Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy, objednávky, faktúry

Zmluvy » subjekt: Mesto Zlaté Moravce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 920
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
GEN 571/2017JUST SK, s.r.o.ZMLUVA O DIELOZhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná dielo - „ Výmena otvorových konštrukcií kaštieľa Migazziovcov v Zlatých Moravciach"19 508,40 €21.9.2017nestanovený
ŠK_572/2017Slovanet, a.s.Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služiebPoskytovateľ sa zaväzuje zriadiť alebo vykonať zmenu a následne poskytovať účastníkovi služby uvedené v Špecifikácii služieb tejto Zmluvy (ďalej len „Služba" alebo „Služby"), počas trvania Zmluvy.0,00 €20.9.2017nestanovený
ŠK_546/2017Nadácia PontisDodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí grantuZmlu vné strany sa dohodli na poskytnutí grantu v hodnote 2 400,00 EUR na projE:kt Obnova areálu a záhrady materskej školy, Slnečná 2, 6. etapa.2 400,00 €20.9.2017nestanovený
GEN_561-2017Morez Group a.s.Zmluva o vykonaní pravidelných prehliadok, odborných skúšok a servisu EPSZhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná tento predmet plnenia: pravidelné odborné prehliadky a skúšky Elektrickej Požiarnej Signalizácie (ďalej len "EPS") vrátane vyhotovenia revíznych správ v zmysle vyhlášky MV SR č.726/2002 Zb. z. , normy EN 54, a vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Zb. z v objekte odberateľa: budova ZOS a DOS Zlaté Moravce 250,00 € (jednotková)15.9.2017nestanovený
GEN_553-2017Rafael MárioNájomná zmluvaPrenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania 2-izbový byt, 4. kategórie byt č. 1 na 1.podlaží , Žitavské nábrežie číslo 22 , súpisné číslo 829, Zlaté Moravce o celkovej rozlohe 32,00 m2, pozostávajúceho z kuchyne, 2 izieb a nasledovného zariadenia10,34 €15.9.201731.12.2017
GEN_466-2017Pilarová SilviaNájomná zmluvaPrenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania 2-izbový byt, 2. kategórie byt č. 3 na 2.podlaží , 1.mája číslo 52 , súpisné číslo 976, Zlaté Moravce o celkovej rozlohe 47,40 m2, pozostávajúceho z kuchyne, 2 izieb a nasledovného zariadenia58,03 €15.9.201731.12.2017
GEN_552-2017manželia StojkovíNájomná zmluvaPrenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania 3-izbový byt, 2. kategórie byt č. 12 na 1.podlaží , 1.mája číslo 49 , súpisné číslo 1311, Zlaté Moravce o celkovej rozlohe 67,00 m2, pozostávajúceho z kuchyne, 3 izieb a nasledovného zariadenia 115,40 €14.9.2017nestanovený
GEN 560/2017STARS, s.r.o.Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvyZmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že Mesto Zlaté Moravce touto zmluvou udeľuje súhlas stavebníkovi- ST ARS, s.r.o., Bernolákova 24, Zlaté Moravce, potrebný k vydaniu stavebného povolenia na výstavbu všetkých stavebných objektov projektu IBV-Mlynský potok, Zlaté Moravce, II. etapa (a to SO-O 1 Skrývka ornice, S0-02 Miestne komunikácie, S0-03 Kanalizácia, S0-04 Vodovod, S0-05 Plynárenské zariadenia, S0-06 Elektrické rozvody NN, S0-07 Elektrické prípojky NN, S0-08 Verejné osvetlenie) podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Baláž Marián, autorizovaný stavebný inžinier- inžinierske stavby- Silvánska 9, 949 01 Nitra, na pozemkoch vo vlastníctve STARS, s.r.o, ako aj Mesta Zlaté Moravce podľa bodu č.9 a 1 O. preambuly tejto zmluvy.1,00 €14.9.2017nestanovený
12092017Peter ErtlSPONZORSKÁ ZMLUVAPredmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov od sponzora v peňažnej hodnote 220,00 eur 220,00 €13.9.2017nestanovený
GEN 505/2017Mgr. Petra Kičková - PETRADodatok č. 1 k Dohode Zmluvné strany, rešpektujúc zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Zlaté Moravce SM_OOl/2017 účinné od 01.01.2017, sa dohodli na uzavretí tohto DODATKU č. 1 k Dohode č. OMP- 2791/3502/2017 o vyrovnaní formou splátkového kalendára podľa zákona č. 11611990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení bod IIT. ods. 1 Dohody a to tak, že celková výška pohľadávky v sume 1062,79 € sa znižuje o sumu vo výške 262,38 €, ktorá predstavuje úhradu faktúry za vyúčtovanie služieb spojených s predmetom nájmu a za odvedenie pomernej časti zrážkovej vody za obdobie od 15.08.2016 do 31.12.2016. 800,41 €12.9.2017nestanovený
GEN 558/2017Dušan KravárikDohoda o ukončení Nájomnej zmluvyukončenie nájomnej zmluvy0,00 €8.9.2017nestanovený
07092017ViOn, a.s.ZMLUVA O DIELOZhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo "Skládka komunálneho odpadu", za podmienok stanovených v tejto zmluve, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie stavby a v súlade s podmienkami určenými: stavebným povolením vydaným na realizáciu diela.1 010 310,03 €8.9.2017nestanovený
0521/2017Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republikyZmluva SRŠPoskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu8 700,00 €7.9.2017nestanovený
GEN_439-2017Nemocnica Zlaté Moravce a.s.DODATOK č. 2 KU KÚPNEJ ZMLUVE0,00 €7.9.2017nestanovený
GEN_438/2017Nemocnica Zlaté Moravce a.s.DODATOK č. 1 KU KÚPNEJ ZMLUVE zo dňa 29.12. 20160,00 €7.9.2017nestanovený
Položky 1-15 z 920

dnes je: 21.9.2017

meniny má: Matúš

ÚvodÚvodná stránka