Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy, objednávky, faktúry

Zmluvy » subjekt: Mesto Zlaté Moravce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 974
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2340/2017Nitriansky samosprávny krajZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN V PROSPECH TRETEJ OSOBYPovinný ako vlastník zaťaženej nehnuteľnosti zriaďuje touto zmluvou v prospech oprávneného vecné bremená in personam, predmetom ktorých je povinnosť povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne ako koridor vecných bremien: a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení; b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie; (ďalej len „vecné bremená"), za podmienok ďalej dohodnutých v tejto zmluve.0,00 €22.11.2017nestanovený
170295-1715300003-ZoVP-VBZápadoslovenská distribučná, a.s.ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIENPovinný ako vlastník zaťažených nehnuteľností zriaďuje touto zmluvou v prospech oprávneného vecné bremená in personam, predmetom ktorých je povinnosť povinného ako vlastníka zaťažených nehnuteľností strpieť na časti zaťažených nehnuteľností v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne ako koridor vecných bremien: a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení; b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie; (ďalej len „vecné bremená"), za podmienok ďalej dohodnutých v tejto zmluve.0,00 €22.11.2017nestanovený
GEN_662/2017Ing. Juraj Šustek s.r.o.ZMLUVA O DIELOZhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná dielo - „Oprava plynových zariadení v organizáciách Mesta Zlaté Moravce"3 668,83 €22.11.2017nestanovený
GEN_670/2017JÁN BARTARÁMCOVÁ ZMLUVA NA DODÁVKU TOVARUPredmetom tejto Zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu na základe jeho osobitnej objednávky tovar - Ochranné pracovné prostriedky (oblečenie a obuv) ponúkané Predávajúcim uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „tovar") a záväzok Kupujúceho prevziať tovary dodaný na základe osobitnej objednávky a zaplatiť Predávajúcemu dojednanú kúpnu cenu, a to všetko za podmienok uvedených v tejto Zmluve (ďalej len „Predmet dohody"). Predmetom zmluvy je nákup tovarov pre potreby Mesta Zlaté Moravce na základe osobitných požiadaviek, pričom konkrétny dopyt Kupujúceho bude Predávajúcemu včas oznámený. Dopyt Kupujúceho bude závisieť od jeho potrieb priebežne počas trvania zmluvy.0,00 €22.11.2017nestanovený
GEN_668/2017PROTECHNIK s.r.o.RÁMCOVÁ ZMLUVA NA DODÁVKU TOVARUPredmetom tejto Zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu na základe jeho osobitnej objednávky tovar - pracovné náradie ponúkané Predávajúcim uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „tovar) a záväzok Kupujúceho prevziať tovary dodaný na základe osobitnej objednávky a zaplatiť Predávajúcemu dojednanú kúpnu cenu, a to všetko za podmienok uvedených v tejto Zmluve (ďalej len „Predmet dohody). Predmetom zmluvy je nákup tovarov pre potreby Mesta Zlaté Moravce na základe osobitných požiadaviek, pričom konkrétny dopyt Kupujúceho bude Predávajúcemu včas oznámený. Dopyt Kupujúceho bude závisieť od jeho potrieb priebežne počas trvania zmluvy.0,00 €22.11.2017nestanovený
GEN_673/2017PAKE, spol. s.r.o.Kúpna zmluvaOriginálne a kompatibilné tonery, príslušenstvo k PC1 490,00 €22.11.2017nestanovený
GEN_564/2017CADMIA s.r.o.Zmluva o nájme nebytových priestorovPrenajímateľ je výlučným vlastníkom nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v nehnuteľnosti - budove so súpisným číslom 3282 /areál Viničná 1/ na ulici Viničná č. 1 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN reg. „C'' , č. p. 2606/3, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na L V č. 3453, okres: Zlaté Moravce, obec: Zlaté Moravce, katastrálne územie: Zlaté Moravce, vedená Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku /prislúchajúca časť dvora/, parcela KN reg. „C'' číslo parcely 2606/1, zapísaný na L V č. 3453 okres: Zlaté Moravce, obec: Zlaté Moravce, katastrálne územie: Zlaté Moravce, vedenom OÚ Zlaté Moravce, katastrálnym odborom. 700,20 €21.11.201714.11.2020
GEN_661/2017Nitriansky samosprávny krajZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUPredmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: 361 270,08 €17.11.2017nestanovený
GEN_664/2017Západoslovenská distribučná, a.s.DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVYZmluvné strany sa dohodli na ukončení Zmluvy o pripojení, a to bez toho, aby medzi nimi vznikol nový záväzok. 268,42 €17.11.2017nestanovený
GEN_663/2017manželia ŠinkovíKúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiMesto Zlaté Moravce je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - pozemku parcely KN registra „E", číslo parcely 1-536/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1307 m2, ktorá sa nachádza v meste Zlaté Moravce, v katastrálnom území Zlaté Moravce a ktorá je zapísaná na Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálnom odbore v L V č. 5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce a z ktorej sa predáva diel o výmere 16 m2 200,00 €17.11.2017nestanovený
ZM_SEP-IMRK3-2017-001667Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUPredmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP 100 805,40 €14.11.2017nestanovený
GEN_ 649/2017BAZÁR s.r.o.Zmluva o nájme nebytových priestorovPrenajímateľ je podielovým spoluvlastníkom v podiele 566 15/ 10000 nehnuteľnosti - stavby súpisné číslo 2087 ( „ CENTRUM ŽITAVA), nachádzajúcej sa na UL Hviezdoslavovej 64 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C, č. parcely 1078/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 4537 pre katastrálne územie Zlaté Moravce.2 902,37 €9.11.20175.11.2020
08112017manželia SendreiovíNájomná zmluvaPrenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania 2-izbový byt, 2. kategórie byt č. 27 na 3.podlaží , 1.mája číslo 38 , súpisné číslo 1307, Zlaté Moravce o celkovej rozlohe 51,37 m2, pozostávajúceho z kuchyne, 2 izieb a.- nasledovného zariadenia97,59 €9.11.201731.12.2017
GEN_ 648/2017Lukáš StanoZmluva o nájme nebytových priestorovPrenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - budovy so súpisným číslom 2062 („Centrum voľného času"), nachádzajúcej sa na UL Rovňanovej v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C", č. parcely 2601/17 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na L V č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce. 317,30 €8.11.201731.10.2020
ŠK_650/2017FELAMA, s.r.o.ZMLUVA O POSKYTOVANÍ STRAVYZmluvné strany sa dohodli v zmysle § 2 ods. 1 písm f) vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania, že Mesto prostredníctvom Zariadenia školského stravovania pri Materskej škole Parková 2 zabezpečí počas prevádzky Materskej školy Parková 2 poskytovanie stravy pre odberateľa stravy, a to v rozsahu 2 obedy- Amália Kozolková, Felicián Kozolka.0,00 €7.11.2017nestanovený
Položky 1-15 z 974

dnes je: 22.11.2017

meniny má: Cecília

ÚvodÚvodná stránka