Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Predaj, prenájom

nebytové priestory o výmere 22,38 m2 v budove so súpisným číslom 1330 (administratívna budova), nachádzajúcej sa na Ul. Hviezdoslavovej 183 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C", č. parcely 1129/2 o výmere 1211 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce.

 
mesta formou priameho prenájmu: nebytové priestory o výmere 43,90 m2 v budove so súpisným číslom 444 (Dom služieb), nachádzajúcej sa na Ul. Sládkovičova 1 v Zlatých Moravciach

 
nebytové priestory o výmere 7,11 m2 v budove so súpisným číslom 1330 (administratívna budova), nachádzajúcej sa na Ul. Hviezdoslavovej 183 v Zlatých Moravciach

 
prevod novovytvorenej parcely KN registra „C" číslo 447/6 o výmere 16 m2

 
časť pozemku o výmere 760 m2 z parcely C-KN číslo 2510/1

 
stavbu so súp. č. 2062 (budova CVČ), nachádzajúcu sa na Ul. Rovňanova č. 7 v Zlatých Moravciach, postavenú na pozemku- parcele KN registra „C", č. parcely 2601/17 o celkovej výmere 1353 m2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453, pričom predmetom prenájmu je nebytový priestor o výmere 204,64 m2

 
nebytový priestor o celkovej výmere 29,30 m2 nachádzajúci sa v stavbe so súpisným číslom 1 (iná budova - budova verejnej správy), ktorá sa nachádza v k. ú. Prílepy na pozemku parcely KN registra „C", č. parcely 26

 
nebytové priestory o výmere 22,38 m2 v budove so súpisným číslom 1330 (administratívna budova), nachádzajúcej sa na Ul. Hviezdoslavovej 183 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C", č. parcely 1129/2 o výmere 1211 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce.

 
pozemok o výmere 24 m2 z parcely KN reg. „E", č.p. 535 o celkovej výmere 9187 m2 /druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria/ a z parcely KN registra „E" č.p. 538 o celkovej výmere 10379 m2 /druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria/, zapísaných na LV č. 5417 v celosti na mesto Zlaté Moravce, ktorý sa nachádza na Ul. Chyzeroveckej č. 90 v Zlatých Moravciach.

 
nebytové priestory o výmere 43,41 m2 v budove so súpisným číslom 1572 „Stredisko občianskej vybavenosti", nachádzajúcej sa na Ul. Duklianskej 2/B v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C", č. parcely 2490/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce.

 
Administratívna budova so súp. č. 1330, „Daňový úrad", Hviezdoslavova ulica č. 183 Budova so súp. č. 2087, „CENTRUM ŽITAVA", Hviezdoslavova ulica č. 64 Budova so súp. č. 1572, „Stredisko občianskej vybavenosti", Duklianska 2/ A a 2/B Budova so súp. č. 444, „Dom služieb", Ul. Sládkovičova 1 Budova so súp. č. 2062, „CVČ", Ul. Rovňanova č. 7 Predajný stánok bývalý „TIK" na Ul. Námestie Hrdinov

 
nebytové priestory o výmere 351,6 m2 v budove so súpisným číslom 884 na Ul. Staničná č. 23 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku- parcele KN registra „C", č. parcely 2601/21 zapísanej na LV č. 3453 pre k. ú. Zlaté Moravce, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria.

 
nebytové priestory o výmere 22,20 m2 v budove so súpisným číslom 1330 (administratívna budova), nachádzajúcej sa na Ul. Hviezdoslavovej 183 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C", č. parcely 1129/2 o výmere 1211 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce.

 
nebytové priestory o výmere 22,38 m2 v budove so súpisným číslom 1330 (administratívna budova), nachádzajúcej sa na Ul. Hviezdoslavovej 183 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C", č. parcely 1129/2 o výmere 1211 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce.

 
nebytové priestory o výmere 21,86 m2 v budove so súpisným číslom 1330 (administratívna budova), nachádzajúcej sa na Ul. Hviezdoslavovej 183 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C", č. parcely 1129/2 o výmere 1211 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce.

 
nebytové priestory o výmere 400 m2 v budove so súpisným číslom 2087 na Ul. Hviezdoslavovej 64 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C", č. parcely 1078/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 4537 pre katastrálne územie Zlaté Moravce.

 
nebytové priestory o výmere 101,00 m2 v budove so súpisným číslom 3282 na Ul. Viničnej č. 1 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN reg. „C" , č. p. 2606/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce a pozemok o výmere 147,46 m /prislúchajúca časť dvora/ parcela KN reg. „ C" , č.p. 2606/1, zapísaný v katastri nehnuteľností v k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 3·453

 

 

 
pozemok o výmere 71 m2 na Ul. 1. mája v Zlatých Moravciach, pričom sa jedná o časť parcely KN reg. „ E" , č.p. 2394/1 o celkovej výmere 7877 m2 , druh pozemku orná pôda zapísanej na LV č. 5417 v celosti na mesto Zlaté Moravce a časť pozemku z parcely KN registra „C " číslo 2537/1 o výmere 5275 m2, druh pozemku ostatné plochy zapísanej na LV č. 3453 v celosti na mesto Zlaté Moravce.

 
nebytové priestory o výmere 43,90 m2 v budove so súpisným číslom 444 (Dom služieb), nachádzajúcej sa na Ul. Sládkovičova 1 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C", č. parcely 1885, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce.

 
nebytové priestory o výmere 142,05 m2 v budove so súpisným číslom 1330 (administratívna budova), nachádzajúcej sa na Ul. Hviezdoslavovej 183 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C", č. parcely 1129/2 o výmere 1211 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce.

 
nebytové priestory o výmere 58,60 m2 v budove so súpisným číslom 3285 na Ul. Viničnej č. 1 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN reg. „C" , č. p. 2606/6, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce a pozemok o výmere 142,98 m /prislúchajúca časť dvora/ parcela KN reg. „ C" , č.p. 2606/1, zapísaný v katastri nehnuteľností v k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453

 
časť pozemku o výmere 50 m2 na Ul. Viničnej č.1 v Zlatých Moravciach

 
nebytové priestory o výmere 108,00 m2 v budove so súpisným číslom 3283 na Ul. Viničnej č. 1 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN reg. „C", č. p. 2606/4 zapísanej na OÚ Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453 a pozemok o výmere 263,52 m2 /prislúchajúca časť dvora/ parcela KN reg. „C", č.p. 2606/1, zapísaný v katastri nehnuteľností v k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453

 
nebytové priestory nachádzajúce sa na 1. poschodí nehnuteľnosti - budova so súpisným číslom 1330 na Ul. Hviezdoslavova č. 183 v Zlatých Moravciach

 
nebytové priestory v budove so súpisným číslom 2392 (nízka administratívna budova) na Ul. Župnej v Zlatých Moravciach na pozemku - parcela KN reg. „C", č. parcely 658/9

 
mesta formou priameho prenájmu: nebytové priestory o výmere 126,75 m2 (dva skladové priestory o výmere 51,57 m2 a 75,18 m2) v budove so súpisným číslom 3286 na Ul. Viničnej č. 1 v Zlatých Moravciach

 
Zverejnenie zámeru uzavretia dodatku č. 1 k Zmluve o nájme pozemkov a stavieb č. 4016/24242/2016 - prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

 

 

 

 

 

dnes je: 21.7.2017

meniny má: Daniel

webygroup
ÚvodÚvodná stránka