Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Predaj, prenájom

pozemok o výmere 2874 m2 v Zlatých Moravciach - parcela KN reg. „C", č.p. 2457/26 (druh pozemku zastavané plochy a nádvoria) zapísaná na LV č. 5417 v celosti na mesto Zlaté Moravce pre katastrálne územie Zlaté Moravce.

 
nebytové priestory o výmere 17,40 m2 - predajný stánok (bývalý TIK) nachádzajúci sa na Ul. Námestí Hrdinov v Zlatých Moravciach, postavený na pozemku - parcele KN registra „C", č. parcely 1916/8 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce.

 

 
nebytové priestory o výmere 80,83 m2 v budove so súpisným číslom 1572 („Stredisko občianskej vybavenosti"), nachádzajúcej sa na Ul. Duklianskej 2/A v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C", č. parcely 2490/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce.

 
nebytové priestory o výmere 69,00 m2 v budove so súpisným číslom 3282, nachádzajúcej sa na Viničnej ulici v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku- parcele KN registra „C", č. parcely 2606/3 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce a pozemok o výmere 102,00 m2 /prislúchajúca časť dvora/ parcela KN reg. „C", č.p. 2606/1, zapísaný v katastri nehnuteľností v k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453.

 
mesta formou priameho prenájmu: nebytové priestory o výmere 44,00 m2 v budove so súpisným číslom 1572 („Stredisko občianskej vybavenosti"), nachádzajúcej sa na Ul. Duklianskej 2/B v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C", č. parcely 2490/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce.

 
prevod novovytvorenej parcely KN registra „C" číslo 447/6 o výmere 16 m2

 
časť pozemku o výmere 760 m2 z parcely C-KN číslo 2510/1

 
stavbu so súp. č. 2062 (budova CVČ), nachádzajúcu sa na Ul. Rovňanova č. 7 v Zlatých Moravciach, postavenú na pozemku- parcele KN registra „C", č. parcely 2601/17 o celkovej výmere 1353 m2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453, pričom predmetom prenájmu je nebytový priestor o výmere 204,64 m2

 
nebytový priestor o celkovej výmere 29,30 m2 nachádzajúci sa v stavbe so súpisným číslom 1 (iná budova - budova verejnej správy), ktorá sa nachádza v k. ú. Prílepy na pozemku parcely KN registra „C", č. parcely 26

 
Administratívna budova so súp. č. 1330, „Daňový úrad", Hviezdoslavova ulica č. 183 Budova so súp. č. 2087, „CENTRUM ŽITAVA", Hviezdoslavova ulica č. 64 Budova so súp. č. 1572, „Stredisko občianskej vybavenosti", Duklianska 2/ A a 2/B Budova so súp. č. 444, „Dom služieb", Ul. Sládkovičova 1 Budova so súp. č. 2062, „CVČ", Ul. Rovňanova č. 7 Predajný stánok bývalý „TIK" na Ul. Námestie Hrdinov

 
Zverejnenie zámeru uzavretia dodatku č. 1 k Zmluve o nájme pozemkov a stavieb č. 4016/24242/2016 - prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

dnes je: 23.9.2017

meniny má: Zdenka

webygroup
ÚvodÚvodná stránka