 111. Cena, minimálne spotreby a dodacie podmienky predmetu zmluvy bod 2.a) zmluvy sa mení nasledovne:0,00 €1.9.2014nestanovený
To· 12·t 0·08-TP-1-BLinde Gas k.s.Dodatok č. 2 k zmluveZmluvné strany sa ďalej dohodil, že ustanovenia zmluvy sa menia takto: Príloha č. 1a zmluvy sa mení nasledovne:0,00 €7.8.2014nestanovený
dF-20141201-03dFlex, spol. s r.o.KÚPNA ZMLUVAPredmet tejto Zmluvy tvorí záväzok Dodávateľa dodať Odberateľovi informačný systém SAP®Business One včetne AddOn rozšírení a previesť na Odberateľa právo k jeho užívaniu0,00 €10.12.2014nestanovený
14-05-2014Jihočeská univerzita v Českých Budejovicích, Zdravotne sociální fakultaSmlouva o zajišťování odborné praxePtedmetem smlouvy je úprava právních vztahú smluvních stran pri zabezpečení odborné praxe studentu Zdravotne sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budejovicích, jejíž absolvování je povinnou součástí studia v jejich studijnírn oboru.0,00 €14.5.2014nestanovený
1120141CHIR-PED s.r.o.Dodatok č. 2 k Príkaznej zmluveZmluvné strany sa dohodli, že Dodatkom č.1 k Príkaznej zmluve sa mení článok:0,00 €1.7.201330.6.2015
112014Genea s.r.o.Dodatok č. 4. k Zmluve o stravovaníZmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.20140,00 €1.1.201431.12.2014
24-11-2014-1GemerAudit, spol. s r.o.Zmluva o vykonaní audituPredmetom zmluvy je poskytovanie nasledovných služieb audítorom0,00 €24.11.2014nestanovený
18-12-2014GASTRO-HAAL s.r.o.ZMLUVA o DIELODodávka tovaru14 145,60 €18.12.2015nestanovený
19-09-2014FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRAZmluva o dočasnom pridelení zamestnanca pre výkon práce v inej organizácii uzavretá podľa§ 58 Zákonníka práceVysielajúca organizácia na základe vzájomnej dohody dočasne prideľuje na výkon práce svojho zamestnanca MUDr. Martinu Kotrusovú, do prijímajúcej organizácie Fakultnej nemocnice Nitra - oddelenia urológie, ktorá bude v tejto organizácii pracovať v zaradení lekár, v rámci jej škoenia a prehĺbenia praktických skúseností v špecializačnom odbore nefrológia. Dôvodom dočasného pridelenia zamestnanca do prijímacej organizácie je jej zaškolenie a prehĺbenie praktických skúsenosti v špecializačnom odbore nefrológia.0,00 €22.9.201417.10.2014
66 700 353ENVl-GEOS Nitra, s.r.o.DODATOK č.1 k zmluve o dieloZmluvné strany sa dohodli. že v prílohe: č .1 zmluva o dielo č.66 700 35 sa dopĺňajú odpady nasledovne0,00 €1.1.2014nestanovený
AK18 /11/2013EGAMED spol. s.r.o.Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných veciPredmetom tejto zmluvy je prenechanie za odplatu prístroj, špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto zmluvy, prenajímateľom nájomcovi v spôsobilom stave na dohodnuté užívanie.  327,82 €20.3.2014nestanovený
13-08-2014Dräger Slovensko, s. r. o.Zmluva o podnikatel'skom nájme hnuteľných vecíPredmetom tejto zmluvy je podnikateľský nájom hnuteľných vecí - anestéziologického prístroja, ktorého vlastníkom je prenajímateľ, tak, ako je určené v ďalších ustanoveniach tejto zmluvy. 780,00 €13.8.2014nestanovený
14K665123DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.,Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancovPredmetom tejto zmluvy je zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov dodávateľa pre zamestnancov kllenta v súlade s ustanovenim § 152, ods. 2 Zákonníka práce v platnom znení, V0,00 €1.1.2014nestanovený
09-09-2014Genea s.r.o.Dohoda o urovnaní V zmysle § 585 zákona č. 40/1964 Zb.Účastník v 1 rade uzavrel dňa 15.11.2011 s účastníkom v 3. rade nájomnú zmluvu (ďalej ako ,,nájomná zmluva"), ktorej predmetom boli nebytové priestory nachádzajúce sa na 3. nadzemnom podlaží budovy zapísanej na L V č. 3467 kat. úz. Zlaté Moravce so súp. číslom502 (ďalej aj ako „predmet nájmu􀃾'),pričorn náklady za dodávku energií a služieb neboli podľa čl. III. ods. 5 nájomnej zmluvy zahrnuté v cene nájomného.0,00 €9.9.2014nestanovený
66700353ENVI-GEOS NitraDohoda o ukončení Zmluvy o dieloPredmetom tejto dohody je ukončenie platnosti Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 30.01.2014, predmetom tejto zmluvy bol odvoz a likvidácia odpadov.0,00 €30.1.2014nestanovený
Položky 1-15 z 37

Záhradnícke služby mesta

Záhradnícke služby mesta boli ku dňu 31.12.2015 zrušené bez právneho nástupcu, pričom práva a povinnosti prechádzajú dňom zrušenia na zriaďovateľa.

Kontaktné info: sekretariat@zlatemoravce.eu t.č.: 037/69 239 25

 

Záhradnícke služby mesta - zmluvy archív


 

dnes je: 30.3.2017

meniny má: Vieroslava

webygroup
ÚvodÚvodná stránka